Ἀντι-εἰδήσεις… 19 Ὀκτωβρίου 2013

Μίας ἀνάσας ...εἰδήσεις. 19 Ὀκτωβρίου 2013Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὑποψήφιος γιὰ τὴν προεδρεία τῆς Κομισιόν.
  Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔλαβε τὸ χρίσμα, κατόπιν συνεδριάσεως τοῦ κόμματός του,  γιὰ νὰ θέσῃ ὑποψηφιότητα, διὰ μέσου τοῦ Κόμματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς, γιὰ τὴν προεδρία τῆς Κομισιόν.
  Ἐλλείψει ἄλλων ὑποψηφίων, διαφαίνεται εὔκολη ἡ ἐκλογή του. Θὰ τρέξῃ μόνος του.
  Ἐλπίζω μόνον νὰ μὴν τερματίσῃ δεύτερος.
 • «Ἀπολογητικὴ» καὶ διευκρινιστικὴ  ἐπιστολὴ Βενιζέλου πρὸς Ἀβραμόπουλο.
  Μετὰ τὴν ἔναρξιν τῶν συζητήσεων στὴν βουλή, γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἔστειλε «ἀπολογητικὴ»-διευκρινιστικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν  Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, συνοδευομένη ἀπὸ  φάκελλο ποὺ περιέχει ἀποδεικτικά στοιχεῖα, γιὰ τὰ ὅσα  ἰσχυρίζεται στὴν ἐπιστολή του. Ἡ ἐπιστολὴ κοινοποιήθηκε στὸν  Ἀντώνη Σαμαρᾶ.
  Πάλι «Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει…»
 • Ἀπεῤῥίφθη ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία,  αἴτημα ἐγκλήσεως κατὰ τοῦ Μπουτάρη.
  Ὁ βουλευτῆς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Ἀντώνης Γρέγος εἶχε καταθέσῃ, πρὸς τὴν εἰσαγγελία,  αἴτημα ἐγκλήσεως κατὰ τοῦ Γιάννη Μπουτάρη,  γιὰ ἐξύβρισι καὶ ἀκραίους χαρακτηρισμοὺς, κατὰ τοῦ κόμματός του. Τὸ αἴτημά του ἀπεῤῥίφθῃ ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία.
  Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ δικαιοσύνη δουλεύει ῥολόι.
 • Ἐκτὸς νοσοκομείου ὁ Κουβέλης.
  Ὁ Φώτης Κουβέλης ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου, κατόπιν εἰσαγωγῆς του γιὰ ἐξετάσεις.
  Βγῆκε ταχύτατα γιὰ νὰ φροντίσῃ τὰ ὀγδόντα ἀκίνητά του, διότι προβλέπεται νέα ἐπιδρομὴ τοῦ Στουρνάρα κι ἔπρεπε νὰ φροντίσῃ τὰ τῆς διαχειρήσεως τῶν ἀκινήτων του μαζὺ μὲ τὸ ἰσραηλητικὸ συμβούλιο.
 • Ὁ Βενιζέλος διαπραγματεύεται μὲ δικαστές.
  Ο Εὐάγγελος Βενιζέλος, σὲ συνάντησί του μὲ τοὺς δικαστικούς, συζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς λειτουργίας τῆς ἀνωτάτης σχολῆς δικαστικῶν.
  Τὸ θέμα τῆς δικαιοσύνης φυσικὰ δὲν τὸ ἄγγιξαν. Ἄλλο δικαιοσύνη κι ἄλλο τὰ δικαστήρια καὶ οἱ δικαστές τους.
 • Νὰ προσμετρηθοῦν στοὺς 12.500 ὑποψηφίους ἀπολυμένους τοῦ Δημοσίου οἱ ἀποχωροῦντες ἀπὸ τὴν ΕΑΣ καὶ τὴν ΕΛΒΟ, προσπαθεῖ ἡ κυβέρνησις.
  Βάσει ὁδηγιῶν ποὺ ἔδωσε ἡ τρόικα, ἔως τὸν Δεκέμβριο πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦν 12.500 ὑπάλληλοι τοῦ Δημοσίου. Σὲ αὐτούς, ἐὰν γίνῃ δεκτό, θὰ προσμετρηθοῦν καὶ ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι, ποὺ θὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ΕΛΒΟ, τὴν ΕΑΣ καὶ τὸν τομέα τῆς ὑγείας.
  Παρὰ τὰ νομικὰ κολλήματα, εἶμαι βεβαία πὼς θὰ τὰ καταφέρουν οἱ «άστέρες» μας νὰ ἀπολύσουν ὅλους τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ δὲν τοὺς ἀρέσουν. 

παρ’ ὁλίγον …κοινωνικὰ θέματα

 • Ἀσφαλὲς τὸ κοριτσάκι ποὺ εὑρέθῃ σὲ καταυλισμὸ ἀθιγγάνων.
  Βρέθηκε κοριτσάκι σὲ καταυλισμὸ ἀθιγγάνων, στὰ Φάρσαλα. Μερικοὶ τὸ ταὐτίζουν μὲ τὴν μικρὴ Μαντλίν, ἀπὸ τὴν Γερμανία, ποὺ χάθηκε στὴν Πορτογαλλία στὶς 3 Μαΐου τοῦ 2007. Ἡ ἡλικία τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἀνευρέθῃ εἶναι γύρω στὰ τέσσερα καὶ ἡ Μαντλὶν σήμερα θὰ ἦταν δέκα ἐτῶν. 
  Ἡ καλὴ τύχη τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ ὅμως δὲν πρέπει νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἐφησυχάζουμε. Ἡ πληγὴ τῶν ἀπαγωγῶν, ἰδίως σὲ μικρὲς ἡλικίες, εἶναι ἀνοικτὴ καὶ ἀπειλεῖ ὅλην τὴν κοινωνία μας.
 • Συλλήψεις γιὰ ἐμπόριο καὶ διακίνησι ναρκωτικῶν.
  Στὴν Βοιωτία συνελήφθῃ ἀθίγγανος, μαζὺ μὲ τὶς δύο θυγατέρες του, 14 καὶ 16 ἐτῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ μία ἀνεψιά του, γιὰ ἐμπορία καὶ διακίνησι ναρκωτικῶν.
  Τοὺς μικροὺς τοὺς πιάνουν… Μέ τούς μεγάλους; Τί γίνεται;
 • Ἐπίδομα θερμάνσεως σὲ περισσοτέρους δικαιούχους.
  Τὸ ἐνισχυτικὸ ἐπίδομα θερμάνσεως, μὲ τιμὴ ποὺ καθορίστηκε στὰ 35 λεπτὰ ἀνᾲ  λίτρο, θὰ ἀρχίσῃ νὰ διανέμεται στοὺς δικαιούχους, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν συμπληρωθῇ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.
  Τὰ ἐπιδόματα θὰ δοθοῦν σὲ δικαιούχους εἰσοδημάτων ποὺ θὰ φθάνουν τὰ 30.000 εὐρώ, γιὰ ἀγάμους, καὶ τὰ 40.000 εὐρώ, γιὰ ἐγγάμους. Τὰ ποσὰ αὐτὰ προσαυξάνονται κατὰ 3.000 εὐρὼ γιὰ κάθε προστατευόμενο μέλος (παιδί).
  Ἡ αἴτησις γίνεται ἠλεκτρονικά, στὴν διεύθυνσι τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων ποὺ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ:
  https://www1.gsis.gr/fuelmgt/#:1.
  Δελτίον Τύπου γιὰ Πετρέλαιον Θερμάνσεως
  Προσοχή: ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴν παραπάνω ἱστοσελίδα, θὰ χρησιμοποιηθοῦν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, εἰς βάρος σας. (Ἐγὼ δὲν αἰτοῦμαι ἐπιδόματος…!!! Θὰ …ψοφήσουμε κι ἐφέτος!!!)
 • Ληστεία στὸ Ζεφύρι.
  Ληστεία, γύρω στὶς 21:00 τὸ βράδυ, σὲ κατάστημα, ἄγνωστοι διέπραξαν στὸ Ζεφύρι. Τὴν ἴδια ὥρα ὁ Δένδιας ἐτοιμάζει τὶς βαλίτσες του γιὰ Μάλτα καὶ Ἰταλία. Πάει, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, γιὰ νὰ διαφωτίσῃ τοὺς ἐκεῖ ὁμολόγους του, γιὰ τὸ πῶς θὰ κατασκευάζουν καὶ θὰ στήνουν ὁλόκληρες μηχανές, πρὸ κειμένου νὰ …ἐξαφανίζουν τοὺς πολιτικούς τους (λέμε τώρα) ἀντιπάλους.

παρ’ ὁλίγον …οἰκονομικὰ θέματα

 • Ὁ Γιάννης Στουρνάρας «ἀντιμετωπίζει» μὲ θάρρος τὴν τρόικα.
  Ἐμπρὸς στὶς νέες ἀξιώσεις τῆς τρόικα, γιὰ λήψι νέων μέτρων, ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἀντετάχθῃ. «Μὴν ὑποτιμᾶτε τὶς προσπάθειες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ», φέρεται νὰ εἶπε. Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ ΔΝΤ τὸν διαψεύδει. ἰσχυριζόμενο πὼς δὲν ζήτησε νὰ ληφθοῦν νέα μέτρα.
  Συνεπῶς, ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὶς νέες ἐξελίξεις, τᾶ νέα μέτρα εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν καὶ ὁ Γιαννάκης ξεκίνησε τὶς νέες κωλοτοῦμπες του.
 • Τὸ χαράτσι κρίνεται νόμιμον.
  Σύμφωνα μὲ τὴν εἰσήγησι τοῦ εἰσαγγελέως Σακκᾶ, στὸν Ἄρειο Πάγο, τὸ χαράτσι εἶναι νόμιμον, διότι δὲν ἐπιβαρύ
  νει λέει, τὸν Ἕλληνα. Δὲν ἀποτελεῖ, λέει πάντα ὁ Σακκᾶς, δυσανάλογον ἐπιβάρυνσιν.
  Ὅλη ἡ εἰσήγησις βασίζεται στὴν ἀπόφασι τοῦ ΣτΕ γιὰ τὴν συνταγματικότητα τοῦ χαρατσίου… Ἐκείνην τὴν ἀπόφασι, ποὺ ἄν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν νομικῶν κατεδείκνυαν ὡς ἀντισυνταγματικό, μεσολάβησε ἕνας «μικρὸς ἐκβιασμὸς» μὲ τὶς ἀπολαβὲς τῶν δικαστῶν καὶ τὸ χαράτσι ἀνεβαπτίσθῃ σὲ συνταγματικότατον…
  Ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε δῆλα δή…

ἄς ποῦμε καὶ κάτι γιὰ …θέματα ὑγείας

 • Ὁ οἶνος μειώνει τὴν γονιμότητα.
  Μελέτη τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Ἀναπαραγωγικῆς Ἰατρικῆς στὴν Βοστώνη ἀνακοινώνει πὼς ἀκόμη κι ἕνα ποτήρι κρασί, εἶναι ἱκανὸ νὰ μειώσῃ τὴν ἱκανότητα γονιμότητος καὶ τὴν πιθανότητα συλλήψεως γιὰ τὴν γυναίκα.
  Ἐὰν οἱ γυναῖκες θελήσουν νὰ τεκνοποιήσουν, κατὰ τὰ νέα δεδομένα, πρέπει πρῶτα νὰ εἰσέλθουν σὲ θάλαμο ἀποστειρώσεως. (Ἴσως καὶ σὲ θάλαμο ἀερίων!!!)
 • Τέλος στὶς δωρεὰν φυσικοθεραπεῖες.
  Οἱ φυσικοθεραπευτὲς ἀπεφάσισαν νὰ προχωρήσουν ἀπὸ τὴν Δευτέρα σὲ πενθήμερες ἀνακοπὲς τῶν συμβάσεῶν τους μὲ τὸ ὑπουργεῖο, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρέθηκε σημεῖον ἐπικοινωνίας μὲ τὸν μπουμποῦκο. Εἶναι πολὺ φυσικό.
  Ὁ μπουμποῦκος ὅταν συναντᾶ συνδικαλιστὲς διασκεδάζει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συζητήσῃ σοβαρὰ μαζύ τους.
  Φυσικὰ θὰ τὴν πληρώσουν καὶ πάλι οἱ ἀσφαλισμένοι.

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Διακοπὴ ἐγγραφῶν γιὰ τοὺς πρωτοετεῖς φοιτητές.
  Λόγῳ πενθημέρου ἀπεργίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν Δευτέρα διακόπτονται οἱ ἐγγραφὲς τῶν πρωτοετῶν φοιτητῶν.
  Βάσει φυσικὰ τῶν ἤδη γνωστῶν γεγονότων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἔως μέχρι τώρα ἀποτελεσμάτων τῶν ἀπεργιῶν, εἶναι βέβαιον πὼς οἱ φοιτητές, ἐὰν καταφέρουν νὰ ἐγγραφοῦν, θὰ ἀφορᾷ ἡ ἐγγραφή τους στὸ ἐπόμενον ἔτος.

σχεδὸν …ἐπιστημονικὰ θέματα

 • Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι προῆλθαν ἀπὸ τὸν  Homo Erectus.
  Νέα εὑρήματα στὴν Γεωργία ὁδηγοῦν τοὺς ἐπιστήμονες σὲ ἀναθεώρησι τῶν ἔως σήμερα σήμερα, γνωστῶν συμπερασμάτων, γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη μας. Τὸ εὗρημα, ἕνα κρανίο ἡλικίας 1,8 ἐκατομμυρίων ἐτῶν, ἀποδεικνύει πὼς ὁ Homo Erectus ἦταν περισσότερο σύνθετος καὶ μὲ περισσοτέρους ἀπογόνους.
  Ἄρα βρῆκαν τὸν παπποῦ… Τόν σπόρο πότε θά τόν βροῦν;

περίπου γιὰ τὸ περιβάλλον

 • Τὰ 390 δισεκατομμύρια δένδρα τοῦ Ἀμαζονίου.
  Βάσει συγκεκριμένου μαθηματικοῦ μοντέλου ἐκτιμήθηκε πὼς στὸν Ἀμαζόνιο ὑπάρχουν 390 δισεκατομμύρια δένδρα, ἀπὸ 16.000 διαφορετικὰ εἴδη.
  Τὰ 6.000 ὅμως ἀπὸ αὐτὰ θεωροῦνται εἴδη πρὸς ἐξαφάνισιν, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἀριθμοῦν περισσότερα τῶν 1000 δένδρων ἀνᾲ εἶδος.
  Βέβαια, καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὑπὸ ἐξαφάνισιν θεωροῦνται. Τὰ δάση τοῦ Ἀμαζονίου εἶναι ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες στὸ στόχαστρο τῶν «οἰκολόγων» καὶ τῆς  πρασίνου ὑπαναπτύξεως.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία, ἀπὸ ἐδῶ, ἀπεικονίζει τὰ δάση τοῦ Ἀμαζονίου… Ὅπως ἦταν…

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply