Ὁ ἀπερίγραπτος πανικὸς τῶν κρατούντων!!! (Σὲ τρεῖς δόσεις.)

Ὁ ἀπερίγραπτος πανικὸς τῶν κρατούντων!!! (Σὲ δύο δόσεις.)Τὸ παρακάτω ξεκίνησε νὰ γράφετε στὶς 29 Σεπτεμβρίου 2013. Τὰ γεγονότα τρέχουν. Δημοσιεύεται τώρα λοιπὸν μὲ τὰ ἀνάλογα συμπληρώματα.

(30 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἡ μία γκάφα διαδέχεται τὴν ἄλλη.
Ἡ ἀπόφασις ὅμως ἐλήφθῃ!!!
Πᾶμε δὲν πᾶμε τώρα σὲ ἐκλογές, ἡ ἐπομένη κυβέρνησις, κατὰ πῶς φαίνεται, θὰ εἶναι κυβέρνησις ΝουΔούλας καὶ τΣΥΡΙΖΑ. Ἤ κάτι ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς καὶ τὸν Καμμένο… Διότι, ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, ὁ Μπένυ καὶ ὁ Φώτης μᾶς τελείωσαν…
Τὰ ἔχουν βρῇ θαυμάσια λοιπὸν μεταξύ τους καὶ ἀπομένει μόνον ὁ …παπάς, ἔ, συγγνώμη, ὁ δήμαρχος, ποὺ θὰ τελέσῃ τὸ μυστήριο τοῦ …γάμου!!!
(29 Ὀκτωβρίου 2013)
Ἡ νέα συμφωνία Μπένυ-Ἀντωνάκι εἶναι τόσο ὀφθαλμοφανῶς αὐτοκαταστρεφομένη, ποὺ τελικῶς ἔχουμε νὰ γελᾶμε παρὰ νὰ κλαῖμε. Ἀκόμη καὶ στοὺς πλέον φανατικοὺς εἶναι ἐμφανὲς πλέον πὼς αὐτὴ ἡ συμφωνία ὑπεγράφῃ μόνον γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ σχέδιον ὑποδουλώσεως τῆς χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων. Οὐσιαστικῶς αὐτὴ ἡ συμφωνία στοχεύει στὸ νὰ παραδόσῃ τὴν σκυτάλη τῆς διακυβερνήσεως σὲ ἕνα κομματικὸ ἀχταρμᾶ, νέου εἴδους, ποὺ ὅμως ἁπλῶς θὰ ἐφαρμόσῃ τὰ προαποφασισμένα, διότι δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν, πολιτικῶς, ἀλλοιῶς.
Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Γλέζου, γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ, ὡς μαντρί, εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξις τῶν ὅσων ἰσχυρίζομαι. Τὸ θέμα τΣΥΡΙΖΑ, παρέα μὲ τὸν Καμμένο καὶ τὴν Νουδούλα εἶναι προαποφασισμένα, ἀναλόγως τοῦ πῶς θὰ «κάτσουν» τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, ἐὰν φυσικὰ δὲν ἀποφασίσουν «ἀπ΄  εὐθείας ἀνάθεσι ἔργου».
Ἐδῶ συζητᾶμα δῆλα δὴ γιὰ ἐκ πρὸ μελέτης ἔγκλημα, μὲ ἀρχή, μέση καὶ τέλος. Ἡ νέα κυβέρνησις, ποὺ θὰ μᾶς ξημερώσῃ, ὅταν θὰ κλείσῃ ὁ κύκλος τῆς τωρινῆς, θὰ ἐξακολουθῇ νὰ εἶναι τμῆμα τοῦ γενικοτέρου σχεδίου. Αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ποὺ στόχευσε ἐξ ἀρχῆς στὴν ὑποδούλωσί μας.

Ἐὰν κάνω λάθος, θὰ ἤθελα νὰ μὲ διαψεύσουν τὰ γεγονότα ποὺ ἔπονται. Διότι ἡ ἐπομένη κυβέρνησις θὰ «στρογγυλοκαθήσῃ» στὰ ὑπάρχοντα μέτρα γιὰ νὰ βασιλεύσῃ, μὴ ἐπιθυμῶντας φυσικὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι πρὸς τὸ καλλίτερο τῆς διαβιώσεῶς μας. Ἡ ἐπομένη κυβέρνησις θὰ πασχίσῃ νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὸ «ἀδύνατον» τῆς διαφυγῆς μας.
Ἐδῶ εἴμαστε κι ἐδῶ εἶστε.

30 Σεπτεμβρίου 2013
Οἱ κρατοῦντες πίστευαν πὼς μὲ τὸ νὰ θέσουν ἐκτὸς νόμου ἕνα κόμμα, κίνημα, παράταξι θὰ ἐνοχοποιήσουν ὅλους τοὺς Ἕλληνες ποὺ τοὺς ψήφισαν, ἐφ ἑνός, θὰ λάβουν τὰ κουκιά, ἀφ΄ ἑτέρου. Δῆλα δὴ θὰ ἐνοχοποιήσουν, γιὰ ἕναν φόνο, σχεδὸν μισὸ ἐκατομμύριο ψηφοφόρους καὶ ταὐτοχρόνως θὰ τοὺς τραβήξουν πρὸς τὸ μέρος τους ἤ θὰ τοὺς σκορπίσουν. Πρὸς τοῦτο βιάστηκαν νὰ προχωρήσουν στὶς εἰσαγγελικὲς παρεμβάσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες. Καὶ τώρα χάσκουν, ἄναυδοι, πανικόβλητοι, ἐμπρὸς στὶς διαπιστώσεις ποὺ κάνουν, ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δικῶν τους πράξεων.

Ποῦ βασίζω ὅμως τό συμπέρασμα περί πανικοῦ τους;

 1. Διέδιδαν ἕνα κάρο ἀσυναρτησίες, ἀναφορικῶς μὲ τὸν Παναγιώταρο καὶ τὸν Παπᾶ, ποὺ δὲν εἶχαν ἐντοπισθῇ ἀπὸ τὴν ἀστυνομία,  οἱ ὁποῖοι ὅμως παρεδόθησαν μόνοι τους.
 2. Οἱ γνωστοὶ καὶ πάντα πιστοὶ δημοσιοκάφροι, ποὺ τόσο ἐπιμελῶς μερίμνησαν γιὰ τὴν «διάδοσι» τῆς πληροφορίας, περὶ τοῦ εἴδους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, φροντίζουν νὰ ἀνασκευάσουν σιγὰ σιγά, βγάζοντας τὴν οὐρά τους ἀπ΄ ἔξω ἀπὸ τὸ ῥεντίκολο. Πρῶτοι λαλήσαντες ὁ Εἰσαγγελάτος, ὁ Ζούγκλας καὶ ὁ Χατζη-νίκος. (Αὐτὴ βεβαίως ἡ στάσις δηλώνει κάτι ἀκόμη… πιὸ πονηρό. Βλέπουν τὸν πανικὸ καὶ πασχίζουν νὰ σώσουν ἑαυτούς. Ὄχι διότι θὰ ἀφήσουν τώρα τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ λάβῃ χῶρο στὴν ἐξουσία ἀλλὰ διότι θὰ ἐπανέλθῃ δριμμύτερη.
 3. Οἱ ἔρευνες ποὺ γίνονται, ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια, στὰ σπίτια βουλευτῶν καὶ μελῶν τοῦ κόμματος, δὲν ἔχουν ἀκόμη δημοσιευθῇ. Παρὰ ταὔτα διαβάζουμε γιὰ τρομερὰ καὶ φοβερὰ εὑρήματα. Ἀπὸ πίνακες τοῦ Χίτλερ ἔως …μαστίγια!!! Τὸ μόνον ποὺ δὲν εἴδαμε ἀκόμη, νὰ ἔχουν ἀνακαλύψῃ, εἶναι φοῦρνους ἀποτεφρώσεως Ἑβραίων.
 4. Ἐκλογὲς ἀκοῦμε κι ἐκλογὲς δὲν βλέπουμε. Ὁ Ἀλέξης ἀδημονεῖ ἀλλὰ ὁ Ἀντωνάκης φοβᾶται. Ἰδίως μετὰ τὰ πρῶτα εἰκοσιτετράωρα, ποὺ ἀκολούθησαν τὶς πρῶτες συλλήψεις, καὶ ούσιαστικῶς ἀπέδειξαν πὼς ἄνοιξε μόνος του τὸν λάκκο του γιὰ νὰ πέσῃ μέσα.
 5. Προπαγανδιστικὰ ἄρθρα, πρὸς κάθε κατεύθυνσι, ἀπὸ κάθε λογῆς κομματόσκυλο, δημοσιοκάφρο, «δημοκράτη» ποὺ στόχο δὲν ἔχουν μόνον νὰ τραβήξουν πρὸς τὸ δικό τους μαγαζάκι τοὺς «ὀρφανοὺς» ψηφοφόρους, ἀλλὰ κυρίως νὰ διερευνήσουν τὸ ἔδαφος καὶ νὰ καταλάβουν τὸ ἐὰν θὰ τοὺς βγῇ ἡ κίνησις ἤ θὰ τοὺς χώσῃ βαθύτερα. Γνωστὰ ὀνόματα, ποὺ ἔως τώρα ἁπλῶς προπαγάνδιζαν, ἔχουν ἀμολυθῇ γιὰ νὰ μᾶς  «ἐνημερώσουν». (Κι ἀπὸ πίσω φυσικὰ ἀκολουθοῦν πολλὲς οὐρές, μὲ τοὺς αὐτοὺς στόχους!!!)
 6. Ἀπηγόρευσαν στοὺς ἐκλεγμένους, τὸ τονίζω αὐτό, βουλευτὲς Νίκο Κούζηλο καὶ Πολύβιο Ζησιμόπουλο νὰ εἰσέλθουν στὴν βουλή. Μεγάλη πατάτα. Πῶς ἀπαγορεύεις σέ κάποιον ἐκλεγμένο, πού δέν βαρύνεται μέ κατηγορίες γιά κάποιο ἀδίκημα, νά εἰσέλθῃ σέ χῶρο πού δέν σοῦ ἀνήκει, ὅταν μάλλιστα αὐτός εἶναι ὁ χῶρος τοῦ κοινοβουλίου;  Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς αὐτομάτως αὐτὸ μεταφέρεται σὲ ὅλους τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματος.
 7. (29 Ὀκτωβρίου 2013)
  Ἄρνησις δικαιώματος στὸν δημόσιο λόγο. Ἀπηγόρευσαν, γιὰ δικούς τους λόγους, τὴν ἐμφάνισι  βουλευτῶν τοῦ  ἐν λόγῳ κόμματος, σὲ διάφορες ἐκπομπές, ἔτσι… διότι γουστάρουν.
 8. Ἐνασχόλησις μὲ τὸ μεταναστευτικό, τοῦ Ἀντωνάκι (πάντε μὲ ἰώτα πλέον), κάτι ποὺ μόνος του ἄνοιξε ὡς θέμα τὸ 1991. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἄνοιξαν οἱ πύλες τῆς κολάσεως καὶ τώρα πασχίζει νὰ τὶς κλείσῃ, ἄν καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ προωθεῖ νομοσχέδιο «ἀντιῤῥατσιστικό».
 9. Προσπάθεια ἀποχωρήσεως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ σκηνή, ἐντὸς ὁλίγου, τῆς Νουδούλας καὶ τῶν λοιπῶν καραγκιόζηδων, ἀλλὰ μὲ τρόπο τέτοιον ποὺ νὰ τοὺς βλέπουμε σὰν ἥρωες.
 10. Ἀπὸ τὴν ἐμφάνισι τῆς μικρῆς «Μαρίας» καὶ μετὰ ὅλα τὰ ΜΜΕ κατήντησαν οἱ χειρότεροι ῥατσιστές, κάτι ποὺ οὐδόλως ἐνόχλησε τὸ ῥαδιοτηλεοπτικό, τοὺς εἰσαγγελεῖς καὶ φυσικὰ τοὺς «ἀνθρωπιστὲς» παντὸς εἴδους.
 11. Ἡ καλπάζουσα αὔξησις τῶν ποσοστῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἔχει μεταστρέψῃ ἀκόμη καὶ παραδοσιακῶς «δημοκρατικοὺς πυλῶνες» πρὸς τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Τελικῶς ἐπέτυχαν τὸ ἀντίθετον, κατὰ τὰ φαινόμενα, ἀποτέλεσμα.
 12. Δὲν θέλουν, οἱ «ἔξω κρατοῦντες» τώρα νὰ ἀναλάβῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, διότι ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, μάλλον πρέπει νὰ ὑπάγονται στοὺς κόλπους της κι ἀρκετοὶ τρελλοί. Δῆλα δὴ μὴ ἐλέγξιμοι. Δῆλα δὴ ἄχρηστοι γιὰ τὸ συστημα. Ἄρα καὶ ἐπικίνδυνοι. Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον.

30 Σεπτεμβρίου 2013

Εἶναι κι ἄλλα, πολλά, ποὺ διαρκῶς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ καταπιαστῶ μὲ τόσες λεπτομέρειες. Διαπιστώνω μόνον πανικό!!! Ἀπέραντο πανικό… Σὰν κάποιος νὰ …ἔκοψε τὸ νῆμα καὶ νὰ μὴν ξέρῃ πλέον ἡ μαριονέτα τὸ πῶς νὰ σταθῇ μόνη της… Τόσο ἁπλᾶ!!!

Τί; Δέν ἔχουμε μαριονέτες; Ἀλήθεια;
Καί τότε γιατί τόσος πόνος καί κόψιμο νά ὑπηρετήσουν τά ἀφεντικά τους;
Ἡ ἐντολὴ λοιπόν, ποὺ ἐδέχθησαν, τὰ κουδουνισμένα, δὲν ἦταν νὰ ἀκυρώσουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἀδυνατοῦν. Ἡ ἐντολὴ ἦταν νὰ ἀναστείλουν τὶς λειτουργίες της γιὰ νὰ δόσουν χῶρο καὶ τόπο στὸν Ἀλέξη νὰ ἔλθῃ σὰν νέος σωτήρας. Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Ἀλέξης δὲν μπορεῖ, ἀπὸ κοντὰ θὰ σταθῇ καὶ ο Ἀντωνάκης, γιὰ νὰ παριστάνῃ τὸν …ὑποβολέα.

Τί ἔχουν νά δοῦν τά μάτια μας;
Οὔουου… Ἀπίστευτα πράγματα…
Τόσο ἀπίστευτα ποὺ θὰ τρίβουμε καὶ τὰ μάτια μας καὶ τὰ φρύδια μας ἀλλὰ καὶ τὴν πλάτη μας σὲ κολῶνες… Μὴπως καὶ τὴν σώσουμε ἀπὸ τὶς σφαῖρες, ποὺ σὲ λίγο θὰ …πέφτουν σὰν βροχή!!!
Ἄς περιμένουμε λίγο…
Δὲν ἀργοῦν… Συμβαίνουν τόσο …ξαφνικὰ ὅλα, ποὺ τελικῶς μάλλον ἐμεῖς ἔχουμε πρόβλημα νὰ κατανοήσουμε τὸ πόσο στημένο εἶναι τὸ παιχνίδι.

2 Νοεμβρίου 2013

Δυστυχῶς, χάριν τῶν νέων ἐξελίξεων, ὑποχρεώνομαι νὰ κάνω νέαν παρέμβασι στὸ κείμενον.
Πρὸ χθὲς μάθαμε πὼς πρῶτο κόμμα φαίνεται νὰ εἶναι πλέον ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Αὐτὸ φυσικὰ ἐνοχλεῖ τὸ Ἀντωνάκι. Ἐνοχλεῖ κι ἄλλους, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ συζητήσουμε σήμερα. Νὰ ἑστιάσουμε μόνον στὴν χθεσινὴ ἄνανδρη δολοφονία.
Τὴν πλήρωσαν τρία ἀθῶα παιδιά, ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Φύσσα, πρὸ μηνός, καταγράφονται πλέον στὶς «παράπλευρες» ἀπώλειες.
Δῆλα δή, φορτώνουμε νεκρούς γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι παίζουν στοιχήματα μὲ τὶς δικές μας ζωές.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει, ἀρχικῶς, εἶναι τὸ ποιοὶ  κερδίζουν.
Διότι τὸ Ἀντωνάκι χάνει. Ο τΣΥΡΙΖΑ χάνει. (Τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν τὴν βάζω στὸ νέο αὐτὸ παιχνίδι, γιὰ εὐνοήτους λόγους. Τολμῶ νὰ δηλώσω πὼς μᾶλλον πανικοβλήθηκαν ἐμπρὸς στὴν προοπτικὴ νὰ ἀναλάβουν ἄμεσα ἐξουσίες!!!)
Ἡ χρεοκοπία εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν. Ὡς κίνησις ἀντιπερισπασμοῦ σημειώθηκε ἠ αἰφνιδιαστικὴ πρόσκλησις τοῦ Ῥώσσου ΥΠΕΞ, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῃ τὸ Ἀντωνάκι πὼς ἀκόμη εἶναι μέσα στὸ παιχνίδι.
Ὅμως κάποιοι θέλουν νὰ ἀνεβῇ ἠ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ ἀνεβῇ τώρα καὶ κυρίως δὲν θέλουν νὰ ἀνεβῇ πρὶν καταφέρουν νὰ τὴν ἐλέγξουν.
Ἄρα; Πρός τί ἠ δολοφονία; Ποιός κερδίζει; Τί κερδίζει;
Τὸ σίγουρο εἶναι πὼς χάνει τὸ Ἀντωνάκι τὸν κόσμο του, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ κυβέρνησίς του.
Τὸ σίγουρο εἶναι πὼς ὁ τΣΥΡΙΖΑ μπαίνει ἐπίσημα στὸ περιθώριον.
Ἄρα; Βρέθηκε τρόπος νά ἐλεγχθῆ ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἤ μήπως ὑπάρχει καί τρίτος δάκτυλος πού γιά τήν ὤρα ἀγνοοῦμε;
Μοῦ φαίνεται ἀδιανόητον τὸ νὰ ξέφυγε ἀπὸ τὸν ἔλεγχο κάποιων ἡ κατάστασις.
Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πανέτοιμος. Κι ἐμεῖς χάσκουμε…
Ἐπανέρχομαι συντόμως μὲ νέες διαπιστώσεις μου…

Φιλονόη.

30 Σεπτεμβρίου 2013

Σημείωσις

Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε περισσότερο τὰ πράγματα, δηλώνω, ἐκ νέου, πὼς οὐδὲ ἕνας ἐκ τῶν ὑπαρχόντων πολιτικῶν καὶ πολιτικάντηδων μὲ καλύπτει. Οὔτε μὲ καλύπτει τὸ σύστημα τῆς δημοκρατίας τους. Οὔτε μὲ καλύπτει τὸ σύστημα τῆς κομματοκρατίας. Οὔτε μὲ καλύπτει κάτι ἀπὸ ὅσα συμβαίνουν τώρα…
Τὸ  μόνον ποὺ ἐπιθυμῶ, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον οὔτως ἤ ἄλλως παλεύω, εἶναι τὸ νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες. Τέλος!!!
Καὶ γιὰ νὰ γίνουμε Ἕλληνες ὀφείλουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ πιστέψουμε πὼς ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸ τὸ σύστημα τελειώνει.
Σήμερα, αὔριο, σὲ ἕναν χρόνο, σὲ πέντε χρόνια… Τελειώνει.
Καί μετά τί γίνεται; Ἔ; Μετά θά ἀναζητοῦμε νέους σωτῆρες ἤ θά ὑποχρεωθοῦμε στό νά βροῦμε μέσα μας καί γύρω μας τίς δυνάμεις γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας;
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…. Ἐάν δέν εἶναι αὐτό τό σύστημα πού μᾶς ταιριάζει, τότε ποιό εἶναι;

Γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅμως τὸ τὶ συμβαίνει πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα. Νὰ θέτουμε ἐρωτήματα ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορούσαμε νὰ ῥίξουμε ἔως τώρα τὸ βλέμμα μας.
Τί συμβαίνει λοιπόν; Τί θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν; Γιατί ξεκίνησαν ἀνάποδα κι ὄχι κανονικά;  Γιατί δέν περίμεναν τίς ἐκλογές;
Εἶναι πράγματι ἔτσι ὅπως τά βλέπουμε; Ἔχουν πανικοβληθῇ ἤ ἁπλῶς διεῥῥευνοῦν τό ἔδαφος γιά νά ἀποφασίσουν τίς ἐπόμενες κινήσεις τους; Ὑπάρχει θέμα ἀνομίας κόμματος ἤ ὑπάρχει θέμα ἀνομίας γενικῶς; Καί ποῦ;

Ἀγαπητοὶ φίλοι.
Γνωρίζετε, ὅσοι μὲ διαβάζετε, ἐὰν ἔχω ταχθῇ ὑπὲρ κάποιου κόμματος, ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοπαρουσίασα τὶς σκέψεις μου στὸ διαδίκτυο. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ κόμματα, ἐπαναλαμβάνω. Μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ Ἕλληνες.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ οὐδείς, ἐκ τῶν κρατούντων καὶ τῶν δημοσιοκάφρων, ἀγγίζει εἶναι τὸ ζήτημα τῶν πραγματικῶν διώξεων, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀσκηθοῦν ἀλλὰ οὐδὲ ἕνας  θέλει, ἤ τολμᾶ νὰ ἀγγίξῃ.

Ἡ ἀρχὴ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μὲ τοὺς «ἐπὶ ἐλέγχῳ». Δὴλα δὴ μὲ τὸν GAP, τὸν Παπακωνσταντίνου, τὸν Μπένυ, τὸν Σαμαρᾶ, τὸν Ἀβραμόπουλο, τὴν Ντόρα, τὴν Ἀλέκα, τὸν Ἀλαβάνο, τὸν Ἀλέξη, τὸν Κωνσταντίνου… καὶ πάει λέγοντας. Δυστυχῶς ὁ κατάλογος εἶναι ἀτελείωτος καὶ τὰ ὀνόματα, ὅσο κι ἐὰν τὰ ξεσκονίζῃς, πάντα κρύβουν κι ἄλλα ὀνόματα πίσω τους. Σὰν τὴν Λερναία Ὕδρα ἕνα πράγμα…

Πρὸ δύο ἤ τριῶν ἡμερῶν ἡ «ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις» κατέθεσε φάκελο, ὀγκοδέστατον ὁμολογουμένως, στὴν Εἰσαγγελία, γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν κομμάτων, ἀλλὰ ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον, ἀγνοήθηκε. Ἡ «δικαιοσύνη» τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν δὲν εἶχε λάβῃ τέτοιαν ἐντολή. Ἡ ἐντολή της ἦσαν σαφής: «Δὲν ἐνδιαφέρουν τὰ ἐγκλήματα, σὰν ἐγκλήματα, ἀλλὰ μόνον τὸν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν μέσι οἱ τύποι μὲ τὰ μαῦρα μπλουζάκια καὶ τὰ ἐθνόσημα»!!!, Ἄρα δὲν ἦταν τὸ πρόβλημα στὸ νὰ βροῦν ἐγκλήματα ἀλλὰ στὸ νὰ στήσουν κατηγορητήριο μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ θέτῃ ἐκτὸς νόμου κάθε ἕναν ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν «ἐγκληματικὴ ὀργάνωσι».

Διότι ἡ «δικαιοσύνη» στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν δὲν ἄγγιξε μηνύσεις καὶ μηνύσεις. Καταγγελίες καὶ καταγγελίες. Ἐγκλήματα καὶ ἐγκλήματα. Όλα αὐτὰ τὰ ἔκλεινε σὲ καλὰ σφραγισμένους φακέλους, γιὰ νὰ μὴν «σπάσῃ» ἡ προστασία τους καὶ τύχει νὰ διαῤῥεύσουν τὰ ἐντὸς αὐτῶν στοιχεῖα, καὶ τὰ ἔστελνε στὴν ἀνακύκλωσι.
Ἀλήθεια, πόσες μηνύσεις κατά τοῦ GAP  ὑπάρχουν; Κατά τῶν ὅσων ψήφισαν τά μνημόνια; Κατά τοῦ Μπένυ; Τοῦ Ἀντωνάκη; Τοῦ τσάρου; Εἴδατε κάποιαν ἀπό αὐτές νά φθάνῃ σέ κάποιο δικαστήριο;
Ἤ μήπως εἴδατε νά ἐνοχλοῦνται αὐτοί πού ἔως τώρα μᾶς παρεπλάνησαν;
Ἐγὼ τὸ μόνον ποὺ εἶδα ἦταν νὰ διώκονται κάθε εἴδους πατριωτικὲς κινήσεις, τὸ ἐθνόσημο, ποὺ δὲν εἶναι κτῆμα κάποιων κομματικῶν παραγόντων, ἡ σημαία καὶ τελικῶς κάθε λογικὴ φωνή. Διότι οἱ διώξεις κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι βούτυρο στὸ ΔΙΚΟ τους ψωμὶ κι ὄχι ἐπίλυσις κοινωνικοῦ προβλήματος…

Ἔχουμε νὰ λέμε καὶ νὰ γράφουμε…. Οὔοὔοὔοὔοὔοὔ…..
Ἄς μὴν προκαταβάλω τὰ γεγονότα ὅμως καλλίτερα κι ἄς ἐπιστρέψω στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.

Μὴν χαίρεσαι καλὲ μου «ἀντιφασίστα» ψηφοφόρε!!!

Ἐξέπεσαν οἱ φασίστες ἐξέπεσαν καὶ οἱ ἐγκληματίες…

Καί τώρα τί θά κάνετε δίχως «βαρβάρους»;

2η Νοεμβρίου 2013

Τελικῶς δὲν ἐξέλειψαν οἱ βάρβαροι….
Ἔχουμε μακρὺ δρόμο…
Πολὺ μακρὺ δρόμο καὶ πολὺ αἷμα… Πάρα πολύ… Μόλις ξεκίνησε…

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply