Ἡ ἐξοικονόμησις χρόνου ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ ἡ τεχνολογία.

Ἡ ἐξοικονόμησις χρόνου ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ ἡ τεχνολογία.Ὁ χρόνος ἐκτιμᾶται ὡς ἀγαθὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, γι]ζ τὸν ἁπλὸ λόγο, πὼς ἡ ἀνθρώπινη δράση προϋποθέτει χρόνο.
Συνεπώς, ὁ χρόνος κοστολογείται ἀνάλογα μὲ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ζητήση, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο ἀγαθὸ καὶ ἡ τιμή του διαμορφώνεται ἀνάλογα μὲ τοὺς συντελεστὲς παραγωγῆς τῶν κεφαλαίων.

Παραδείγματος χάριν…
Οἱ σύγχρονες ἐπιχειρήσεις παραγωγῆς ἠλεκτρονικῶν προϊόντων ἐκμεταλλεύονται τὴν ταχύτητα παραγωγῆς που τοὺς ἐξασφαλίζει ἡ τεχνολογία. Ἀποτέλεσμα εἶναι  ἡ δυνατότητα νὰ ἔχουν μιὰ τηλεόραση LCD σχεδὸν ὅλα τὰ νοικοκυριά, λόγῳ τῆς πτώσεως τοῦ κόστους, τὸ ὁποῖο προκύπτει κύρια λόγῳ τῆς ἀπίστευτης ταχύτητας παραγωγῆς μονάδος σὲ σχέση χρόνου.
Ἕνα ἐπιπρόσθετο καὶ ἀπίστευτα πιὸ σημαντικὸ πλεονέκτημα τῆς ἐλαττώσεως τοῦ κόστους χρόνου παραγωγῆς, εἶναι ἡ συμβολή του στὸ νὰ ἐπιτρέπῃ στὶς συγκεκριμένες ἐπιχειρήσεις νὰ λειτουργοῦν ἄνετα σὲ περιβάλλον ἀποπληθωρισμοὺ τῶν τιμῶν, διατηρῶντας μὲ ἄνεση τὴν σχέση κόστους – ἀνταποδοτικότητος.

Ἡ τεχνολογία ἐν κατακλεῖδι, μπορεῖ στο ἄμεσο μέλλον, νὰ καταῤῥίψῃ τὸν τρόμο ποὺ προκαλεῖ ὁ ἀποπληθωρισμὸς στοὺς mainstream οἰκονομολόγους, καθὼς προσφέρει τεράστιες δυνατότητες καὶ προοπτικὲς στὸ νὰ λειτουργοῦν ἰκανοποιητικὰ πολλὲς ἐπιχειρήσεις, μὲ χαμηλὰ κόστη.

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply