Ὄχι ῥὲ Χριστόδουλε… Κι ἐσύ;

Ὄχι ῥὲ Χριστόδουλε... Κι ἐσύ;Τί νά πῶ;
Χάλασαν καὶ οἱ ἀντεξουσιαστές… Φτοῦ…
Δέν ἔβαζα στοίχημα γιά νά τό κερδίσω;
Φτοῦ καὶ ξανὰ φτοῦ….

Ἔγραφα πρὸ μηνῶν, στὸ κείμενον:

Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς!

πὼς σὲ λίγο, δὲν γνωρίζω πόσο, ἀλλὰ σὲ λίγο, θὰ ἔχουμε σύγκλισιν μεταξὺ τῶν ἄκρων.
Δύο ἄκρα ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἔχουν πολλὰ κοινά… Εἶτε λέγονται ἀκροδεξιὰ εἶτε ἀκροαριστερά.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔγραφα:

Βλέπω νὰ συμβαίνουν πολλά. Πολλά. Καὶ δὲν γράφονται αὐτά!
Οὔτε οἱ ἀκροδεξιοὶ βάζουν νερὸ στὸ κρασί τους, οὔτε οἱ ἀκροαριστεροὶ στὸ δικό τους. Καὶ οὔτε θεωρῶ ἀκροδεξιοὺς κι ἀκροαριστεροὺς τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐξυπηρετοῦν παιχνίδια καὶ συμφέροντα. Ὅμως αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ συντάσσονται μὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες, οἱ ἁπλοῖ, καθημερινοί, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κάνουν τὴν μεγάλη ἀνατροπή, στὴν ὥρα της. Κι αὐτοί, οἱ πράγματι ἀκραῖοι σὲ κάποιες περιπτώσεις, εἶναι ποὺ συγκλίνουν πλέον.
Διότι τὸ φάγαμε τὸ «ἰδεολογικό», τὸ «χωνέψαμε» καὶ τώρα πᾶμε γιὰ τὴν …ἐκτόνωσι.
Ὅταν τὴν ὁλοκληρώσουμε, θὰ ἔχουν πέσῃ οἱ μάσκες.
Μὰ ὅταν πέσουν οἰ μάσκες τότε ἐμεῖς θὰ ἀντικρύσουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει: τοὺς Ἕλληνες ὅπως θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι.

Κι ἔρχεται τώρα ὁλόκληρος Χριστόδουλος Ξηρός, ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα σύμβολα τοῦ ἀναρχικοῦ καὶ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου, γιὰ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώσῃ…
Σέ ποιόν νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;

Καί τί λέει ὁ Χριστόδουλος;
Ἁπλῶς τὰ αὐτονόητα…
Ἕνας χῶρος, τοῦ ὁποίου οἱ ἐκπρόσωποι δὲν ἀναγνωρίζουν ἰδιοκτησίες, ἀρχές, ἱστορία αὐτοανατρέπεται, διότι τώρα πιὰ οἱ ὅποιες ἰδεολογίες ἐξέπεσαν καὶ μόνον ἡ Ἀνάγκη καθοδηγεῖ…
Καὶ εἶναι ἡ ἄτιμη πολὺ …Ἀναγκαῖα!!! Ἔως καὶ θεοὺς πείθει!!!

Τί μᾶς λέει λοιπόν ὁ Χριστόδουλος;
Ἄς τὸ ἐξετἀσουμε λίγο λίγο…

Κατεδαφίζεται τὸ κράτος. Κι ὁ Ξηρὸς ἐνοχλήθηκε…
Ποιός ἐνοχλήθηκε; Αὐτός πού στόχο ζωῆς του εἶχε τήν κατάλυσιν τοῦ κράτους;
Τὸ νὰ καίγεται  κάποιος ποὺ θέλει τὸ κράτος νὰ ὑφίσταται, ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς καταλύσεῶς του, θεωρεῖται λογικὸν καὶ αὐτονόητον.
Τὸ νὰ καίγεται ὅμως ὁ Ξηρός… ἔμ… κάτι δὲν πάει καλά….
Ἤ ποὺ ἔχουν καταῤῥεὐσῃ ὅλες οἱ ἰδεολογίες τους, ἤ ποὺ οὐδέποτε ὑπῆρξαν ἀλλὰ ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως «ἔκαναν παιχνίδια».

Ἄλλο σημεῖον ποὺ παρατηροῦμε, καὶ ποὺ οὐδόλως διάβασα στὰ διάφορα σχόλια, εἶναι δύο εἰκόνες.
Ἡ μία εἶναι τοῦ Τσὲ καὶ ἡ ἄλλη τοῦ Βελουχιώτου.
Ἄκρον ἀριστερά, ὅπως βλέπουμε ἐμεῖς, ὁ Τσέ, ἄκρον δεξιὰ ὁ Βελουχιώτης.
Ἀλλὰ κι ὁ Τσὲ κι ὁ Ἄρης ἦσαν ἀριστεροί. Ἀπόλυτοι ἀριστεροί. Ἀκραῖοι ἀριστεροί.
Ἦσαν κομμουνιστὲς δεδηλωμένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ τὰ πάντα.
Καὶ οἱ δύο σκοτώθηκαν, κατ’  αὐτοὺς πάντα, στὸ πεδίον τῆς τιμῆς, δῆλα δὴ σκοτώθηκαν σὲ μάχες ποὺ ἔδωσαν ὑπερασπιζόμενοι τὶς ἰδέες τους.
Τὸ ἐὰν συμφωνῶ ἐγώ, ἤ ὄχι, μὲ τὰ ὅσα ὁ κάθε ἕνας ἐξ αὐτῶν ἐπρεύσβευε, εἶναι ἀδιάφορον. Τὸ ἐὰν ὅμως συμφωνῇ ἕνας ἀναρχικὸς μὲ τὶς κομμουνιστικὲς θέσεις ποὺ πρεσβεύουν αὐτὰ τὰ δύο πρόσωπα, εἶναι γιὰ πολλὰ πολλὰ πολλὰ ἐρωτηματικά.
Ἤ μήπως τώρα πιά ὁ Ξηρός καί οἱ σύν αὐτόν θεωροῦνται προδότες τοῦ ἀναρχοαυτονόμου κινήματος;

Τὸν Καραϊσκάκη καὶ τὸν Κολοκοτρώνη, ποὺ ἐπίσης ἐμφανίζονται, θὰ τοὺς άφήσω γιὰ τὴν ὥρα.
Θεωρῶ πὼς αὐτοὶ ὑπογραμμίζουν τὴν ἐν τελῶς διαφορετικὴν θέσιν, ἴσως κι  ἀπόσχισιν Ξηροῦ. Διότι ἐδῶ συζητᾶμε πλέον γιὰ ἀπόσχισιν… Σκέτο!

Κάτι ἀκόμη, πολὺ σημαντικόν, πρὶν συνεχίσω.
Ὁ Ξηρὸς διαβάζει.
Καί τί μέ αὐτό, θὰ μοῦ πεῖτε.
Ναί, σωστά.. .Τί μέ αὐτό;
Ὅμως διαβάζει σὰν νὰ εἶναι …ξένος πρὸς τὸ κείμενον. Σὰν νὰ τοῦ τὸ ἔχουν ὑπαγορεύσῃ ἄλλοι… Σὰν νὰ τοῦ πῆραν τὴν νόησιν καὶ νὰ μιλᾷ μία μηχανή… Τοῦ λείπει τὸ πάθος. Τοῦ λείπει τὸ σθένος. Τοῦ λείπει ἡ λάμψις, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάποιος ποὺ πιστεύει αὐτὰ ποὺ λέει…
Σκεφθεῖτε τό…
Θὰ μᾶς ἀποδείξῃ συντόμως τὸ ἐὰν πράγματι εἶναι  αὐτὸς ποὺ πιστεύουμε πὼς εἶναι ἤ κάτι ἄλλο…

Τί λέει ὅμως παρακάτω;

Θά πάψουμε νά ὑπάρχουμε ὡς λαός καί ὡς πολιτισμός;
Μά τί σημασία ἔχει κάτι τέτοιο γιά ἕναν ἀναρχικό; Αὐτοί δέν εἶναι πού ἰσχυρίζονται πώς ὅλοι οἱ λαοί εἶναι σκέτο ἄνθρωποι; Αὐτοί δέν εἶναι πού ἰσχυρίζονται πώς δέν ὑπάρχουν σύνορα καί πώς πρέπει νά καταργηθοῦν; Αὐτοί δέν εἶναι πού ἰσχυρίζονται πώς δέν εἶναι κάτι διαφορετικό οἱ Ἕλληνες γιά νά πρέπῃ νά προστατευθοῦν;
Τί ἄλλαξε ἀπό τότε πού διάβασα τίς τελευταῖες ἐξαγγελίες τῶν ἀναρχικῶν ἔως τώρα;

Ἐδῶ ὅμως, κάνοντας μίαν παρένθεσιν, θὰ παρατηρήσω πὼς στὸ 1:06 ὁ Ξηρὸς λέει, ἤ τοῦ ξεφεύγει, (ἤ δὲν καταλαβαίνει τὸ τὶ λέει) πὼς ἐδῶ ὑφίσταται μία σύγκρουσις ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβληθῇ.
Μία σύγκρουσις ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβληθῇ… Μᾶς ἔχει ἐπιβληθῇ… Σκέτο!!!

Καὶ συνεχίζω, ὅπως συνεχίζει κι ὁ Χριστόδουλος Ξηρός.
Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μέσα στὰ ἐπόμενα λεπτά, μᾶς ἐπαναλαμβάνει αὐτὰ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ΟΛΟΙ μας ἀντιλαμβανόμαστε. Κι ὅταν λέω ΟΛΟΙ μας, δὲν ἐξαιρῶ τοὺς κρατοῦντες, διότι αὐτοί, πρῶτοι καὶ καλλίτεροι, γνωρίζουν τὸ τὶ συμβαίνει, ἀσχέτως μὲ τὸ ἐὰν τὸ ὁμολογοῦν, ἤ ὄχι. Συνεπῶς τὸ νὰ μᾶς κάνῃ μίαν γρήγορη παρουσίασιν τῶν ὅσων συμβαίνουν, ὁ Ξηρός, δὲν εἶναι κάτι περίεργον.
Τὰ περίεργα ὅμως ξεκινοῦν μετά… Ὅταν τελειώνει τὴν παρουσίασιν…

Ὁ Ξηρὸς ζητᾶ συνένωσιν λοιπόν…
Σὲ κάθε κοντινὴ ἤ μακρινὴ ἰδεολογικῶς ὁμάδα…
Αὐτὸ πιὰ εἶναι σχεδὸν …ἐπανάστασις!!!
Ὄχι κατὰ τοῦ κράτους…
…Κατὰ τῆς ἰδίας τῆς …ἰδεολογίας τους!!!
Μά εἶναι δυνατόν νά κάνῃ δημοσίως πρόσκλησιν; Εἶναι δυνατόν νά δίδῃ τό στίγμα του κατ’ αὐτόν τόν τρόπο; Εἶναι δυνατόν νά ξεκινᾷ ἀγώνα σωτηρίας τῆς Πατρίδος ὁ Ξηρός; Καί ποῦ εἶναι ὁ διεθνισμός του;; (Ναί, ἐδῶ μπαίνουν ὁ Καραϊσκάκης κι ὁ Κολοκοτρώνης.) Εἶναι δυνατόν νά ἐπικαλεῖται τόν Καραϊσκάκη καί τόν Κολοκοτρώνη; Ὁ Ξηρός;
Καί σέ τί διαφέρει ἀπό τόν Καζάκη;)

Νὰ καὶ ὁ προσηλυτισμός…
Ναί, ἐν τάξει… Δὲν εἶναι θρησκευτικός… Ἀλλὰ ἔχω γνωρίσῃ ἐγὼ κάτι «λέλουδα» χειρότερα ἀπὸ τὸν φανατικότερο Ταλιμπᾶν, ποὺ ἁπλῶς εἶναι …κομματόσκυλα. Προσηλυτισμὸ λοιπὸν προτείνει…
Ἀναζητᾶ τρόπους νὰ συγκλίνουν ὅλες οἱ κοντινὲς δυνάμεις καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν κοινὸ ἐχθρό…
Μόνον ποὺ δὲν κατάλαβα ἀκόμη κάτι… Ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ Ξηροῦ; Εἰδικῶς τοῦ Ξηροῦ…

Ὁ Ξηρὸς λοιπὸν διαβάζει αὐτὰ ποὺ θέλουμε ΟΛΟΙ μας νὰ ἀκούσουμε, τὰ ὁποῖα ὅμως γνωρίζουμε ἤδη.
Δὲν εἶναι ἐμπνευστής τους… Ἐὰν ἦταν θὰ ἀπουσίαζαν προτάσεις τοῦ τύπου «διαλύεται τὸ κράτος» ἤ «χάνεται ἡ ἀστικὴ τάξις», διότι γιὰ ἕναν Ξηρό, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, ἡ ἀστικὴ τάξις εἶναι ἐχθρός του. Ὄχι λόγος γιὰ πόλεμο…
Ὁ Ξηρὸς ἐπίσης φαντάζει παιδαριώδης, ἐμπρὸς σὲ κάτι ἄλλους… Ἤ ἔμεινε πίσω, λόγῳ φυλακῆς, ἤ δὲν ἔχει νὰ πῇ κάτι κι ἁπλῶς τὸν ἔβαλαν ἐκεῖ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἄλλα, σοβαρότερα ποὺ ἑτοιμάζουν.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι ψήνεται ἐδῶ καὶ καιρό…  Κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ συμμετάσχουν θὰ εἶναι ἁπλῶς, ἀποδεδειγμένα, ὑπάλληλοι αὐτῶν ποὺ μᾶς κρατοῦν δουλοποιημένους. Κι ὁπωσδήποτε οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ δικό μας καλό, παρὰ μόνον γιὰ τὸ δικό τους βόλεμα…

Κι ὅσο γιὰ τὸν ἐμφύλιο…
Ἄς τὰ ἀφήσουμε αὐτά…
Ἐμφύλιος μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἑλλήνων ὅμως, δὲν ὑφίσταται. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Ξηροῦ, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, σηματοδοτεῖ ἄλλες καταστάσεις, σαφῶς ἐμφυλιοπολεμικές, ποὺ ὅμως δὲν ἔχουν σχέσιν μὲ τὸν μέσο πολίτη τῆς Πατρίδος μας.

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς…
Ἐγὼ πάντως δὲν γελάω…
Εἶναι πολὺ σοβαρότερα τὰ πράγματα.
Ὁ Ξηρὸς πασχίζει νὰ προσεγγίσῃ πολλοὺς χώρους ταὐτοχρόνως κι ὄχι νὰ συνενώσῃ τὸν ἀναρχοαριστερὸ χῶρο. Ἐὰν στόχευε ἐκεῖ θὰ τὸ ἔκανε δίχως φαμφάρες καὶ φασαρίες, ὅπως τώρα…
Δὲν νομίζω νὰ ἐνδιαφέρεται ὅμως πραγματικὰ γιὰ τὴν συνένωσιν. Παραπλάνησις μοῦ μυρίζει μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρόσκλησιν.
Ὄχι φυσικὰ πρὸς τὸν κρατικὸ μηχανισμό… Αὐτοὶ τὸ …«περίμεναν».
Πρὸς ἐμᾶς…
Πρέπει νὰ στηθῇ ἄριστα ἕνα ἄλλο σκηνικὸ ποὺ θὰ δικαιολογῇ νέους τρόπους, πιὸ ἐξειδικευμένους γιὰ τὴν καταστολή μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Πάντως, ἐπεὶ δὴ πράγματι ὑπάρχει σύγκλισις, τῶν δύο ἄκρων, ὅπως ἔγραψα καὶ στὴν ἀρχή, ὁ κάθε Ξηρὸς ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὴν ἐκμεταλλευθῇ, διότι δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἀνωτέρους του. Ἄρα καὶ νὰ τὴν ἐλέγξῃ… Ἄρα νὰ μὴν τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ δράσῃ ἄνευ ἐσωτερικῆς ῥουφιανιᾶς.

φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply