Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!

Ἔχω πολλὲς φορὲς καταθέσῃ τὰ ὅσα πιστεύω, ἀναφορικῶς μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας, ἤ ὄχι, ἐκφράσεως.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς θεωρῶ πὼς ἐφ΄ ὅσον διαβιοῦμε σὲ δημοκρατικὸ  καθεστώς, μὲ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα κι αὐτὴν τὸν νομοθεσία, ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε στὴν πράξι κι ὄχι στὴν θεωρία καὶ στὰ καλὰ καὶ …συμφέροντα!!!
Δῆλα δὴ ὀφείλουμε νὰ προστατεύουμε τὸν ἀντίλογο, ἀκόμη κι ἐὰν μᾶς ἐξοργίζῃ…
Ἀλλά κάθε ἀντίλογο; Ἀκόμη κι αὐτῶν πού καταλύουν τό «δημοκρατικό» μας πολίτευμα; Ἀκόμη καί τῶν δολοφόνων; Ἀκόμη κι αὐτῶν πού ἔχουν τιμωρηθῇ μέ στέρησιν τῶν πολιτικῶν τους δικαιωμάτων διότι παρεβίασαν βασικές ἀρχές τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων, στρεφόμενοι οὐσιαστικῶς κατά τῆς Πατρίδος;

Βέβαια, αὐτὰ τὰ λέω ἐγώ.
Στὴν …«δημοκρατική» μας κοινωνία εἶναι …«δημοκρατικόν» μόνον ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ, βολεύει καὶ τελικῶς …λιβανίζει τὰ γένια τῶν κρατούντων!!!
Εἶναι, γιὰ παράδειγμα, «δημοκρατική» πράξις ἡ καύσις τῆς σημαίας μας (κι ὄχι μόνον!!!) ἀπὸ τὸν κάθε ἀνεγκέφαλον.
Εἶναι «δημοκρατική» πράξις ἡ ἀπαγόρευσις, ἡ φίμωσις ἀντιλόγου ἀλλὰ καὶ ἡ δολοφονία ἀνθρώπων, ὄχι διότι ἐνοχλοῦν ἐσέναν προσωπικά, ἀλλὰ διότι ἐνοχλοῦν τὰ …ἀφεντικά σου…*

Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!4Εἶναι ἐπίσης «δημοκρατική» πράξις ἡ καύσις βιβλιοπωλείων ἤ καὶ βιβλίων…
Εἶναι «δημοκρατική» πράξις ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἀναδείξεως πατριωτικῶν θέσεων.
Εἶναι «δημοκρατική» πράξις ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ νὰ προστατεύῃς τὰ δικαιώματα τῆς οἰκογενείας σου.
Εἶναι «δημοκρατική» πράξις ἡ μὴ ἄρσις ἀσυλίας τῶν κουδουνισμένων.
Εἶναι «δημοκρατική» πράξις ἡ μὴ ἔκδοσις βιβλίων, ποὺ ἐνοχλοῦν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκδοσις βιβλίων ποὺ ΛΙΒΑΝΗζουν δολοφονικὲς πράξεις καὶ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες….
Κι ὁπωσδήποτε ΔΕΝ εἶναι «δημοκρατική» πράξις τὸ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ δικαίωμα τοῦ θύματος νὰ προασπίσῃ τὴν μνήμη του καὶ τὴν συνοχὴ τῆς κοινωνίας…Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!2
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ λέμε μὲ τὸ ὄνομά του, ὁ δολοφόνος μπορεῖ νὰ γελοιοποιῇ τὴν …δικαιοσύνη, τὴν «δημοκρατία» καὶ τὸ Σύνταγμα, δημοσιεύοντας τὶς σκέψεις του καὶ τὶς πεποιθήσεις του…
Τὸ θύμα ὅμως δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ προασπίζεται τὶς μνῆμες του, τὴν ζωή του καὶ τὴν διαφύλαξιν τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν.
Σωστά;Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!1

Κι ὅπως, πολὺ ὀρθά, γράφει ἡ Πέρσεια:

Ἕχουν πεταχθεῖ ὅλοι οἱ «δημοκράτες» νὰ ψελλίσουν ὑπὲρ τῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Κουφοντίνα.
Συγνώμη, οἱ ὁμοϊδεάτες τοῦ κάθε τέτοιου ἔχουν κάψει πόσες φορὲς ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, διότι δὲν τοὺς ἄρεσαν τὰ βιβλία ποὺ ἐξέδιδαν!
Καὶ μὲ τὸ «σκεπτικό» τους, ἐφόσον κάποιος ἐκδότης ἐκδίδει βιβλία ποὺ δὲν τοὺς ἀρέσουν, ἄρα εἶναι παρομοίων ἀπόψεων καὶ πρέπει νὰ τοῦ κάψουν τὸ βιβλιοπωλεῖο.
Ὁμοίως καὶ ὁ Λιβάνης εἶναι τρομοκράτης / δολοφόνος ἄρα καὶ τοῦ ἀξίζει κάψιμο τῆς ἐπιχειρήσεώς του – σύμφωνα πάντα μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν ὀρθίων λιπασμάτων, τῶν ὁποίων τὰ βιβλία ἐκδίδει.
Παρεπιπτόντως κανένας «δημοκράτης», ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ποὺ κόπτονται τόσο, δὲν καταδίκασε κανένα κάψιμο βιβλιοπωλείων, οὔτε καὶ ὑπῆρξε κινητοποίηση καὶ συλλήψεις γιὰ ἐκεῖνα τὰ ἀναρχίδια ποὺ ἔκαιγαν βιβλιοπωλεῖα.

Πέρσεια Ἑκάτη

Συμπέρασμα:

Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν εἶναι δικαίωμα τοῦ δολοφόνου νὰ ἐπανέρχεται, προσβλητικότατα, εἰρωνικότατα καὶ θρασύτατα, πρὸ κειμένου νὰ  καταθέσῃ δημοσίως τὶς ὅποιες ἀπόψεις του, ἀλλὰ τὸ θύμα του δὲν ἔχει δικαίωμα στὸν ἀντίλογο.
Κι ἐμεῖς, ἀν τὶ νὰ πιάσουμε τὸ ΣΑΡΩΘΡΟΝ τοὺς κυττᾶμε ἀποχαυνωμένοι.

Τί δέν καταλάβαμε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Συμφώνως πάντα μὲ τὴν λογικὴ αὐτῶν ποὺ ἐξέδοσαν τὸ βιβλίο, ἐφ΄ ὅσον προασπίζονται τὸ δικαίωμα τοῦ τρομοκράτου νὰ τρομοκρατῇ, βάσει πάντα ἐντολῶν ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων, εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς νὰ ἀσκῇ τρομοκρατία. Ἐὰν ὅμως ἰσχύῃ αὐτό, τότε θὰ ἔπρεπε ὁ Μομφεράτος, καθὼς καὶ ὅλα τὰ θύματα τῆς «17 Νοέμβρη» νὰ ὀργανώσουν τὴν καύσιν τοῦ ἐκδοτηρίου καὶ τοῦ βιβλιοπωλείου Λιβάνη, πρὸ κειμένου νὰ ἐφαρμόσουν στὴν πράξιν τὰ ὅσα ἡ ἐπιχείρησις προασπίζει. Σωστά;
Δῆλα δὴ θὰ πρέπῃ νὰ καοῦν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς ἐπιχειρήσεως Λιβάνη. Ἤ μήπως ὄχι;
Θά μᾶς βοηθήσῃ κάποιος …«εἰδικός» ἐπί τοῦ θέματος, διαφωτίζοντάς μας;

*Σχέσις ἀναρχίας, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς τρομοκρατίας, καί διεθνῶν κέντρων ἐλέγχου ὑπάρχει ἄρα γέ; Καί ποιά εἶναι;

Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!3Ἡ παραπάνω σύνθεσις τοῦ φίλου «Σίγμα» ἀπὸ ἐδῶ.

Στὶς φωτογραφίες (ἀπὸ ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ) ἕνα ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ ἐν λόγῳ δολοφόνου, τὸ ὁποῖον θύμα, κατὰ τὰ γνωστά, δὲν ἔχει δικαίωμα στὸ νὰ προασπιστῇ τὴν μνήμη τοῦ πατρός του.

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄρα πρέπει νὰ καῇ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Λιβάνη!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply