Ἐὰν θέλῃς νὰ ἐξαφανίσῃς ἕναν λαό…

Ἐὰν θέλῃς νὰ ἐξαφανίσῃς ἕναν λαό...Ἐὰν θέλης νὰ ἐξαφανίσης ἕναν λαὸ, τὸν ἀποκόβεις ἀπὸ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν παράδοσή του.

Ὅταν ἀντὶ νὰ ἀναβαθμίσουμε τὸ στρεβλό καὶ ἀνάπηρο σύστημα διδασκαλίας, ποὺ βιώσαμε στὸ παρελθὸν, καταστρέφουμε τὴν γλῶσσα, διαγράφουμε τὰ ἀρχαῖα ἀπὸ τὴν σχολικὴ παιδεία μὲ ἀννοϊκὴ εὐκολία, ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο τοῦ πυθμένα – τότε ἡ ἐκπαίδευση ἀντί νὰ βελτιώνεται, ἀκυρώνεται, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς δίχως πυθμένα εἶναι ἀδύνατη κάθε ἀφομοιωτικὴ πρόσληψη.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply