Αἰῶνες διωγμῶν.

 

Αἰῶνες διωγμῶν.Δύο αἰῶνες διωγμῶν κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Σκεφθεῖτε:

-ὀκτὼ σταυροφορίες κατὰ τῆς Κωσνταντινουπόλεως

– Ἱερὰ Συμμαχία (1815) κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
– 1914-1930 Σφαγὲς Ἑλλήνων στὴν Μικρὰ Ἀσία, τὸν Πόντο μὲ ἐντολὴ τῶν Γερμανῶν ἀξιωματικῶν στὸν τουρκικὸ στρατὸ τοῦ Κεμᾶλ
– 1941 Κατοχὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.
–  2010 Κατοχὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ στρατεύματα τῆς Ἀνγκέλα Μέρκελ.

Πόσο τυχαῖα εἶναι ὅλα αὐτά;
Γιατί οἱ Γερμανοί κυνηγοῦν μέ τόσο πάθος, περισσότερο ἀπό δύο αἰῶνες, τόν Ἑλληνισμό καί τούς Ἕλληνες;
Μήπως τό πάθος γιά ἡγεμονία, γιά κυριαρχία ἐπί τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν, στόχος πού δέν μπόρεσε ποτέ νά ἐκπληρωθεῖ, ὅσο ὑπῆρχε καί ὑπάρχει Ἑλλάδα καί Ἑλληνισμός;

Τί κι ἐάν πέρασαν δύο αἰῶνες, ἡ νοοτροπία παρέμεινε ἡ ἴδια.
Μέτερνιχ, Χίτλερ, Μέρκελ.. Γεννήματα τῆς ἀῤῥωστημένης τους φιλαυτίας, ἀνυποχώρητοι, κρυψίνους, ῥιψοκίνδυνοι, δὲν δίστασαν (καὶ δὲν διστάζει ἡ ἀπόγονός τους) νὰ προχωρήσουν σὲ ὁποιανδήποτε κίνηση, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸν σκοπό τους.
Υἱοθετῶντας ὅλοι τους τὴν μακιαβελικὴ προσέγγιση στὴν ἀῤῥωστημένη πολιτική τους σκέψη «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα», ἡ ἐξόντωσις τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς προαπαιτούμενον γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς Εὑρώπης καὶ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος, ὑπῆρξε ὁ διακαὴς πόθος, ποὺ ὅμως οὐδέποτε εὐοδώθηκε μέχρι σήμερα.

 

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Θὰ συμπληρώσω ὅμως κι ἐγὼ κάτι, ποὺ μάλλον δὲν θέλησε νὰ ἀναφέρῃ ἡ Φυλλίτσα.

Ἡ Βαυαροκρατία (1832-1862) τοῦ Ὄθωνος, ποὺ ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεῶν του, ἔφερε πολλὰ δεινά, ἀνυπόφορα, στὴν μόλις ἀπελευθερωθείσα Πατρίδα μας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν φυλάκισι τῶν στρατηγῶν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἦταν ἐπίσης ἕνας σημαντικὸς σταθμὸς στὴν προσπάθεια τῶν Οὔνων νὰ καταλάβουν τὴν χώρα μας.
Προσπάθεια ποὺ καὶ  τότε παρέμεινε στὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου…
Ἄν καὶ γιὰ τρεῖς δεκαετίες ἁλώνιζαν στὴν χώρα μας, τολμῶ νὰ ἰσχυριστῶ πὼς ναί, ἀκόμη καὶ τότε, ποὺ ἤμασταν ἐν τελῶς «ἀνίκανοι» νὰ ἀντιδράσουμε, λόγῳ τῆς μόλις προσφάτου ἀπελευθερώσεῶς μας, καὶ τῶν τετρακοσίων ἐτῶν ἀπολύτου σκοταδισμοῦ, δὲν καρποφόρισε ἡ προσπάθειά τους.
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Ὄθων ἀπεδείχθῃ λιγότερο …Οὖνος ἀπὸ τοὺς Οὔνους, διότι ἀγάπησε τὴν Πατρίδα μας, ἄν καὶ δὲν εἶχε τὴν ἀπαραίτητο ὠριμότητα γιὰ νὰ διαχειρισθῇ ὀρθῶς τὴν θέσι του, κατάφερε νὰ παραμείνῃ γιὰ περίπου τρεῖς δεκαετίες στὸν τόπο μας, πρὶν λάβῃ κι αὐτὸς τὴν ἄγουσα.

Φιλονόη

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Αἰῶνες διωγμῶν.

Leave a Reply