Ἡ κούπα τοῦ Δικαίου.

Ν Ο Μ Ο Σ – L E X
Η ΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – THE CUP OF JUSTICE

Ἡ κούπα τοῦ Δικαίου.

 

“Ἀθανάτων καλέω καὶ θνητῶν ἁγνὸν ἄνακτα,
οὐράνιον Νόμον, ἀστροθέτην, σφραγῖδα δικαίαν
πόντου τ’ εἰναλίου καὶ γῆς, φύσεως τὸ βέβαιον
ἀκλινὲς ἀστασίαστον ἀεὶ τηροῦντα νόμοισιν…
/The holy king of Gods and men I call, celestial Law [Nomos], the righteous seal of all;
The seal which stamps whate’er the earth contains, Nature’s firm basis, and the liquid plains,
Stable, and starry, of harmonious frame, preserving laws eternally the same…”

Ὅταν ὑπερβαίνεται τὸ ἐπιτρεπτό κι ἀπὸ τὸν ἀθάνατο Νόμο ὡρισμένο μέτρο, τότε τίθεται σὲ δράση μία κοσμικὴ δύναμη ποὺ νέμει ἐκ νέου ἀποκαθιστῶντας τὴν ἰσορροπία. Ὄχι ὅμως στὸ σημεῖο ὅπου ἦταν πρίν. Ἀντιθέτως χάνονται ὄχι μόνον ἐκεῖνα ποὺ ἦταν ὑπερβολικὰ ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ εἶχαν κερδηθεῖ λίγα λίγα γεμίζοντας τὴν Κούπα τοῦ Μέτρου. Ὅλα.
Κατανοητόν;

Αὐτοὶ εἶναι οἱ τόνοι τοῦ ἔτους, γιὰ τὸν παρόντα ἐνιαυτό.

“αὐτὸς γὰρ μοῦνος ζώιων οἴακα κρατύνει
γνώμαις ὀρθοτάταισι συνών, ἀδιάστροφος αἰεί,
ὠγύγιος, πολύπειρος, ἀβλάπτως πᾶσι συνοικῶν
τοῖς νομίμοις, ἀνόμοις δὲ φέρων κακότητα βαρεῖαν. ”

Tὸ προηγούμενο ἔτος ἦταν μία χρονιὰ χτυπημάτων γιὰ μεγάλους διεφθαρμένους ὀργανισμούς, γιὰ ἄνομους θεσμούς καὶ πρακτικές, γιὰ τοὺς μεγάλης κλίμακος ἀπατεῶνες καὶ κυρίως γιὰ τοὺς ὑβριστὲς ποὺ προσεπάθησαν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ὑπερκρατικὴ δικτατορία τους παντοῦ.
Πράγματι, ἀπὸ τὸ κλιματικὸ σκάνδαλο μέχρι τὸ Συριακό, τὶς ἀποκαλύψεις Σνόουντεν, τὰ ἐπίσημα παπαγαλάκια/ΜΜΕ, τὴν ὀργουελικὴ δυστοπία τῆς ΕΕ, τὶς ὀργανώσεις ποὺ προωθοῦν τυραννίδα καὶ λογοκρισία, τὸν ΟΗΕ, τὸν ΠΟΥ – ὅλα αὐτὰ δέχθησαν γερὰ κτυπήματα, καταρρακώθηκε κάθε ἀξιοπιστία, ἐκτέθηκαν οἱ ἔνοχοι καὶ εἴχαμε πολὺ καλλίτερη πληροφόρηση γιὰ τοὺς πολίτες καὶ σημαντικὲς μεταστροφὲς γνωμῶν καὶ πολιτικῶν τοποθετήσεων.

Συνεχίζοντας ἔχουμε ἕνα ἔτος ἐκκαθαρίσεων ὅπου ὅλη ἡ ἕως τώρα ἐξουσία, χρῆμα, δίκτυα, ἰσχὺς καὶ νομοθετικὴ πρόσβαση τῶν προαναφερθέντων ὑβριστῶν θὰ ἀδειάσει. Ὅλα ὅσα ἔχουν στὴν διάθεσή τους θὰ τὰ χάσουν. Τὰ πάντα. Ἡ Κούπα τους θὰ ἀδειάσει μέχρι τελευταίας σταγόνας.
Ἐπίσης θὰ ἔρθουν μαθήματα καὶ διδαχὲς πάνω στὴν περὶ Νόμου ἔννοια, ποὺ πολλοὶ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται στρεβλωμένα.

————

When the Measure, which is allowed and defined by immortal Law, is exceeded, then a cosmic power is set into action distributing anew and restoring balance. But not at the same point as before.
On the contrary not only what is excessive is lost but all else as well, which had filled the Cup of measure little by little. All.
Understood?

Such are the tones of the year, for the present cycle.

“For thy command and alone, of all that lives order and rule to ev’ry dwelling gives:
Ever observant of the upright mind, and of just actions the companion kind;
Foe to the lawless, with avenging ire, their steps involving in destruction dire.”

The previous year was a year of strikes for big corrupt organizations, for lawless institutions and practices, for large-scale fraudsters and especially for the hybrists who attempted to enforce their superstate dictatorship everywhere.
Indeed, from the climate scandal to the Syrian issue, the official parrots/MassMedia, the orwellian dystopia of EU, the organizations which promote tyranny and censorship, UN, WHO – all these received hard powerful strikes, every credibility was lost, the guilty culprits were exposed and there was much better information for the citizens and important turns of opinions and political beliefs.

Continuing this is a clean-up year, where the up to now power, money, networks, influence and legal access of the aforementioned hybrists will be emptied. All these which are available to them, will be lost. Everything. Their Cup will empty to the last drop.
In addition there will be lessons and teachings on the concept of Law, about which many people have a distorted view.

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply