Ταξειδευτὴς καὶ διαβάτης τοῦ χρόνου ὁ Ἄνθρωπος

Ταξειδευτὴς τοῦ χρόνου καὶ διαβάτης τῆς φύσεως, ὁ ἄνθρωπος… παρατηρητὴς ἀλλὰ καὶ αἰτία πολλῶν ἀλλαγῶν…
Ἀρκεῖ νὰ δραστηριοποιηθοῦμε τὴν κατάλληλη στιγμή…

Νὰ ἔχουμε μιὰ καλὴ καὶ παραγωγικὴ ἡμέρα!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply