Πουθενὰ δὲν μᾶς …πιάνουν!!!

Πουθενὰ δὲν μᾶς ...πιάνουν!!!Ὁ Ἕλληνας ἦταν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ εἶναι πάντοτε μέγας μπαγαπόντης καὶ θεομπαίκτης. Λέει ὅτι εἶναι χριστιανὸς καὶ δὲν πατάει στὴν ἐκκλησία ποτέ (ἐκτὸς ἐὰν εἶναι δικαιολογία γιὰ ἑορταστικὸ περιδρόμιασμα [*]), θύει καὶ ἀπολλύει.
Λέει ὅτι εἶναι ἄθεος καί… βρίζει τὴν ἐκκλησία ὡς «ὀπισθοδρομικὴ» ἐπειδὴ δὲν τοῦ κάνει νεκρώσιμη χριστιανικὴ ἀκολουθία στίς… ἄθεες στάχτες του! (Καινούριο φροῦτο αὐτό. [**])
(Βρίζει τὸ μνημόνιο καὶ τοὺς δανειστές, ἀλλὰ θέλει διορισμὸ στὸ δημόσιο, κ.ο.κ. Γνωστὰ αὐτά.)

Καὶ καλὸν καὶ κακὸν αὐτό.
Καλόν, ὅταν εἶναι εὐφυΐα, εὐρύτης πνεύματος, δημιουργικότης – τὸ πολυμήχανον τοῦ Ὀδυσσέως. Κακόν, ὅταν εἶναι ἀνευθυνότης ἢ ἔλλειψις πειθαρχίας. Καλὸν (ὅπως ὅλα τοῦ ἐθνικοῦ μας χαρακτῆρος) στὶς μεγάλες μας στιγμές, κακὸν στὶς στιγμὲς τῆς ἀδυναμίας μας.

Φειδίας Μπουρλᾶς

[*] Ἀρχαιόθεν τὸ θρησκευτικὸν περιδρόμιασμα, βεβαίως, μὲ τὴν δικαιολογία μάλιστα ὅτι οἱ θεοὶ εὐαρεστοῦντο μὲ τὴν τσίκνα τῆς θυσίας. (Ἐδῶ κατὰ τὸν ἴδιον τὸν μῦθον παρεδίδετο ὅτι ὁ Προμηθεὺς ξεγέλασε τὸν Δία, κάνοντας συμφωνία νὰ ἀρκοῦνται οἱ θεοὶ στὴν τσίκνα καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ τρῶνε ὅλο τὸ ψητό. Αὐτὸ εἶναι ἐκπληκτικὸν καὶ ἀξιοσημείωτον· σκεφθεῖτε: στὴν ἴδια τὴν θρησκεία σου νὰ λὲς ὑπερηφάνως ὅτι ξεγέλασες τὸν θεό σου! Εἴπαμε, θεομπαῖκτες ἀρχαιόθεν.)

[**] Στὸ θέμα τῆς ταφῆς βεβαίως ὑπεισέρχονται καὶ ἄλλα προβλήματα, ὄχι μεταφυσικὰ ἀλλὰ καθαρῶς πρακτικά, μὲ κυριότερο τὸ ὅ,τι, ἐνῷ ὁ πληθυσμὸς τῶν κεκοιμημένων διαρκῶς αὐξάνεται, ἡ ἐπιφάνεια τῆς Γῆς εἶναι πεπερασμένη καὶ ἀμετάβλητη. Ἴσως μελλοντικῶς οἱ νεκροὶ θὰ ποντίζονται στὸ ἀχανὲς διάστημα, ὅπως οἱ παλαιοὶ ναυτικοὶ τῶν ποντοπόρων πλοίων στὴν θάλασσα.

(Σημείωσις: Ἔτσι καὶ δῶ σχόλια ἔμπλεα φανατισμοῦ, εἴτε ἀπὸ χριστιανικῆς εἴτε ἀπὸ δωδεκαθεϊστικῆς πλευρᾶς, θὰ πέσῃ λογοκρισία.)

φωτογραφία

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply