Οἱ νόμοι ΔΕΝ ἐπιφέρουν ΑΡΕΤΗ!!!

Οἱ Νόμοι ὁρίζουν ΟΡΙΑ!!!
Καθορίζουν χώρους καὶ δικαιώματα. Δὲν συνιστοῦν μέσον διαπαιδαγωγήσεως…
Οἱ νόμοι εἶναι καλοὶ ἤ κακοὶ ἀναλόγως τοῦ δικαστοῦ κι ὄχι ἀναλόγως τοῦ νομοθέτου. Διότι ὁ νομοθέτης, ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς καὶ περιόδου, μπορεῖ καὶ  νὰ λαθεύσῃ… Ὁ δικαστὴς ὅμως ὀφείλει νὰ εἶναι ΑΨΟΓΟΣ καὶ ΔΙΚΑΙΟΣ, ἐπιβάλλοντας τὴν ΑΡΕΤΗ μέσα ἀπὸ τὸ ΗΘΟΣ του!!!

Ἀρετὴ ἐπέρχεται δῆλα δή, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον, ὁ Ἄνθρωπος ἀποκτᾶ κρίσιν.
Ἕνας νόμος ὁρίζει τὸ ποῦ εἶναι τὸ ὅριόν μου καὶ ποῦ ξεκινᾶ τὸ ὅριον τοῦ διπλανοῦ μου.
Οἱ νόμοι ΔΕΝ διαπραγματεύονται τὸ ἦθος μας.
Γιὰ παράδειγμα…
Στὴν Γερμανία ἐκπαιδεύονται ΟΛΟΙ οἱ πολῖτες γιὰ νὰ σέβονται τὸ περιβάλλον, νὰ τὸ διατηροῦν καθαρὸ καὶ νὰ τηροῦν τοὺς νόμους κατὰ γράμμα. Κάθε πολίτης ποὺ θὰ διαπιστώση πὼς ἕνας συμπολίτης του παρανομεῖ ΕΙΝΑΙ ὑποχρεωμένος νὰ τὸν καταδόσῃ στὴν ἀστυνομία.
Ἔτσι οἱ Γερμανοὶ κατάφεραν νὰ μετατρέψουν τοὺς πολῖτες τους σὲ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ τῆς τάξεως καὶ τοῦ νόμου.
Αὐτὸ ὅμως τὸ σκηνικὸ ΔΕΝ ἀποδεικνύει πὼς οἱ Γερμανοὶ ἀπέκτησαν ἀρετή.
Βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν!!!Οἱ νόμοι ΔΕΝ ἐπιφέρουν ΑΡΕΤΗ!!!1Οἱ νόμοι ΔΕΝ ἐπιφέρουν ΑΡΕΤΗ!!!3Οἱ νόμοι ΔΕΝ ἐπιφέρουν ΑΡΕΤΗ!!!2

Τὸ παραπάνω ἀφιερωμένον σὲ κάποιους ποὺ …«ἰσχυρίζονται» ὡς παπαγάλοι, πὼς …«βγᾶλε ὅποιον νόμο θέλεις ἀρκεῖ νὰ εἶναι χρήσιμος καὶ νὰ ἔχῃ ἀρετή…» ἤ πὼς «ὅποιος νόμος ἔχει ἀρετὴ ναί… »
Αὐτὲς τὶς σαχλαμάρες νὰ τὶς ποῦν στὸν …Ἀριστοτέλη. Ἐκεῖ εἶναι γιὰ νὰ τοὺς …διαψεύσῃ!!!
Διότι ἡ Ἀρετὴ εἶναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ πορεία κι ὄχι θέμα …νομοθεσίας!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, μὲ τοὺς «ἐθοσωτῆρες», ποὺ ἀμολοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς κοτσάνες, ἀπὸ διαστημόπλοια ἔως Σειρίους καὶ …Διογενοῦς ῥίζας, μοῦ θυμίζει ἕνα ἄθλιον περιστατικὸν ποὺ συνέβη πρὸ ἐτῶν.
Κάποιες ἔρευνες, ποὺ διεξήγαγε φίλος, ποὺ σοβαρές, συζητήθησαν ἀρκετά.
Κοινός μας γνωστὸς ἔγινε γνώστης καὶ καπηλευτὴς τῶν συμπερασμάτων αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν καὶ τὰ παρουσίασε ὡς …δικά του ἐπιτεύγματα σὲ ἕνα βιβλίον.
Ὅταν ὅμως ξεκίνησαν οἱ ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἦσαν δικά του τὰ συμπεράσματα, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἡ γνώσις ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ αὐτὰ τὰ συμπεράσματα, ἄρχισε νὰ τὰ …μασᾷ!!! Τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς εἶχε …φροντίση σχετικῶς νὰ καλυφθῇ!!! 
Στὴν …ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου ὅπου ἀνεγράφοντο τὰ συμπεράσματα τῆς ἐν λόγῶ ἐρεύνης, ὑπῆρχε …παραπομπὴ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ἐρευνητοῦ. Κοινῶς; «Τὶς ἐρωτήσεις σας κύριοι σὲ αὐτὸν ποὺ μοῦ τὰ εἶπε!!! Ἐγὼ ἁπλῶς …παπαγάλος!!!»

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply