Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς δυσγενετικῆς.

Ἐὰν ὑπάρχῃ ἕνα σύμβολο ἀπολύτως χαρακτηριστικὸ τοῦ ναζισμοῦ, εἶναι αὐτό τῆς καπνοαπαγορεύσεως. Τὸν περιγράφει ἄψογα καὶ τοῦ ταιριάζει γάντι, ὡς τὸ σύμβολο τῆς δυσγενετικῆς καὶ τῆς σημερινῆς της ἀναβιώσεως. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ξηλώνεται ἀπὸ κάθε δημόσιο μέρος ὅπου ἔχει ἀναρτηθεῖ.

Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς δυσγενετικῆς.

«Ὁ Karl Astel, ἐπικεφαλὴς τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ἰένας γιὰ τὴν Ἔρευνα τῆς Ἐπικινδυνότητας τοῦ Καπνοῦ (καὶ πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰένας καὶ ἀξιωματικὸς τῶν SS), αὐτοκτόνησε στὸ γραφεῖο του τὴν νύχτα τῆς 3ης – 4ης Ἀπριλίου 1945. Ὁ Leonardo Conti, Fuhrer Ὑγείας τοῦ Reich, ἄλλος ἕνας ἀντικαπνιστικὸς ἀκτιβιστὴς αὐτοκτόνησε στὶς 6 Οκτωβρίου 1945 σὲ μία συμμαχικὴ φυλακή ἐν ἀναμονῇ τῆς διώξεὠς του ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ. Ὁ Hans Reiter, ὁ πρόεδρος τῆς ὑπηρεσίας Ὑγείας τοῦ Reich, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε κάποτε τὴν νικοτίνη ὡς «τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὸ τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ» καὶ «ἡ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα τροχοπέδη γιὰ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία» ἦταν ἔγκλειστος σὲ ἀμερικανικὸ στρατόπεδο αἰχμαλώτων γιὰ δύο χρόνια, μετὰ τὰ ὁποῖα ἐργάσθη ὡς ἰατρὸς σὲ κλινικὴ στὸ Kassel, δίχως ποτὲ νὰ ἐπαναφερθῇ σὲ δημόσια ὑπηρεσία. Ὁ Gauleiter Fritz Sauckel, ἡ κατευθυντήριος δύναμη προπαγάνδας γιὰ τὴν ἀντικαπνιστικὴ ἀπατεωνίστικη ἐκστρατεία τῆς Θουριγγίας καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ συνέταξε τὴν αἴτηση ἐπιδοτήσεως (!) γιὰ τὸ ἀντικαπνιστικὸ ἰνστιτοῦτο Astel, ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1946 γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.»
http://www.data-yard.net/nazi/7070nd2.htm

«Στὴν ναζιστικὴ Γερμανία, γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸν καπνὸ ἦταν ἕνα «ἐθνικὸ σοσιαλιστικὸ καθῆκον» (ὁ Χίτλερ ἔδινε ἀπὸ ἕνα χρυσὸ ῥολόι σὲ ὅσους συνεργάτες του σταματοῦσαν, ἂν καὶ αὐτὸ δὲν τοὺς ἐμπόδισε νὰ ἀνάψουν τὸν καπνὸ τους στὸ καταφύγιο τοῦ Βερολίνου μόλις ἄκουσαν ὅτι ὁ Φύρερ εἶχε αὐτοκτονήσει). Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ἀνωτέρων κυρώσεων – ὁ πιστὸς Heinrich Himmler ἀπαγόρευε στοὺς ἄντρες τῶν SS νὰ καπνίζουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ σκοτώνουν καὶ ὁ Ὑπουργὸς Προπαγάνδας Joseph Göbbels ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ κρύβῃ τὸ ποῦρο ἢ τὸ τσιγάρο του ὁποτε τὸν κινηματογραφοῦσαν – οἱ ἀντικαπνιστὲς εἶχαν καταφέρει νὰ ἀπαγορεύσουν τὸ κάπνισμα στὰ κυβερνητικὰ κτίρια, στὰ μέσα δημοσίας μεταφορᾶς, στὰ πανεπιστήμια, στοὺς οἴκους εὐεγηρίας, στὰ ταχυδρομεῖα, σὲ πολλὰ ἑστιατόρια καὶ μπάρ, στοὺς νοσοκομειακοὺς χώρους καὶ στοὺς χώρους ἐργασίας. Οἱ φόροι καπνοῦ αὐξήθηκαν, τὰ αὐτόματα μηχανήματα πωλήσεως τσιγάρων ἀπαγορεύθηκαν καὶ ὑπήρχαν σχέδια γιὰ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος κατὰ τὴν ὀδήγηση…»
http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/id1.html

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;

Ναί, ἡ δυσγενετικὴ ἔχει ἐπιστρέψει. Μὲ τὴν καπνοαπαγόρευση πρῶτο ἐγχείρημα, ἀκριβῶς ὅπως καὶ παλαιότερα.

Συχνὰ λέω ὅτι ἐὰν θέλετε νὰ κατανοήσετε τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα, θὰ πρέπει νὰ μελετήσετε τὴν καπνοαπαγόρευση. Εἶναι ὁ «μίτος τῆς Ἀριάδνης» γιὰ τὸ σημερινὸ πολιτικὸ προβληματικὸ κατεστημένο, τὶς ἀπατεωνιὲς ποὺ ἔλαβαν χώρα, ποῖοι τὶς ἔκαναν καὶ μὲ τὶ κίνητρα, μὲ ποῖες μεθόδους ἔγινε ἡ καπνοαπαγορευτικὴ προπαγάνδα – καὶ ἡ πολιτικὴ παιδεία ποὺ δίνει εἶναι ἀνεκτίμητης ἀξίας.

Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἀνακαλύψετε εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ ἀπευθείας ἀντιγραφὴ τῆς ναζιστικῆς καπνοαπαγορεύσεως, μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ψευδεπιστήμη καὶ μεθόδους προπαγάνδας. Τὸ δεύτερο, ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς δυσγενετικῆς ποὺ ξεκίνησε στὶς ΗΠΑ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος (ἐπίκεντρο ἡ Καλιφόρνια, ὅπως καὶ σήμερα), ἀπὸ κάποιους «περίεργους», ὅπως οἱ Ῥοκφέλερ, καὶ ὅτι ἡ δυσγενετικὴ σχετίζεται ἐπίσης μὲ τὸ ἴδρυμα Caltech (τῶν ἰδίων) καὶ τὴν δημιουργία τῆς Monsanto.

Θὰ μάθετε ὅτι τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς δὲν ἦταν κάποιο ρομαντικὸ καὶ εὐγενὲς ἐθνικιστικὸ κτλ. ἰδεῶδες ἀλλὰ μεταφύτευση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ πείραμα τῶν δυσγενετιστῶν. Θὰ μάθετε ὅτι μετὰ τὴν ἤττα του, οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς κύκλοι συνέχισταν σταδιακὰ τὴν προώθηση τῆς ἀρρωστημένης τους ἰδεοληψίας καὶ ὅτι ἡ καπνοαπαγόρευση ἦταν ἡ πρώτη σὲ μεγάλη κλίμακα ἐφαρμογὴ τῶν μεθόδων προπαγάνδας καὶ ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐνῶ πολὺ βολικὰ κατηγόρησαν ἄσχετα στοιχεῖα (ὅπως τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους, τὴν σχέση μὲ τὴν γῆ κτλ.) ὡς τάχα ναζιστικὰ στὸ πλαίσιο τῶν ἁρπακτικῶν τους σχεδίων.

Οἱ ΗΠΑ ἦταν καὶ παρέμεινε ἡ ἔδρα τῶν δυσγενετιστῶν, ποὺ μετὰ τὴν ἦττα τους στὸν Β’ΠΠ, συνέχισαν μὲ τὴν διεξαγωγὴ φρικτῶν πειραμάτων στὸν ἀμερικανικὸ λαό, ποὺ συνεχίζονται μέχρι καὶ σήμερα.

Τὸ ἀντικαπνιστικὸ ἦταν ἀφ’ ἑνὸς ἡ γενικὴ πρόβα στὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν μεθόδων προπαγάνδας τους (πῶς νὰ κάνῃς τὸ ἄσπρο μαῦρο καὶ νὰ σὲ πιστεύουν κι ὅλας…) καὶ μία μεγάλης σημασίας ἄσκηση ὑποταγῆς σκλάβων. Ἀφ’ ἑτέρου, χρησίμευε γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῶν συνεπειῶν ἀπὸ τὰ δυσγενετικὰ πειράματα, τὰ φάρμακα-δηλητήρια καὶ πειραματικοὺς ἐμβολιασμούς, τὰ γενετικὰ μεταλλαγμένα κτλ.

Οἱ προεκτάσεις τῆς καπνοαπαγορεύσεως εἶναι πολὺ σοβαρές, καὶ κυρίως πολιτικές. Ἀρχίζοντας ἀπὸ μία ξεκάθαρη ἀπάτη, τὸ ἀνύπαρκτο «παθητικὸ κάπνισμα» (ὁ ὅρος passivrauchen πρωτοκατασκευάσθη ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ καθεστῶς γιὰ προπαγάνδα), ὑπεβλήθη ἡ ἰδέα σὲ μαζικὸ πλέον ἐπίπεδο ὅτι γιὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ὑγεία του, δὲν εἶναι πλέον ὑπεύθυνος ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ κάποια ἄλλη σκιώδης κλίκα ποὺ διὰ τῆς παρεισφρήσεώς της στὴν νομοθετικὴ διαδικασία πέρασε πολὺ περίεργα ρεγουλαρίσματα, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἀποσκοποῦν στὸ νὰ ἐπιβάλλουν τὶ ἐπιτρέπεται καὶ τὶ μὴ στὸν σκλάβο, σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς του, ἀπὸ τὸ φαγητὸ μέχρι τὴν κοινωνικὴ του συμπεριφορά.

Καὶ ἔκτοτε ἄνοιξε τὸ κουτάκι μὲ τὶς παράνοιες….

Μάθετε γιὰ τὴν καπνοαπαγόρευση σήμερα. Ἐδῶ ἕνα πολὺ καλὸ ἱστολόγιο, γιὰ νὰ ἀρχίσετε (ἐρευνήστε δημοσιεύσεις καὶ σχόλια χρηστῶν – εἶναι χρυσωρυχεῖο).

http://cfrankdavis.wordpress.com/

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply