Ἡ γλῶσσα μας, Καθαρεύων λόγος ἤ ψευδοδημοτικιά;

Ἡ γλῶσσα μας, Καθαρεύων λόγος ἤ ψευδοδημοτικιά;Καλήν ἡμέραν Σεληνίαν (Σεληνοδίτην) καὶ καλλίωνα ἑβδομάδα σχῶμεν!
Ἐὰν άκολουθήσωμε ταὶς ὑποδείξεις τοῦ κ. Ἐμμ, Κριαρὰ καί τῆς κ. Μ. Ρεπούση, περί διακοπῆς τῆς σπουδῆς τῆς διαχρονικῆς διαστάσεως τῆς Έλληνικῆς Γλώσσης, τότε, ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΑΣ ἔνεκεν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπότοκος (κατασκεύασμα) τῶν ἐκ τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἱστορίας ἐπισημαινομένων Ὡς σφαλόντων εἰς ταίς έπιλογαίς τῶν ἐπὶ τοῦ  Γλωσσικοῦ ζερβοδεξιῶν… ἀντιαρχαϊστῶν-ἀντικαθαρολόγων-ψυχαριστῶν, θὰ καταντήσωμεν ἐν τέλει νὰ… «ὁμιλῶμεν» καὶ νὰ «συνομιλῶμεν», ὄχι διὰ λέξεων, ἀλλὰ λεξιπενίας ἔνεκεν, διὰ νευμάτων (νοημάτων) τῶν χειρῶν μας!!!
Ἐκμαθητέα ἀπ΄ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, μὲ γνώμονα τὴν Γνώσιν, ἄνευ κομματικῶν καιροσκοπισμῶν καὶ παρωπίδων, ἡ «ἙΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ἀπὸ ἐκείνης τοῦ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΌΡΦΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ μέχρι ἐκείνης τοῦ νεωτέρου ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ τοῦ Φιλέλληνος, τοῦ Πατριώτου.
᾿ᾘ βίᾳ, διᾺ «νόμου»… παρανόμου, ἄνευ δημοψηφίσματος, ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΩΣ τῷ 1975 ἐπιβληθείσα ὡς τάχα…«κοινή»(!!!) μας «γλώσσα», αὐτή ἡ ψευδοδημοτικιὰ τοῦ περιορισμένου λεξιλογίου, τῆς ἀκυρολεξίας καὶ τῶν ἐκφραστικῶν σολοικισμῶν, εἶναι ἐξοβελιστέα. Ὁ ΚΑΘΑΡΕΥΩΝ ΛΟΓΟΣ, κατὰ τὸ Πρότυπον τῶν Κανόνων αὐτοῦ, τῶν διαμορφωθέντων ἀπὸ τὸν  Διδάσκαλον τοῦ Γένους Άδαμάντιον Κοραῆν, πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν Παιδείαν, τήν Διοίκησιν, τόν Δημόσιον Βίον, τήν Συγγραφικήν-Δημοσιογραφίαν-Λογοτεχνίαν.
Βασίλειος Γούσιος Πελασγός,
δικηγόρος-ίστορικός,
ἐκ τού «ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»»..

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply