Οἱ ἀντανακλάσεις μας.

Οἱ ἀντανακλάσεις μας.Ὁ κάθε ἄνθρωπός ποὺ συναντᾶμε ἀντανακλᾶ ἕνα κόμματι τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ διάφορα χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητας μας.
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀντιπαθοῦμε, γιατὶ μᾶς θυμίζουν κάποια κομμάτια μας, ποὺ τὰ ἀντιπαθοῦμε.
Ἂν φθάσουμε στὸ σημεῖο νὰ τοὺς μισοῦμε, αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ μᾶς δείχνουν ἕνα ἀκόμη βαθύτερο σημεῖο τοῦ ἑαυτοῦ μας, τὴν σκιά.
Ἡ σκιὰ εἶναι ἔνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ ἀρνούμαστε νὰ τὸ δεχθοῦμε καὶ γι΄ αὐτὸ κάνουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ καταπιέσουμε, ὥστε νὰ μὴν βγεῖ στὴν ἐπιφάνεια.
Γιὰ παράδειγμα, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταδιώκουν τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ δεν ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν δική τους σεξουαλικότητα καὶ τὰ βάζουν οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ἀντανάκλαση ποὺ βλέπουν στοὺς ἄλλους, ἐξ αἰτίας τῆς σκιᾶς ποὺ ὑπάρχει μέσα τους.
Ὀσο κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους, στὴν οὐσία καταπιέζουμε κάποια πράγματα μέσα μας.
Ἄν ὅμως δώσουμε τὴν ἄδεια στον ἑαυτό μας νὰ μὴν εἶναι τέλειος, τότε θὰ μποροῦμε νὰ θεραπεύσουμε τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ καί τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας.
Δὲν ἔχει νόημα νὰ μαλώνουμε μὲ τις σκιές μας, γιατὶ ὄσο περισσότερο τὸ κάνουμε, τόσο περισσότερο μεγαλύτερες καὶ πιὸ ἔντονες γίνονται.
Ἂν ῥίξουμε ἐπάνω τους τὸ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως, τῆς ἀποδοχῆς καὶ τῆς ἀγάπης, θὰ μεταμορφωθοῦμε σὲ ἀκτινοβόλα πλάσματα, γεμάτα φῶς, ἀγάπη, ὑγεία, ζωντάνια, κέφι.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply