Τεχνολογία ΔΙΧΩΣ πνευματικότητα.

Τεχνολογία ΔΙΧΩΣ πνευματικότητα.Τὸ μεγάλο «δυστύχημα» τῆς ἀνθρωπότητος εἶναί πὼς ἀνεπτύχθη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ χωρὶς παράλληλα νὰ ἐξελιχθῇ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ..
Μόνο ἡ ἐπιστροφὴ στὴν βάσῃ, δηλαδὴ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ εἶναι αὐτό που θὰ ἀποκόψη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα .

Αὐτὴ ἡ ἐπιστροφή συνέβη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ἐξ οὐ καὶ τὸ ὄνομα τῆς καὶ τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν ὁρατὰ καὶ οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων μὲ πυρῆνα τὸν ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ .
Τὸ ὀλίσθημα τῆς ἀνθρωπότητας ὅμως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20ου αἰώννα μὲ τὴν παραλλήλη ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας,
καθίσταται ἄκρως ἐπικίνδυνο καὶ ἀποκαρδιωτικό.
Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἐλοχεύουν εἶναι πολλοὶ .
Τὰ ὅπλα καὶ οἱ τρόποι ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων τεχνολογικὰ μεγάλοι…
Ἐπιστημονικὴ γνώση σὲ ἀκατάλληλα χέρια καὶ σὲ ψυχὲς ἀλλοτριωμένες, μακριὰ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο ἰδεῶδες,
μὲ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μιὰ ἀναλώσιμη μονάδα .

Ἴσως ποτὲ ἡ ἀνθρωπότητα δὲν ἔχει διαβεὶ τόσο ἐπικίνδυνα μονοπάτια ….

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply