Ὁ Οὐκρανικὸς Ἑλληνισμὸς ἔχει ἤδη προπληρώσῃ φόρον αἵματος.

Ὁ Οὐκρανικὸς Ἑλληνισμὸς ἔχει ἤδη προπληρώσῃ φόρον αἵματος.Δὲν ξέρω ἂν εἶναι καλὸ ἢ κακό πρᾶγμα ἡ ῥωσσικὴ «ἐπέμβασις», «ἀνάπτυξις δυνάμεων», «εἰσβολή», ἢ ὅπως ἀλλοιῶς καὶ κατὰ καιροὺς οἱ διάφοροι «δυτικοὶ» ὑποκριταὶ βαπτίζουν τὰ κερδοσκοπικὰ των σαφάρια.
Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρουν αἱ συγκριτικαὶ (καὶ συγκρητικαὶ) θεωρίαι μὲ τὰ Κοσσυφοπέδια καὶ ἄλλα τινά.
Ἐδὼ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, τέτοια θέματα τὰ βλέπω τελείως …«ἰσραηλινά».
Εἰς μιὰν ἐπικράτειαν, ἀπειλοῦνται, κακοποιοῦνται, στενοχωροῦνται, βλάπτονται πρόσωπα ὁμιλοῦντα τὴν ἰδίαν μὲ ἐμὲ γλῶσσαν; Φρονοῦντα ὅτι τυγχάνουν Ἕλληνες;
Τελειώσαμε!
Στὸ πλευρὸν ἐκείνου ποὺ ἐγγυᾶται τὴν εὐημερίαν των.
Ὁ οὐκρανικὸς Ἑλληνισμὸς ἔχει ἤδη ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΕΙ τὸν φόρον αἵματος στὸν Ἐρυθρὸν καὶ Μέλανα ὁλοκληρωτισμόν.
Ποῦτιν λέγεται ὁ ἐγγυητής;
Ποῦτιν λοιπόν!
Βεελζεβούλ λέγεται;
Βεελζεβούλ λοιπόν!
Ὅλα τ᾿ ἄλλα, εἶναι κατάλληλα δι᾿ ἀσκήσεις εὐαισθησίας πυκνῆς τάξεως, ἢ διὰ νὰ «περάσωμε» τὸ «Διεθνές»…
(Παρεμπιπτόντως, πρὸ τριακονταετίας τὸ «περάσαμε». Μὲ «9»).
Ἄλλ᾿ ἔκτοτε πολλὰ συνέβησαν καὶ ἐφθάσαμεν (ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ζητημάτων) νὰ «βλέπωμε» τὸ «Διεθνές», κάπως ὡς ὁ Φάουστ τὰς λογῆς «Ἐλευθερίους Τέχνας»…
I HAVE, alas! Philosophy,
Medicine, Jurisprudence too,
And to my cost Theology,
With ardent labour, studied through.
And here I stand, with all my lore,
Poor fool, no wiser than before…

Η ΕΙΚΩΝ.
1879. Πόλεμος τοῦ Εἰρηνικοῦ.
Χιλιανοὶ ἀξιωματικοὶ εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ Περοῦ, μετὰ τὰ ἀντιχιλιανὰ «πογκρὸμ» τῆς περουβιανῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν κρατικοποίησιν τοῦ χιλιανῶν συμφερόντων σιδηροδρόμου.

Φρεάντλης

(Visited 7 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Οὐκρανικὸς Ἑλληνισμὸς ἔχει ἤδη προπληρώσῃ φόρον αἵματος.

Leave a Reply