Τὸ τακτικὸν λάθος τῆς Ἑλλάδος.

Ἂν προσέξει κανεὶς τὸ τυποθέαμα (βίντεο), τὶ θὰ παρατηρήσει;

Ὅτι ὁ λόγος γίνεται περὶ τῆς νομιμότητος ἢ ὄχι τοῦ Βρετανικοὺ Μουσείου.

Δὲν ὑπάρχει κἀν τέτοιο θέμα, ἐκεῖ εἶναι τὸ μυστικὸν (κατὰ τὴν γνώμη μου).

Γιατί;

Γιατὶ τὰ γλυπτά, ἀλλὰ καὶ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἀρχαῖα καλλιτεχνήματα, δεν ὑπόκεινται σὲ νόμους θνητῶν.

Γιατί;

Γιατὶ εἶναι ἀφιερώματα.

Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ ἀργότερα, στὰ χριστιανικὰ χρόνια τῆς αὐτοκρατορίας μας, ἡ τέχνη στὸν ἑλληνικὸ χῶρο δὲν εἶναι ἀνθρωποκεντρική. Ἀνθρωπόμορφη μέν, Θεοκεντρικὴ δέ.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ εἶναι ἀφιερωμένα στους θεούς, τοὺς ἁγίους, τοὺς ναούς.

Δὲν μπορεῖ ὁ θνητὸς ἄνθρωπος νὰ ἐπανακτήσει τὴν κυριότητα ἐνὸς ἀφιερώματος. Τὸ ἀφιέρωμα ἀνήκει στὸν θεὸ καὶ στὸν ναὸ τοῦ θεοῦ.

Ἂν οἱ Ἄγγλοι (Γάλλοι, Γερμανοί, Ἀμερικανοὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις) θέλουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν κυριότητα τῶν ἑλληνικῶν ἀριστουργημάτων, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ τὴν αἰτηθοῦν ἀπὸ τὸ θεῖο.

Ὅταν λοιπὸν ἐπικαλοῦνται τὴν νομιμότητα, αὐτομάτως Ὑβρίζουν τοὺς Θεοὺς τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔδρευαν στὸ Λονδίνο, τὸ Παρίσι, τὸ Βερολίνο, τὴν Νέα Ὑόρκη.

Δηλαδὴ αὐτομάτως, ὡς Ὑβρίζοντες, δυσχεραίνουν τὴν θέσιν των, ἀφοῦ ἀποφασίζουν μόνοι τοὺς ὅτι οἱ δικοί τους νόμοι εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς νόμους τῶν θεῶν, δηλαδὴ δείχνουν ἀσέβεια πρὸς τοὺς Θεούς, τῶν ὁποίων τὰ ἀφιερώματα θέλουν νὰ οἰκειοποιηθοῦν… καὶ συνεπὼς ἐπιδεικνύουν ἀσέβεια καὶ πρὸς τὰ ἴδια τὰ γλυπτά, τὰ ὁποῖα δὲν τοὺς ἀξίζουν καὶ λόγῳ τῆς ἀσεβείας ποὺ ἐπιδεικνύουν οἱ Ἄγγλοι (καὶ οἱ ἄλλοι.. Μὴν τοὺς ξεχνάμε).

Οἱ Θεοὶ ὅμως ἀπεφάσισαν ἐδῶ καὶ 2500 χρόνια ὅτι θέλουν τὰ ἀφιερώματά τους στην Ἑλλάδα, κάτω ἀπὸ τὸ Ἀπολλώνιο φῶς, στοὺς δικούς τους ναούς.

Ἐὰν δηλαδὴ οἱ Ἄγγλοι ἐπιμείνουν στὴν ὑπόθεσι τῶν Ἐλγινείων, θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν Νέμεσι καὶ τὴν Κατάρα τῆς Ἀθηνᾶς.

Νόμιμοι κάτοχοι πάντως δὲν εἶναι, ὅπως δεν εἴμαστε οὔτε καὶ ἐμεὶς νόμιμοι κάτοχοι, διότι ὁ νόμος περὶ ἀρχαιοτήτων εἶναι Θεϊκός.
Τὰ γλυπτὰ εἶναι τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ Ναοῦ τῆς καὶ κανενὸς ἅλλου θνητοῦ ἢ ἀκόμη καὶ θεοῦ, οὔτε κἀν τῶν δημιουργῶν των. Ἕνα ἄγαλμα «τοῦ Φειδίου» παύει νὰ εἶναι τοῦ Φειδίου, ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσίν του.
Ἀκόμη δηλαδὴ καί που λέμε «τὸ τάδε ἄγαλμα τοῦ τάδε γλύπτου» εἶναι λάθος.
Τὰ ἀγάλματα δὲν ἀνήκουν σὲ κανέναν, ἀνήκουν μόνον στοὺς Ἕλληνες θεοὺς καὶ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ναούς των.Τὸ τακτικὸν λάθος τῆς Ἑλλάδος.

Μπορεὶ ὅμως νὰ μὴν εἴμαστε οὔτε ἐμεὶς κάτοχοι, εἴμαστε ὅμως ὑπέρμαχοι τῶν ναῶν καὶ τῶν θεῶν, διότι ἀνήκουμε στὸν ἴδιο χῶρο ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ οἱ Θεοί. Συνεπὼς σὺν Ἀθηνᾷ, θὰ πρέπει νὰ βοηθήσουμε τὴν Νέμεσι νὰ ἀποδόσει τὴν Θεία Δικαιοσύνη.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply