Βαρβαρίζοντες Ἕλληνες, ἐν ἀναμονῇ τοῦ κατακλυσμοῦ!

Βαρβαρίζοντες Ἕλληνες, ἐν ἀναμονῇ τοῦ κατακλυσμοῦ!Βαρβαρίζοντες Ἕλληνες:

Κακόμοιρα ἄχρωμα ἄοσμα ἀστοιχείωτα ἀνθρωπάκια, ποὺ ζοῦν τὸ ὄνειρὸ των εἰς τὴν ἀνωνυμίαν ἐπιδεικνύοντας ἀνεπιτυχῶς μίαν κατὰ φαντασίαν προσωπικότητα, σπανίως τὸ λεξιλόγιό των ξεπερνᾶ τὰς 200-300 λέξεις καὶ προσπαθοῦν γρυλίζοντας καὶ τρώγοντας Σανὸ (ἕτοιμη σκέψη) ἐκ τοῦ Σανοπωλείου (διαδυκτίου) νὰ ἐπιλύσουν τὰ ὑπαρξιακὰ των προβλήματα.!

Τᾶσος Γκολέμης

Υγ. Τὸ χειρότερο εἶναι πὼς κανεὶς ἐξ αὐτῶν δὲν προσπαθεῖ νὰ βελτιωθῇ, ἀλλὰ ὑπεραμύνονται τῆς ἀμαθεῖας καὶ τῆς βλακεῖας των, μισοῦν δὲ ὅποιον προσπαθήσῃ νὰ τοὺς ὑποδείξῃ ὅ,τι δήποτε ὀρθὸν ἤ κάνει ἔκλησιν εἰς τὴν συνείδησὴν των..!
Βαρβαρίζοντες Ἕλληνες:Προσπαθοῦν μέσῳ τῆς Πατρῶας θρησκεῖας νὰ στηρίξουν τὸν βιωματικὸ φόβο τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν ἀνάγκη τοῦ μέσου ἀνθρώπου νὰ πιστεύῃ εἰς ἕναν θεὸν-ους μὲ χριστιανικοὺς τρόπους σκέψεως καὶ συμπεριφορᾷς (δι᾿ὅλα φταῖνε οἱ μασόνοι καὶ οἰ ἐβραῖοι) καὶ βεβαίως πάντα φταῖνε οἱ ἄλλοι.!
Ὑποτίθεται ὅτι «ξέφυγαν» ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ, ἀλλὰ μέσα τους τοὺς ἔχει λείψει ὁ φόβος τοῦ θεοῦ, ἡ ἑκκλησία, οἱ τελετουργίες (τὰ λιβανίσματα, οἱ εἱκόνες, οἱ προσευχὲς……) ψάχνουν πῶς νὰ τὸν ἐκφράσουν μέσα ἀπὸ τὴν ἀρχαία θρησκεία.! Στὴν οὐσία ἀντικατέστησαν τὸν Γιαχβε μὲ τὸν Δία, χωρὶς νὰ γνωρίζουν οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο, «διότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη κάπου νὰ πιστεύῃ» ἔτσι θὰ σοῦ ἀπαντήσῃ ὄποιος συζητήσῃς μαζύ του καὶ ἐντέχνως τὸν φὲρῃς σὲ κατάσταση ἐμπιστευτικὴ «ἐξομολογήσεως».!
Βαδίζουμε πρὸς τὴν μεγίστη τιμὴ τῆς ἐντροπίας! Σὲ λίγο τὰ πάντα θὰ ὁμογενοποιηθοῦν καὶ θὰ καταῤῥεύσουν!
Ἄλλο ἕνα ἄδοξο τέλος τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Ἄνθρωπος ἔδωσε τὸ δικαίωμα στοὺς πιθήκους νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ μπροστινά τους πόδια ὥς χέρια, τοὺς ἐξίσωσε μ᾿αὐτὸν καὶ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ ἔχουν γνώμη, χωρὶς νὰ ἔχουν γνῶσιν (δημοκρατία).!
Ἀποτέλεσμα;
Ἔφαγαν τοὺς καρποὺς πρὶν αὐτοὶ προλάβουν νὰ κάνουν σπόρους, ἔτσι τὴν ἐπομένη χρονιὰ δὲν θὰ ὑπάρξουν φυτά…!

Ζοῦμε καὶ βιώνουμε τὴν Δικτατορία τῆς Βλακεῖας, οἱ ἠλίθιοι εἶναι πολλοὶ καὶ εἶναι ΑΝΙΚΗΤΟΙ.!
……ἔῤῥωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply