Βούλομαι, βούλησις καὶ …βουλιμία!!!

Βούλομαι, κατὰ τὸν Δημητράκο, σημαίνει νὰ ἐπιθυμῷ λελαγιασμένως, κατόπιν σκέψεως, ἧτοι ἐπιγνώσεως τοῦ σκαποῦ ἤ ἐπιλογῆς τῶν μέσων.
Καὶ φυσικὰ ἡ λέξις βούλησις σημαίνει ἐπίσης τὴν ἐπιθυμία πρὸς ἐπιδίωξιν καὶ ἐπίτευξιν σκοποῦ τινος. 

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐμεῖς συνδέουμε μὲ τὴν βούλησιν εἶναι ἡ …βουλιμία, ποὺ ὅμως σημαίνει ἁπλῶς τὴν μεγάλη πείνα ἤ τὴν ἀδηφαγία καὶ τὴν ἀνεχορταγιά.
Διότι κατὰ τὸν τρόπο ποὺ βιώσαμε τὰ δεδομένα τῆς ζωῆς μας, ἔτσι κρίνουμε καὶ τὶς ἔννοιες.

Ὅταν λοιπὸν κάποιος θέλῃ κάτι πάρα πολύ, καὶ φυσικὰ διαθέτει τὴν βούλησιν καὶ τὴν καθαρὴ σκέψιν καὶ τὴν θέλησιν, εἶναι δεδομένον πὼς θὰ δεσμευθῆ ἀπόλυτα γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὸ ποὺ ἐβουλεύθη. 
Ἐὰν ἁπλῶς λειτουργῇ μὲ βουλιμία, τότε, δυστυχῶς, καὶ ἀνεχόρταγος θὰ παραμείνη, ἀλλὰ τὸ κυριότερον… Οὐδέποτε θὰ ἐπιτύχη κάτι σημαντικὸ στὴν ζωή του.

Βούλομαι καὶ βούλησις.
Σκέπτομαι, ζυγίζω, ἐπιθυμῶ, ἀποφασίζω, ξεκινῶ, πράττω, διεκδικῶ, κερδίζω. 
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι παιδαριώδεις συμπεριφορὲς ἀνωρίμων ἀτόμων, ποὺ ἁπλῶς ἄγονται καὶ φέρονται, ἱκανοποιῶντας πρόσκαιρες κι ἐπιδερμικὲς ἐπιθυμίες.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply