Ἡ μετάδοσις τῆς πληροφορίας.

Ἡ μετάδοσις τῆς πληροφορίας.1Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ γενικῶς γιά τό τί ἀντίκτυπο ἔχουν οἱ συμπεριφορές μας;
Μᾶς ἔχει ἀπασχολήσει τό πόσους ἀνθρώπους ἐπηρεάζουμε ὅταν εἴμαστε νευρικοί, θυμωμένοι ἤ χαρούμενοι;
Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς τελικῶς τόν κόσμο μας τόν δομοῦμε καί τόν ἀποδομοῦμε κατά τά …κέφια μας;

Ἡ παραπάνω εἰκόνα μᾶς ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ σπουδαῖο καὶ ταὐτοχρόνως πάρα πολὺ ἀπλό.
Μᾶς ἀποκαλύπτει ΜΟΝΟΝ τῆς ὀργῆς μας τὴν ἐπιῤῥοή.
Μία εἰκόνα ποὺ δυστυχῶς, λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, βλέπουμε νὰ ἀναπαράγεται ὅλο καὶ συχνότερα.
Μὰ αὐτὸ εἶναι μόνον τμῆμα τῆς πραγματικότητός μας…

Μὲ τὸν ἴδιον ὅμως τρόπο ποὺ μεταφέρουμε σὲ κάθε πρόσωπο γύρω μας τὸν θυμό, μεταφέρουμε καὶ τὴν χαρὰ ἤ τὴν θλίψιν ἤ τὴν εὐτυχία.
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Ἄνθρωπος στὰ δύσκολα κρίνεται, μήπως εἶναι καιρός νά ἀρχίσουμε σιγά σιγά νά ἐπιτρέπουμε στήν χαρά καί στό χαμόγελο νά μᾶς ἐκφράζουν περισσότερο;
Μήπως νά τούς ἐπιτρέψουμε νά καταλάβουν μεγαλύτερον τμῆμα τῆς καθημερινότητός μας;
Μήπως νά συνειδητοποιήσουμε ἐπί τέλους πώς εἶναι σημαντικότερο νά μοιράσουμε ἕνα χαμόγελο, πρός οἱανδήποτε κατεύθυνσιν, παρά ἕνα ἀκόμη τσουβάλι ὀργῆς;

Φιλονόη

Καλημέρα μας…Ἡ μετάδοσις τῆς πληροφορίας.2

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply