«Κοινοβούλιο πλεκτάνη»!

«Κοινοβούλιο πλεκτάνη»!««Κοινοβούλιο πλεκτάνη»!
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο δεν ψηφίζει νόμους καθὼς καὶ δὲν ἀνακαλεῖ νόμους.
Οἱ «νόμοι» ἀποφασίζονται ἀπὸ ἀξιωματούχους τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει ἐκλέξει (ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς ὑπαλλήλους ὑπερβαίνουν τοὺς 30.000) μὲ μορφὴ πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου, ὁδηγιῶν, κανονισμῶν κλπ., ποὺ ἔχουν φθάσει τοὺς 30.000 (!), μὲ πλήρη μυστικότητα καὶ ἀδιαφάνεια, μετὰ ἀπὸ παρασκηνιακὲς πιέσεις καὶ διαπραγματεύσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες οὐδεὶς εἶναι ὑπόλογος.
Ἐν συνεχείᾳ οἱ ὑπουργοὶ τῶν χωρῶν-μελῶν ὑποχρεώνονται νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς προκανονισμένες ἀποφάσεις τῶν μονίμων ἀντιπροσώπων καὶ πολλὲς φορὲς τὸ «ἀνακοινωθὲν» γίνεται δεκτὸ πρὶν (!) τὴν «συζήτηση» τῶν ὑπουργῶν, ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα μόνο γιὰ προσχηματικοὺς λόγους. Ὅσοι δημοσιογράφοι ἐπικρίνουν αὐτὴν τὴν κατάσταση, ἀπομακρύνονται ἔντεχνα ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες καὶ παραμένουν μόνον ὅσοι συμφωνοῦν μὲ τὸ σύστημα.»

Γιὰ τὴν ψηφοφορία δὲ, οἱ εὐρωβουλευτὲς καλοῦνται στὶς 8.00´ πρωὶ γιὰ τὴν ἡμερήσια διάταξη ψηφοφορίας καὶ πληροφοροῦνται ἐπὶ ἑκατοντάδων θεμάτων, σὲ μία ψηφοφορία ποὺ διεξάγεται στὶς 12.00´ τὸ μεσημέρι μὲ πατήματα κουμπιῶν «ναὶ» – «ὄχι» – «ἀποχὴ».
Οἱ φάκελοι τῶν θεμάτων ἔχουν χιλιάδες σελίδες στὴν Γαλλικὴ γλῶσσα καὶ οὐδείς Εὐρωβουλευτὴς προλαβαίνει νὰ τοὺς μελετήση.
Ἔτσι οἱ εὐρωβουλευτὲς λαμβάνουν ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα στὰ ὁποῖα
ἀνήκουν μία μεγάλη «λίστα» μὲ τὸ τί πρέπει νὰ ψηφίσουν μέσα σέ ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας!
Αὐτὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποτελεῖ μία μεγάλη φάρσα ἐξαπάτησης τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply