Νά θυμηθοῦμε ἤ νά διδαχθοῦμε;

Νά θυμηθοῦμε ἤ νά διδαχθοῦμε;2Σὰν σήμερα, τοῦ προφήτου Ἠλία, πρὸ σαράντα ἐτῶν, ὁ γνωστὸς αἱμοχαρὴς μογγόλος, σακάτεψε τὴν νῆσο τῆς Ἀφροδίτης, ἐκτελῶντας ἐντολὲς …«ἐκλεκτῶν»-«περιουσίων» καὶ ἐπαναλαμβάνοντας αὐτὸ ποὺ ἡ φύσις του τοῦ ὅρισε.
Αἷμα… Πολὺ αἷμα…
Σημάδια ποὺ οὐδέποτε θὰ σβήσουν, καὶ ἀπὸ τὰ κορμιὰ ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὶς μνῆμες.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες ἀργότερα, σὲ μνημονιακὲς ἐποχὲς πλέον, καὶ γιὰ τὴν Κύπρο μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα μας, ὁ μογγόλος ὄχι μόνον δὲν ἔχει ἀποχωρήσει ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ πετᾶ τὴν μάσκα καὶ παραδίδει τὴν σκυτάλη, μὲ πολλὰ …τσαλίμια, στὰ πραγματικά του ἀφεντικά: τὸ Ἰσραήλ.
Ἕνα Ἰσραὴλ ὅμως ποὺ ἐδῶ κι αἰῶνες πασχίζει νὰ ξεπατώσῃ ἀπὸ τὴν Κύπρο τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο καὶ τώρα φαίνεται πὼς τὰ καταφέρνει μὲ τὴν βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Κυπριακῶν κυβερνήσεων.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Τώρα, τέσσερις δεκαετίες μετὰ ἀπὸ τὰ αἱματηρὰ γεγονότα τοῦ 1974, τὰ ὁποῖα ἄφησαν σὲ ΟΛΟΥΣ μας τὴν πικρὴ γεύσιν τῆς ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ἀρχίζουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀναλογιζόμαστε καὶ νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ πόσο πολὺ …κοιμόμαστε ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Τὰ σχέδια ἐποικισμοῦ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ κι ἀρκετῶν ἄλλων μας νησιῶν, καλὰ κρατοῦν.
Ὀ μοναδικὸς Πρόεδρος τῆς ἀνθ-Ἑλληνικῆς καὶ τῆς ἀντί-Κυπριακῆς δημοκρατίας, ποὺ πράγματι ἀγάπησε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ πάλεψε, ἔως τῆς τελευταίας του ἀνάσας, γιὰ νὰ μὴν προσκυνήσουμε τὴν σιωνιστικὴ λαίλαπα, ἦταν ὁ Τᾶσσος Παπαδόπουλος.

Μετὰ τὸ μεγάλο του «ΟΧΙ» τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες σιώπησαν. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια …προσκύνησαν.
Οἱ Κύπριοι, ἀκολουθῶντας τὸν ἡγέτη τους, τότε, κατάφεραν νὰ κερδίσουν μερικὰ χρόνια ἀκόμη κουτσουρεμένης ἐλευθερίας. Μὰ τώρα πιά, ἰδίως τώρα, μὲ τὰ μνημόνια, τὸν Ἀναστασιάδη καὶ τὰ ΔΝΤ, εἶναι βέβαιον πὼς τὸ προσκύνημα δὲν θὰ ὁλοκληρωθῆ μετὰ ἀπὸ μάχες κι ἀγῶνες ἀλλὰ κατόπιν ὑπογραφῶν. Βλέπετε οἱ πόλεμοι πιά, πέραν αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἐντυπώσεις καὶ στὶς …«ἐπιβεβλημένες» ἀλλαγὲς συνόρων, εἶναι νέας τεχνολογίας καὶ ἄλλων ὅπλων, πιὸ …ἐξοντωτικῶν καὶ …«πεπολιτισμένων»…
Μὲ ἕνα ἁπλὸ ΚΛΙΚ μετατρέπεται ἕνας λαὸς σὲ δούλους, ἀφαιρῶντας του δεδουλευμένα ἐτῶν καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα, γιὰ τὰ ὁποία κοπίασε καὶ ἵδρωσε, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἀποκτήσῃ.

Μὲ μία ὑπογραφὴ ἀφανίζονται ἱστορικὲς φυλές.
Μὲ μία χειραψία ἀκυρώνονται γενεὲς ἐπὶ γενεῶν…
Τί νά τίς κάνουν λοιπόν τίς βόμβες; Εἴπαμε… Καὶ δαπανηρὲς εἶναι ἀλλὰ καὶ χρονοβόρες.
Μόνον γιὰ τὶς ἐντυπώσεις χρησιμεύουν…

Σήμερα λοιπόν, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς προσκυνημένους γύρω μας, ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας, μέσα στὰ τοῦ οἴκου μας, ἀρχίζουμε νὰ φοβόμαστε καὶ νὰ τρέμουμε ἐμπρὸς στὴν προοπτικὴ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ μας…
Ἀρχίζουμε νὰ βλέπουμε πὼς κάπου ἐκεῖ στὸ βάθος τοῦ χρόνου ἐλλοχεύουν ἄλλου εἴδους κίνδυνοι, ἄγνωστοι ἀλλὰ καθοριστικὰ …ἀπαγορευτικοὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας.
Τώρα, στὸ νέο αὐτὸ μονοπάτι ποὺ μπαίνουμε, συνειδητοποιοῦμε πὼς ἐπιστροφὴ δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνον ὑποχρεωτικὴ πορεία ἐμπρός, στὰ τυφλὰ καὶ μὲ τὸν …βούρδουλα στὶς πλᾶτες μας.

Ποῦ πᾶμε;
Πῶς θά καταλήξουμε;
Ποῦ θά περιπέση ἡ Κύπρος; Ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάς; Ποιός θά ἐπιβιώση;  Ὑπό ποῖες συνθῆκες;
Δύσκολες οἱ ἀπαντήσεις…
Καὶ μᾶλλον, ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα, ἀκόμη καὶ οἱ ἐρωτήσεις εἶναι δύσκολο νὰ διατηρηθοῦν γιὰ πολὺ ζωντανὲς στὶς σκέψεις μας… Καταχωνιάζονται διότι ἀπὸ μόνες τους  …τρομάζουν.

Τέσσερις δεκαετίες λοιπόν.
Σὰν σήμερα ξεκίνησε ΕΠΙΣΗΜΩΣ ἡ μεγάλη ΠΡΟΔΟΣΙΑ γιὰ τον Ἑλληνικὸ λαὸ τῆς Κύπρου.
Σὰν σήμερα κάποιοι, ποὺ γνώριζαν, ἀλλὰ σιώπησαν, ξεκίνησαν ἕναν ἀγώνα δρόμου γιὰ τὸν γενικότερο ἀφελληνισμό μας… Κάπου ἐκεῖ δῆλα δὴ κατάλαβάν πὼς ἐτοῦτα τὰ ὀχυρὰ δὲν πέφτουν στὶς ἐπάλξεις, διότι τὰ κορμὰ γίνονται ἐπάλξεις. Κι ἀπεφάσισαν νὰ ἁλώσουν τὰ κορμιὰ ἐκ τῶν ἔσῳ…
Νὰ ἀλλοιώσουν τὸν τρόπο σκέψεως, ἀντιλήψεως, αὐτοπροσδιορισμοῦ. Νὰ σακατέψουν δῆλα δὴ τὸ ἔμφυτο ἔνστικτον τῆς ἐπιβιώσεως…

Ἡ Ἅλωσις, αὐτὴ ἡ τελευταῖα, προχωρᾶ… Τὰ περιθώρια στενεύουν.
Οἱ περισσότεροι πονοῦν διότι ἔχασαν τὴν …Μύκονο, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ὅ,τι ἔχουν ἤδη πεθάνει, πρὸ πολλοῦ, ἀλλὰ τὸ ληξιαρχεῖο ξέχασε νὰ τοὺς τὸ ἀνακοινώσῃ.
Μὰ ἐὰν ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοιωννίας μας ἔχει πεθάνει, τότε ἡ σήψις, ποὺ εἶναι ὑπαρκτή, κινδυνεύει νὰ μολύνῃ καὶ τὸ ὑπόλοιπον. Δῆλα δὴ κινδυνεύει οὐσιαστικῶς ΟΛΗ ἡ κοινωνία.
Κι ἔτσι εἶναι πράγματι… Ἔτσι εἶναι.
Τελείωσε αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς παραστάσεως. Τελείωσε…
Ἡ αὐλαία σὲ λίγο πέφτει…

Τί σημαίνει αὐτό;
Μήπως σημαίνει πώς τελειώνει Ἡ Ἑλλάς;
Μήπως σημαίνει πώς τελειώνει ὁ Ἕλλην;
Ἤ μήπως σημαίνει πώς θά ἐπικρατήσουν οἰ γνωστοί καί τραγικῶς λάτρες τῶν ἐπαναλήψεων …«δυνάστες» μας;

Σημαίνει ἁπλῶς πὼς τὸ σάπιο τμῆμα τῶν κοινωνιῶν μας πρέπει νὰ ἀποκοπῇ γιὰ νὰ μὴν μολύνῃ καὶ τὸ ὑγιές.
Σημαίνει πὼς ἐὰν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε, μέσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται, πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι ΠΡΩΤΟΙ ἐμεῖς νὰ καοῦμε μέσα στὶς φλόγες ποὺ ἤδη ἄναψαν. Διότι ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ καοῦμε, τότε δὲν θὰ μποροῦμε καὶ νὰ …ἀναστηθοῦμε.
Σημαίνει πὼς αὐτὲς τὶς φλόγες, ποὺ σήμερα κατακαίουν ΟΛΟΝ τὸν πλανήτη, κάποιο …«σοφό» χέρι τὶς ἄναψε γιὰ νὰ κάψῃ, μὲ τὴν ἱερὴ καὶ ἐξαγνιστικὴ πυρά, ὅλην τὴν Ὕβριν.
Σημαίνει πὼς μετὰ τὴν καύσιν φθάνει ἡ κάθαρσις… Τὸ Ἀναγκαῖον…
Καὶ σημαίνει πὼς ὅποιος δὲν γνωρίζει τὴν θέσιν του καὶ τὸν ῥόλο του, ἀκόμη, δυστυχῶς, δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν λαίλαπα. Θὰ παρασυρθῆ καὶ θὰ χαθῆ.

Ἄρα;
Τί τιμοῦμε σήμερα;
Ἁπλῶς θυμόμαστε Ἁπλῶς κλαῖμε; Ἁπλῶς ἀναλογιζόμαστε τίς ἀμέτρητες προδοσίες;
Τί;
Ξέρετε τί πιστεύω;
Κάτι τέτοιες ἡμέρες εἶναι πολὺ σπουδαῖες γιὰ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὸ ποῦ ἐμεῖς λαθέψαμε, τὸ ποῦ σταθήκαμε ἀγαθοὶ (ὄχι μὲ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο) καὶ ποῦ κορόιδα. Νὰ ζυγίσουμε μέσα μας τὸ ποῦ σταθήκαμε καλοὶ καὶ ποῦ πονηροί. Νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ τὶ χάσαμε καὶ τὸ τὶ εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ θυσιάσουμε γιὰ νὰ κερδίσουμε
ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ κι ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ τὴν ἐλευθερία μας.
Κάτι τέτοιες ἡμέρες, σὰν τὴν σημερινή, ἀν τὶ νὰ κλαῖμε καὶ νὰ θρηνοῦμε καὶ πάλι τοὺς ἡρωϊκούς μας νεκρούς, καλὸ θὰ εἶναι νὰ μάθουμε ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὰ λάθη μας καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε καταλλήλως.
Ἡ πραγματικὴ μάχη, ὁ πραγματικὸς πόλεμος ἀκόμη δὲν ἔχουν καλὰ καλὰ ξεκινήσει.
Ἤ θὰ εἴμαστε μὲ τοὺς νικητὲς ἤ θὰ εἴμαστε μὲ τοὺς ἡττημένους.
Καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία οἱ νικητὲς δὲν θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ φαίνεται ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ πρέπει…
Βλέπετε… Οἱ νόμοι τῆς Φύσεως ἔχουν ἀρχίσει καὶ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ πὼς κάποια πράγματα, ὅπως ἡ Ὕβρις γιὰ παράδειγμα, δὲν ἔχουν θέσιν καὶ τόπο στὴν Ἁρμονία.Νά θυμηθοῦμε ἤ νά διδαχθοῦμε;1

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

 

 

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply