Περὶ τάφου φιλοσοφία.

Περὶ τάφου φιλοσοφία.Ἂν ὁ Βασιλεὺς εἶναι στὴν Ἀμφίπολη ἐνταφιασμένος, πρᾶγμά ποὺ ὅλοι, ὑποθέτω, ἐλπίζομεν, ὁ τάφος θὰ εἶναι ἀσύλητος.
Ὁ λόγος, πιθανολογῶ, εἶναι ὅτι οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου, ποὺ εὐλόγως συνόδευαν τὸν νεκρό, θὰ πρέπη, κατὰ τὰ φαραωνικὰ εἰωθότα, νὰ ἔχουν «φρουρήσει» τὸν χῶρο μὲ μέταλλα καὶ ὀρυκτάά, ποὺ ἐκπέμπουν τοξικὰ ἀέρια, ὥστε οὐδεὶς θνητὸς νὰ τὸν προσεγγίζῃ.

Καὶ ὅποιος θὰ ἐπετόλμα νὰ συλήσῃ τὸν τάφο θὰ εὕρισκε φρικτὸ θάνατο.
Ἂν λοιπὸν ὑπάρχουν ἀνεξήγητα τοξικὰ ἀέρια στὸν χῶρο, θὰ εἶναι μιὰ ἐνδείξις τῆς ταφῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐκεῖ.

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply