Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα ...κορίτσι γιά δύο;Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἀρνοῦμαι νὰ ἀνάψω τὴν τηλεόρασιν.
Εἷναι χάσιμο χρόνου. Ἔχω πάντα πολὺ σημαντικότερα νὰ κάνω, ἀπὸ τὸ νὰ μὲ ἐκπαιδεύουν κάποιοι γιὰ νὰ γίνω σὰν τὰ μοῦτρα τους.
Τὴν μεγαλυτέραν ἔνστασιν ὅμως διατηρῶ γιὰ τὶς εἰδήσεις. Αὐτὲς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μᾶς κάνουν τὰ μυαλά μας κιμά…
Ἔ λοιπόν, αὐτὲς τὶς εἰδήσεις ἀρνοῦμαι νὰ τὶς ἀκούω καὶ νὰ τὶς βλέπω…
Καὶ εἰλικρινῶς, τὴν ἡρεμία μου τὴν βρῆκα…

Βέβαια, αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλους.
Ὅμως κι ἕνας μόνον νὰ ἀποκοπῇ ἀπὸ τὴν τηλεόρασι, καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς εἰδήσεις, κέρδος γιὰ τὴν κοινωνία μας εἶναι.
Τὶς εἰδήσεις τὶς μαθαίνουμε τὸ πρωΐ ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνον, τὶς ἐφημερίδες, τὸ διαδίκτυον.
Τὸ βράδυ πρέπει νὰ πηγαίνουμε γιὰ ὕπνο ἥρεμοι, ἥσυχοι, δίχως ἀνησυχίες. Ἤ τοὐλάχιστον μόνον μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἀνησυχίες… Ὄχι μὲ ὅλες αὐτὲς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ μᾶς φορτώσουν μέσῳ τῶν δελτίων τους.

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply