Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά εὕρουμε …γαμβρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε ...γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;Ἐποχὴ κι αὐτή…
Σὰν μακρινὸ ὄνειρο…
Μόνον μέσα ἀπὸ τὶς ταινίες μποροῦμε κάτι νὰ ὑποψιαστοῦμε, ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων νὰ κατανοήσουμε ἀπολύτως.
Τὸ κορίτσι ὑπὸ συνθῆκες αὐστηροῦ ἐλέγχου… Οἱ γονεῖς αὐστηροί… Τὰ ὅρια, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα ξεκάθαρα…Ἀλλά…

Ἀλλὰ εἶναι μία πολὺ καλὴ εὐκαιρία νὰ μὴν ἀσχοληθοῦμε καὶ σήμερα μὲ εἰδήσεις.
Πῶς νά τό κάνουμε;
Οἱ εἰδήσεις γεμίζουν τὸ κεφάλι μας μὲ ἄρνησι, φόβο, κατάθλιψι…
Οἱ αὐτοκτονίες δὲν μειώνονται… Οἱ καταθλίψεις θελίζουν… Οἱ ἄλλοτε χαρούμενοι συνάνθρωποί μας τώρα παραμιλοῦν μέσα στὴν ἀπελπισία τους…
Ἔ, νύκτωσε… Δὲν ἀλλάζει κάτι ἔως αὔριο τὸ πρωΐ…
Κι ἐμεῖς δὲν θὰ γίνουμε σοφότεροι ἐὰν καταπιαστοῦμε μὲ ἀκόμη μία καλοπληρωμένη παράστασι γεγονότων, ἀληθῶν καὶ ψευδῶν.
Κι ὅμως, εἶναι ἀνάγκη νὰ περάσουμε στὴν ἀντεπίθεσι.
Γιὰ νὰ περάσουμε στὴν ἀντεπίθεσι πρέπει νὰ παραμένουμε δυνατοί, ὑγεῖς, εὐτυχεῖς.
Πῶς θά τό ἐπιτύχουμε; Δίδοντας χρόνο σέ ὅσα μᾶς καταπιέζουν ἤ δίδοντας χρόνο καί χῶρο σέ ἐμᾶς;

Ἀν τὶ εἰδήσεων λοιπὸν ἄς περάσουμε στὴν ταινία… Ἐὰν φυσικὰ δὲν ἔχουμε κάτι καλλίτερο νὰ κάνουμε…
Πάντως καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὶς ἀποφύγουμε τὶς ῥημάδες…
Κι ἔχουμε τόσα πολλὰ ἀκόμη νὰ κάνουμε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply