Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;

Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ ...«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;6Τί νά σᾶς πῷ;
Δὲν τὸ κατάλαβα καὶ πολὺ πολὺ καλά…
Ἀπὸ τὴν μία ἠμέρα στὴν ἄλλην πρέπει νὰ …γκρεμίστηκε ὁ …κόσμος κάποιων. Ὄχι πολλῶν… Μόνον τῶν …ἐμπλεκομένων μὲ τὶς σχετικὲς ὑποθέσεις.
Διότι μάθαμε πλέον, μετὰ βεβαιότητος, πὼς γιὰ νὰ μπορέσῃ κάποιος Δῆμος νὰ χρηματοδοτηθῇ μέσῳ δανείων, αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἀπὸ συγκεκριμένες πηγές!!! Πάρα πολὺ συγκεκριμένες…
Τόσο συγκεκριμένες, ποὺ καταντᾶ …ἀστεῖο τὸ νὰ …ἐπιμένουν κάποιοι στὶς …«προσφορές» τους, ἐφ΄  ὅσον ΗΔΗ γνωρίζουν πὼς αὐτὲς ΔΕΝ γίνεται νὰ γίνουν πηγὴ τροφοδοσίας τῶν Δήμων…
Μόνον ἴσως ….ἀντικείμενον ἐρεύνης!!! (Ὄχι νομικῆς!!! Αὐτὸ μᾶς τελείωσε….!!! Ἄλλης, πιὸ …σημαντικῆς!!!)

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Ὁ κύριος Ζυγούρης εἶναι νομικὸς σύμβουλος Δήμων καὶ Κοινοτήτων.
Ἔκατσε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ μελέτησε τὰ ὅσα τοῦ παρουσίασαν…
Καί ποῦ κατέληξε;
Στὰ πασιφανῆ…

 • 1ον. Γιὰ νὰ γίνῃ δανειοδότησις τοῦ Δήμου πρέπει νὰ ἀκολουθηθῇ  ἡ γνωστὴ διαδικασία τοῦ …ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!! Νὰ τηρῇ ἐπίσης ὁ Δῆμος τὴν τακτικὴ τῶν ἴσων ἀποστάσεων. Δῆλα δὴ νὰ μπορῇ, οὐσιαστικῶς, νὰ ἀποδείξῃ πὼς ΠΡΑΓΜΑΤΙ ἠ προσφορὰ ποὺ ἐπέλεξε ἄξιζε τὸν κόπο, δίχως ὅμως νὰ ἀδικῇ τοὺς ὑπολοίπους!!!
 • 2ον. Πρὸ τῆς οἱασδήποτε ἀποφάσεως πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν ΟΛΕΣ οἱ προτάσεις ἀπὸ τὸ Ελεγκτικὸ Συμβούλιον. (Κι ἐδῶ εἶναι κάπως …δύσκολα τὰ πράγματα!!! Ἐλεγκτικὰ συμβούλια, ἔλεγχοι, ἔρευνες… Μακρυὰ κι ….ἀγαπημένοι λέμε!!!)
 • 3ον. Νὰ ἐπιλεγῇ κάποιο χρηματοπιστωτικὸν ἵδρυμα ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ!!!Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ ...«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;5

Ὅλη ἠ γνωμάτευσις τοῦ κυρίου Ζυγούρη:

Γνωμοδότησις Ζυγούρη γιὰ δάνεια ΟΤΑ

Τί ἔχουμε λοιπόν;
Ἔχουμε τὴν …προσπάθεια τῆς ὁμάδος Σῶῤῤα νὰ στέφεται ἀπὸ τὴν …ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ!!!

Καί δέν τό γνωρίζουν;
ΦΥΣΙΚΑ καὶ τὸ γνωρίζουν!!! Δήμαρχος τοὺς ἔδωσε τὸ παραπάνω ἔντυπον. Καὶ μάλιστα πρὸ μηνῶν…Συνεπῶς καὶ γνωρίζουν καὶ ..σφυρίζουν ἀδιάφορα!!!

Καί γιατί ἀκόμη περιφέρουν τά σαρκία τους δεξιά κι ἀριστερά, κατηγορῶντας τούς δημάρχους πού ….ΔΕΝ ὑπογράφουν, κι ὄχι τὸν νόμο, πού ἐμποδίζει τούς δημάρχους νά …ὑπογράψουν;
Μὰ διότι θὰ ἔχουν τοὺς …λόγους τους!!!
Ξέρουν αὐτοί!!!
Μάλιστα ἕνα πολὺ …μαρτυριάρικο πουλάκι μοῦ ψιθύρισε πὼς τώρα τελευταῖα σκέπτονται νὰ δημιουργήσουν ἀκόμη καὶ …κόμμα, ἐφ΄ ὅσον εἴμαστε …ἀνεπίδεκτοι …βοηθείας καὶ …προστασίας!!!
Θὰ μᾶς ἐπιμορφώσουν, κατὰ πῶς μοῦ εἶπαν, μέσα ἀπὸ τὴν …νόμιμη ὀδὸ τοῦ …«ναοῦ τῆς δημοκρατίας»!!!

Κι ἔτσι οἰ χρυσαυγῖτες θὰ ἀποκτήσουν  ἀκόμη ἕναν ἐχθρό, μέσα στὴν βο(υ)λή!!!
Ἕναν ἐχθρὸ ὅμως, πολὺ …«Ἑλληναρᾶ», ποὺ θὰ στηρίζη τὸν …«ἄντρακλα  Πάκη» καὶ τὸν ἄλλον «ἄντρακλα Πῦῤῥο»,  γιὰ νὰ παρηγοροῦν καὶ νὰ …προστατεύουν τὸν  …«πηδηκταρᾶ» Τ(σ)ατσόπουλο, ὅταν θὰ τοῦ κάνουν …ΜΠΟΥΟΥΟΥ οἱ χρυσαυγῖτες…
Ποὺ θὰ εἶναι  σύμμαχος φαντάζομαι, τοῦ Ἀλεξέι, τὸ ὁποῖον καὶ  …συχνάζει σὲ λέσχες …ὑψηλῶν προσώπ(ατ)ων!!!
Σύμμαχος τῶν  ἀναρχικῶν τοῦ Σόρος…
Σύμμαχος καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ ἰντυμίντια τοῦ Σόρος….
Σύμμαχος φυσικὰ καὶ τῶν οἰκολόγων τοῦ Σόρος..
Σύμμαχος καὶ τοῦ «οὐρανίου τοξου», τοῦ Σόρος…
Πάντα , φιλικὰ προσκείμενος πρὸς τὸ Μπουτάριον καὶ τὸ Καμίνιον, ἐπίσης χρηματοδοτουμένους ἀπὸ τὸν Σόρος…
Καὶ φυσικὰ αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς τῶν χρυσαυγιτῶν, (οἱ ὁποῖοι θὰ κρυφτοῦν ΟΛΟΙ τους στὶς φυλακές, μὲ τόσους …«Ἐλληναρᾶδες» ποὺ θὰ κατακλύσουν τὴν βο(υ)λή, γιὰ νὰ σωθοῦν -[!!!] – καὶ γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν …αὐθευντικότητά τους), θὰ εἶναι πιστὸς ὐποστηρικτῆς  ὅλου τοῦ …«συνταγματικοῦ ΜπατΣοΚ-ΝουΔουΛαρικο-ΔΗΜΑΡικοῦ τόξου» ἐπίσης ὑποσηριζομένου ἀπὸ τὸν Σόρος.

Ἐὰν λοιπὸν μὲ πληροφόρησε καλῶς τὸ …«πουλᾶκι» αὐτὸ τὸ μαρτυριάρικο, σὲ λίγον καιρὸ ὁ μπατιρο-«σωτήρας» θὰ ἔχη …εἰσόδημα!!!
Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὄχι ἰκανοποιητικὸν εἰσόδημα γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ!!! Μὰ γιὰ νὰ σωθῇ αὐτός…
…κάτι θὰ γίνη!!! (Ἐδῶ τρέφουμε τὸν Τζήμερο… Ἕναν Σῶῤῥα δέν θά καταφέρουμε νά θρέψουμε;)

Φιλονόη

Σημείωσις

Πολὺ ΨΕΜΜΑ!!!
Πολὺ παραπληροφόρησις…
Πολὺ προπαγάνδα…
Κι ΟΛΟΙ εἶναι στὸ ἴδιο κόλπο!!! Ξέρουν αὐτοί!!!
Ἄτομα ποὺ …καταστρατηγοῦν τὴν λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ πὼς ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἐκφράζουμε ἀπορίες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φθάσουμε στὴν ἀλήθεια…Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ ...«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;4

Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, αὐτὰ τὰ ὄντα, ποὺ συχνὰ πυκνὰ καταπιανόμεθα μαζύ τους, εἶναι τοὐλάχιστον….
……

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ!!!

 

φωογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους; - SECRET PRODUCTION

 2. Αγαπητή Φιλ-ονόη, θα μπορούσε κάποιος … να μοιραστεί την χαρά σας, για την ακύρωση των “προσφορών Σώρρα στους Δήμους”, αν το άρθρο σας είχε την απαιτούμενη αντικειμενική σοβαρότητα του ερευνητή. Αλλά παραποιεί την αλήθεια. Ο Σώρρας δεν κάνει προσφορά δανειοδότησης στους Δήμους. Αυτό που κάνει, είναι ότι προσφέρεται να παρέχει τις απιτούμενες εγγυήσεις σε έναν καλλικρατικό δήμο, για να λάβει ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 50 ΕΤΩΝ, από την Παγκόσμια Τράπεζα [που διαχειρίζεται το παγκόσμιο ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (ταμείο) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ].

  Αν έχετε κάποια δόση ειλικρίνειας (πολύ θα το ευχόμουν) θα έπρεπε να ερευνήσετε αν όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα για έναν Δήμο … Το απόσπασμα από την γνωμοδότηση του κ Ζυγούρη, θεωρείτε ότι είναι απαγορευτικό για να δανειοδοτηθεί ένας Δήμος από την παγκόσμια Τράπεζα…?Δεν είναι εγκεκριμένη?

  Και σαφώς ο Δήμος οφείλει να προκηρύξει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αλλά οι απαιτήσεις του θα είναι “ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ/ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ … ”
  Και όποιο εγκεκριμένο ίδρυμα θέλει, ας απαντήσει με την πρόσφορά του!

  Υ.Γ. Θα ήμασταν ευτυχείς οι έλληνες πολίτες αν μπορούσατε να διενεργήσετε “νομική έρευνα” για τον ΑρτέμηΣώρρα και τον οργανισμό EI-E.N.D. (End National Debt) … Γιατί ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι και …. με δικαστική απόφαση…

  • Δὴλα δή αὐτό πού προτείνει ΔΕΝ εἶναι δάνειον;
   Καί γιατί …παραπονιέται πώς ΔΕΝ ἔχουν ἀκόμη ὐπογράψει κάποιοι δήμαρχοι;
   Κι ἐπίσης…
   Νὰ προσφέρῃ ἐγγυήσεις… Χμμμ…
   ….Ὡς τί;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   • Ο δήμος δεν βάζει καμία δική του εγγύηση, δεν δεσμεύει δική του περιουσία, τις εγγυήσεις τις βάζουμε εμείς εδώ μπαίνει το κομμάτι Σώρρας και ΕΙ-END όπου υπάρχει μια τεχνική διαδικασία να μην χρεωθεί καθόλου ο δήμος ούτε ένα ευρώ ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά να έχουμε εμείς το ρίσκο για να ελαφρύνουμε όλο αυτό το πεδίο και να υπογράψει το δημοτικό συμβούλιο μια συγκεκριμένη εξουσιοδότηση πρός τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος ένα πληρεξούσιο προς εμένα, δηλαδή τον φορέα υλοποίησης για να πάω στα παγκόσμια ταμεία σύμφωνα με την παγκόσμια διαδικασία που αφορά στην κατάθεση έργων. Δηλαδή εμείς αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε μελέτες και έργα για 2 τρις 300 δις όπου τα καταθέσαμε για όλη την Ελλάδα και για τον απανταχού Ελληνισμό και την Κύπρο δηλαδή βάλαμε και την Κύπρο μέσα και όλο το ελληνικό κομμάτι.
    http://alfeiospotamos.gr/?p=3607

   • Ἡ Ἀρχή, δῆλα δὴ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὀ Δήμαρχος, μᾶς λές πὼς πρέπει νὰ μεταβιβάσῃ τὸ δικαίωμα τῆς ἀρχῆς διαχειρίσεως τοῦ χρήματος καὶ τῶν οἰκονομικῶν…
    Καλὸ ἀκούγεται γιὰ τὸν …Σῶῤῥα!!! (Ὄχι γιὰ τὸν Δήμαρχο!!!)
    Αὐτά τά παγκόσμια καταπιστευτήρια τά ἔχει δεῖ κάποιος πλήν τοῦ Wozny καί τοῦ Σῶῤῤα;;;;

    https://filonoi.gr/2014/05/22/f-o-stephen-louis-wozny-kaiei-ton-sorra-toys-opadoys-toy-kai-tis-ellhnikes-arxes/

  • Οπότε να φανταστώ ότι ως ερευνητής και υπεύθυνος άνθρωπος και πολίτης, έχετε καλέσει την παγκόσμια τράπεζα και έχετε επιβεβαιώσει όσα λέτε; Ή στηρίζεστε σε ότι έγγραφα σας δείχνουν, τα οποία δεν μπαίνετε στον κόπο να διαβάσετε και στη συνέχεια δείχνετε την αυταρέσκεια σας λόγω του υποτιθέμενου ανώτερου πνευματικού επιπέδου; Γιατί δεν κάνετε πραγματική έρευνα και αναμασάτε παλαβομάρες απατεώνων;

   Δυστυχώς σε μία πρόταση σας αυτοαναιρείστε. Λέτε ότι δεν είναι δάνειο, αλλά εγγύση για ΔΑΝΕΙΟ. Επομένως πάλι πρόκειται για δάνειο.

   Θα είμαι σαφής:
   α) Ο Σώρρας δεν εκπροσωπεί την παγκόσμια τράπεζα.
   β) Ο Σώρρας εκπροσωπεί τις προτάσεις της OITC (http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_International_Treasury_Control) μιας σπείρας απατεώνων και συνομωσιολόγων. Το έχει ομολογήσει και ο ίδιος. Η OITC δεν έχει σχέση με την παγκόσμια τράπεζα.
   γ) Τα παγκόσμια καταπιστεύματα δεν έχουν σχέση με την παγκόσμια τράπεζα και ΔΕΝ υπάρχουν.
   δ) Η συνθήκη του Bretton Woods ήταν συνθήκη νομισματικών ισοτιμιών και τίποτα περισσότερο.
   ε) Πρόκειται περί μιας χαζής απάτης την οποία χρησιμοποιούν κάποιοι για οικονομικό και πολιτικό όφελος.

   Αυτά που γράφω είναι απλά. Αν κάποιος έχει όρεξη για διάλογο, ας προσκομίσει ΕΝΑ στοιχείο.

   • Λυπᾶμαι ΚΑΙ γιὰ τὸ ἐπίπεδόν σου ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζεις ἕναν διάλογο.
    Ὁ Λευτέρης παρουσιάζει στοιχεῖα… Ἔχεις ἀπαντήσεις ἤ περνᾶς στήν σφαίρα τῶν …πρός ἀποφυγήν …«ὐπερελλήνων» πού κρατοῦν σκούφια ἀπό τόν Σείριο καί τον Δία;;;
    Ἤ συνομιλεῖς ΣΩΣΤΑ ἤ κόβεσαι.
    Ἐδῶ μέσα ΔΕΝ ἔχουμε δημοκρατίες. Ἐδῶ ἔχουμε ΔΙΑΛΟΓΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ μακρυὰ ἀπὸ κάφρους καὶ …Μήτσους.
    Ἐὰν σοῦ ἀρέσῃ…
    …διαφορετικὰ τὸ κουβαδᾶκι σου καὶ πρὸς …Ἀφροδίτη μεριά πορεύσου!!!

 3. επειδή δεν πρόκειται για καμίας μορφής σύμβασης έργου,
  ανάθεση όποιας μορφής, δανεισμός ή και δημιουργία κανόνων κτκ παρά πρόκειται για
  ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
  ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ ΔΗΜΟ αυτή η
  συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ δεν χρειάζεται να περάσει από τον Επόπτη.
  file:///C:/Users/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82/Downloads/Summary%20(2).pdf

  • Ὤπα… ὤπα κουμπᾶρε….!!
   Γιὰ νὰ ἔλθῃ ἐπενδυτής, πρέπει νὰ ΕΠΕΝΔΥΣῌ, πρὸ κειμένου νὰ ἔχῃ μελλοντικὸ κέρδος. Γιὰ …φιλανθρωπίες οἰ ἐπενδυτὲς ΔΕΝ ἔρχονται!!!!
   (νὰ δόσῃς σωστὰ τὸν σύνδεσμο γιὰ νὰ διαβάζεται… Ἔτσι ΔΕΝ ἀνοίγει!!!)

 4. Δήμαρχος Γόρτυνας: Κος Σχοιναράκης

  Εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι απλό. Την στιγμή που δεν διαχειριζόμαστε τίποτε, την στιγμή που δεν δεσμεύουμε τίποτε, γιατί να μην το προσπαθήσουμε;

  Στέλνω λοιπόν ένα μήνυμα στους συναδέλφους μου και λέω ξανά αυτό που είπα προηγουμένως: Να προσπαθήσουμε διότι δεν δεσμεύουμε τίποτε, επομένως δεν διαχειριζόμαστε τίποτε, επομένως έχουμε υποχρέωση και καθήκον να το προχωρήσουμε. Καλύτερα να διαψευστούμε παρά να είναι αληθινό και να μην το έχουμε προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
  http://alfeiospotamos.gr/?p=9021

  • Χρηματοδότησις μέσῳ …δανεισμοῦ;;;;
   Καλό!!!
   «…..……………………………………………………..

   ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ… ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ! ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΟΝ…

   [… Το Δημοτικό Δάνειο Ανάπτυξης του Καζάν για τη Ρωσική Ομοσπονδία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει μια σειρά από τομείς που είναι προτεραιότητα για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης του Καζάν.

   Το 2003 η πόλη ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικής Ανάπτυξης του Καζάν έως το έτος 2015, που περιέγραφε τις προοπτικές ανάπτυξης για την πόλη.

   Με βάση τη στρατηγική και την πρόσφατη ανάθεση της δημοτικής κατάστασης για Καζάν, το προτεινόμενο δάνειο θα στηρίξει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της,

   (i) του προϋπολογισμού της πόλης και την οικονομική διαχείριση,

   (ii) το σύστημα κοινωνικής προστασίας,

   (iii) τη στέγαση και των κοινωφελών υπηρεσιών.

   Σκοπός του δανείου είναι:

   (i) βελτίωση της συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης στην Πόλη,

   (ii) τη βελτίωση του δημοτικού προϋπολογισμού και την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων,

   (iii) να παρέχουν πιο αποτελεσματική παράδοση των κατοικιών, η χρησιμότητα και κοινωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό, μέσω της καλύτερης στόχευσης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας…]

   ………………………………………………………………………….

   ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΙ;… ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ;…

   ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΙΣΤΕ… ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.., ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.., ΓΙΑΤΡΟΙ.., ΓΕΝΙΚΩΣ… ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΛΑΟΣ!…

   ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ… ΗΛΙΘΙΟΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΙΜΑ!!! ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΤΟ ΚΑΤ” ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ Ο ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ… ΟΤΑΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ… ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ…….»

   Καὶ κάνει καὶ …ΧΟΡΗΓΕΙΑ…!!!
   Βρὲ παιδιά…
   Τί πίνετε καί δέν μᾶς δίνετε;

   Δῆλα δή ὅποιος ἀκόμη σκέπτεται λογικά, κατ’ ἐσᾶς, εἶναι ἠλίθιος;;;; (Γιὰ νὰ μὴν πῷ καὶ ἀνθέλλην καὶ ζῶον καὶ …ἐξωγήινος!!!!)
   Τί νά πῷ;;;;
   Μήπως σᾶς εἶπαν ὁ Σῶῤῥας κι ὀ Λαμπράκης κάτι γιά τό πόσες φυλές ἐξωγηΐνων ζοῦν ἀνάμεσά μας;
   Διότι μίαν ἀπορία τὴν ἔχω…

   (Ἄκου ἐπίπεδον ἀρχηγοῦ κράτους ὁ Σῶῤῥας… Ἄκου …«πρόοδος»!!!! Καὶ Δίας καὶ ἀρχηγὸς κράτους. Κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει αὐτὸς βέβαια!!!)

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λαμπράκης μαινόμενος κατὰ …Ζυγούρη!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply