Τὸ μῖσος. (β)

Τὸ μῖσος. (β)Ἔγραφα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν τὶς θλιβερὲς διαπιστώσεις μου γιὰ τὸ μῖσος, ποὺ συναντοῦμε καθημερινῶς, μέσα ἀπὸ κάθε μας συναναστροφή.
Μῖσος ποὺ προέρχεται, κατὰ τὶς δικές μου ἐκτιμήσεις, ἀπὸ λάθος …ἐκτιμήσεις.
Περιορισμένες δῆλα δὴ πληροφορίες, ποὺ μᾶς μετατρέπουν σὲ θαυμάσια ὄργανα ἤ ἐργαλεῖα μίας γενικοτέρας παραστάσεως…

Τὸ μῖσος.

Παραστάσεως ἔγραψα;
Ὤ… Ναί!!!
Παραστάσεως…
Διότι ἐὰν καταφέρουμε νὰ «βγοῦμε» ἀπὸ τοὺς «ῥόλους» μας θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἁπλῶς συμπεριφερόμαστε ἔτσι ἤ ἀλλοιῶς ἤ παρ΄ ἀλλοιῶς, μὰ πάντα κατὰ πῶς ἄλλοι μᾶς ὁρίζουν…
Ἤ ὀρθότερα, κατὰ πῶς μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει…
Διότι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει… Δυστυχῶς…
Κι αὐτὸ δὲν ἐξυπηρετεῖ κάποιον ἄλλον παρὰ μόνον αὐτοὺς ποὺ ἀσκοῦν ἔλεγχο στὶς κοινωνίες μας…

Οἱ καταγγελίες μου, στὸ κείμενον γιὰ τὸ μῖσος, ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ σὲ προσωπικές μου ἐμπειρίες.
Ὡς σχόλιον-ἀπάντησιν ὅμως, φίλος μοῦ ἔστειλε αὐτό:

Τὸ εἶδα τοὐλάχιστον τρεῖς φορές, γιὰ νὰ καταφέρω νὰ διατηρήσω τὴν ψυχραιμία μου.
Διότι εἰλικρινῶς, ἀκούγοντας αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο (;;;) νὰ προειδοποιῆ αὐτοὺς ποὺ δὲν θὰ ἔχουν καλὰ ξεμπερδέματα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ διεπίστωσα πὼς τὸ μῖσος δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐμφανίζεται μόνο του. Χρειάζεται ἀπαραιτήτως δύο πυλῶνες. Δύο σημεῖα δράσεως-ἀντιδράσεως. Κι αὐτὰ τὰ ἔχουμε…
Στὴν μία πλευρὰ στέκονται αὐτοὶ ποὺ μᾶς ξεπωλοῦν, συστηματικῶς κι ἀπροκάλυπτα καὶ στὴν ἄλλην πλευρὰ στέκονται αὐτοὶ ποὺ θὰ μᾶς …σώσουν, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ξεπωλοῦν, συστηματικῶς κι ἀπροκάλυπτα, ἀλλὰ μὲ μοχλὸ τὸ …μῖσος!!! Δῆλα δὴ τὴν διαίρεσιν!!!
Δῆλα δὴ τὸν ἐμφύλιο!!!

Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ λοιπὸν ἔχουμε τοὺς πολιτευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ τσογλάνια* τοῦ ΠΑΜΕ.
Μπορεῖ βέβαια θαυμάσια ὁ πολυτευτὴς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νὰ εἶναι ἐξ ἴσου τσογλάνι, μὲ τὰ τσογλάνια τοῦ ΠΑΜΕ, πρὸ κειμένου νὰ ψηφοθηρήσῃ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀκυρώνει τὴν πραγματικότητα. Καὶ ἡ πραγματικότης εἶναι πὼς ὅσο ἐπιτρέπουμε σὲ ὅλους αὐτοὺς νὰ κατευθύνουν καὶ νὰ ἐλέγχουν τὶς δικές μας πράξεις, ἐκβιάζοντας τὰ συναισθήματά μας κι ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀγανάκτησίν μας, τόσο θὰ παραμένουμε ὑποχείριά τους καὶ ΔΟΥΛΟΙ!!!

Ὁ ἐν λόγῳ πολιτευτὴς λοιπόν, λίγο παρακάτω, ἐπανέρχεται στὸ θέμα γιὰ νὰ …ξεκαθαρίση πὼς δὲν θὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ τσογλάνια τοῦ ΠΑΜΕ ἐπεὶ δὴ κάποιος, σὰν κι αὐτόν, θὰ …φροντίση, ἀλλὰ τελικῶς θὰ ἐξαφανιστῆ τὸ σωματεῖον τοῦ ΠΑΜΕ λόγῳ τῆς ἱδρύσεως νέου σωματείου, τὸ ὁποῖον θὰ προσελκύση τοὺς …«ὀρφανούς» ἀπὸ σωματεῖο ἐργαζομένους…
Τὶ ὡραῖα…
Λύσαμε τὰ προβλήματα τῆς ναυτικοεπισκευαστικῆς ζώνης μέσῳ τῶν σωματείων…
Φύγαμε δῆλα δὴ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐργατοπατέρων τοῦ ΠΑΜΕ καὶ περάσαμε στὸν ἔλεγχο τῶν σωματείων ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καλό… Ἀλλὰ δὲν εἶναι!!!

 Δὲν εἶναι καλὸ διότι πρῶτα ἀκούγονται τὰ περὶ ἐξαφανίσεως καὶ μετὰ ἀκούγονται τὰ …παρελκόμενα.
Δὲν εἶναι καλὸ διότι πρῶτα ἀκοῦμε ἐκφράσεις μίσους καὶ μετὰ τὶς δικαιολογίες…
Δὲν εἶναι καλὸ διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ χρειαζόμαστε ἐνωτικὲς φωνὲς κι ὄχι διασπαστικές…
Καὶ μπορῶ νὰ κατανοήσω τὴν ὀργὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔπεσαν θύματα τῶν ἐργατοπατέρων τοῦ ΠΑΜΕ ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω τὸ μῖσος ποὺ ἐγείρεται μὲ στόχο τὴν ἐξακολούθησιν τῆς διαιρέσεως. Μία φράσις τοῦ τύπου: «Νὰ δυναμώσουμε τὸ σωματεῖο μας γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε λόγο, βῆμα, δύναμιν» ἀρκοῦσε. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἁπλῶς …τροφοδοσία τῶν ἤδη ὑπαρχόντων προβλημάτων.

Οὐδέποτε ἤμουν τῆς λογικῆς τοῦ «κᾶτσε νὰ τὶς φᾶς», στὸν βωμὸ τῆς εἰρηνεύσεως.
Ἤμουν πάντα ὅμως τῆς λογικῆς τοῦ νὰ παραμένουμε ἑτοιμοπόλεμοι ἀλλὰ ὄχι ἐπιθετικοί.
Ἄλλο τὸ νὰ προστατεύσω τὰ τοῦ οἴκου μου κι ἄλλο νὰ λαμβάνω στάσιν ἐπιθετική, δίδοντας στὸν ἐχθρό μου ὅπλα καὶ σημαῖες καὶ δικαιολογίες γιὰ νὰ μοῦ ἐπιτεθῇ πρῶτος., ἀλλὰ μὲ βεβαιωμένες αἰτιολογίες… Ἀπὸ τέτοιες ἱστορίες ἔχουμε βγεῖ ἤδη χαμένοι στὸ παρελθόν…

Ἔχω κι ἐγὼ ὀργὴ συσσωρεύσει…
Πασχίζω ὅμως νὰ τὴν ἐλέγξω καὶ νὰ μὴν μὲ ἐλέγχῃ.
Ἐὰν μὲ ἐλέγχῃ ἡ ὀργὴ μετατρέπομαι πολὺ εὔκολα σὲ ἐργαλεῖο καὶ τελικῶς καταργῶ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως μεταφέροντας τὸν ἔλεγχο, τῆς δικῆς μου ζωῆς, σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους, μοῦ ἔγείρουν τὴν ὀργή.
Τὰ προβλήματα εἶναι πολλά.
Ὁ ἐμφύλιος πρὸ τῶν πυλῶν.
Ἀκόμη καὶ μία λέξις εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνάψῃ τὸ φυτίλι…
Θά εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοί πού θά ἐπιτρέψουν στήν φωτιά νά  μᾶς ἀποτελειώσῃ;

Φιλονόη

 

*Ναί, τσογλάνια. Ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὶς ἔως σήμερα μεθοδεύσεις τους, στὴν πορεία τους καὶ στὶς δράσεις τους, τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ποὺ ὑφίστανται, συζητᾶμε μόνον γιὰ τσογλάνια, ποὺ μέλημά τους εἶχαν πάντα τὴν διάλυσιν τῆς ἐπιχειρηματικότητος καὶ τὴν συῤῥικνωσίν της. Κύριος σύμμαχος τῶν κρατούντων στάθηκε τὸ ΠΑΜΕ καὶ τὸ ΚΚΕ, καθὼς καὶ κάθε συνδικαλιστικὸς φορέας, ὄχι μόνον στὴν χώρα μας ἀλλὰ παγκοσμίως.
Μόνον ποὺ τὰ τσογλάνια τὰ ἀντιμετωπίζεις πάντα διαφορετικά. Ἐὰν τοὺς δώσῃς χῶρο καὶ χρόνο τοὺς ἀναγνωρίζεις λόγο ἐλέγχου στὴν ζωή σου. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς τέτοιου εἴδους τσογλάνια, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν ἀνάγκη τοῦ ἐργαζομένου γιὰ μεγαλύτερες ἐλευθερίες, ἀλλὰ ποὺ στὴν οὐσία λειτουργοῦν ὡς ὁ ἐνδιάμεσος ἐπόπτης τῶν κρατούντων γιὰ νὰ διατηροῦν σὲ κατάστασιν καταστολῆς τοὺς ἐργαζομένους, ἡ μόνη λύσις ποὺ ἐξυπηρετεῖ εἶναι ἡ καθημερινὴ ἀποδόμησις. Ἡ βία φέρνει βία. Ἡ ἀποδόμησις ὅμως, μέσῳ πραγματικῶν γεγονότων, ἀποδείξεων καὶ στοιχείων ὄχι μόνον ἀπογυμνώνει τὸ κάθε τσογλάνι, ποὺ πασχίζει νὰ μᾶς ἐλέγξῃ ἀλλὰ καὶ τὸ ἀποδυναμώνει. Τί καλλίτερο θά μποροῦσε νά μᾶς συμβῇ ἀπό τήν συνολική περιφρόνισην,  πρός αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά τσογλάνια ἀπό ΟΛΕΣ τίς ὁμάδες τῶν ἐργαζομένων; Τί μεγαλύτερη ἀποδυνάμωσις θά μπορούσε νά ἐπιτευχθῇ ἀπό τό νά γνωρίζουν ΟΛΟΙ οἱ ἐργαζόμενοι τό εἶδος τῶν συνδικαλιστῶν γενικότερα; Τί μεγαλύτερον ὅπλον ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεῶς μας ἀπό τήν ἀλήθεια;

Γιατί λοιπόν νά κτυπήσω κάποιον ἀπό αὐτά τά τσογλάνια; Γιά νά τό κάνω ἥρωα; Μὰ ἕνα τσογλάνι ὅταν μετατρέπεται σὲ ἥρωα κερδίζει αὐτό. Ὄχι ἡ ἀλήθεια καὶ ὁ λαός…
Κι ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν λαῶν τῆς Γῆς κι ὄχι ἡ ἐξακολούθησις τῆς ὑποδουλώσεῶς τους.
Πῶς θά καταφέρουμε ὅμως νά ἀπελευθερωθοῦμε ἐάν ἀπλῶς ἀλλάζουμε …ἐπιστάτες; Μήπως εἶναι καλλίτερον καί φρονιμότερον τό νά ἀπομείνουμε ΜΟΝΟΙ Μας, δίχως ἐπόπτες καί …ὀργανωτές;  Μήπως ἡ πραγματική μας ἀπελευθέρωσις πηγάζει ἁπλῶς ἀπό τό νά …ξηλώσουμε τό κουβάρι τους;

Υ.Γ. Δίδω δίκαιον, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀγανάκτησιν… Ἀλλὰ κάποιος πατριώτης δὲν ἐνδυναμώνει τὶς διαφορὲς καὶ τὰ μίση…

 

 φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply