Ἡ δύναμις τοῦ …συγχρονισμοῦ!!!

Ἡ δύναμις τοῦ ...συγχρονισμοῦ!!!Πολλὲς φορὲς δύο ἐπιφανειακὰ ἄσχετα μεταξύ τους γεγονότα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐρμηνευθοῦν, μπορεῖ νὰ συνδέονται καὶ νὰ ἔχουν τὸ νόημά τους.

Οἱ περισσότεροι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν σύμπτωση, ἤ πεπρωμένο, ἤ τύχη.

Πολλὲς φορὲς συμβαίνουν κάποια γεγονότα στὴν ζωή μας καὶ ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν τὴν κατάλληλη στιγμὴ στὰ κατάλληλα άτομα, ἔτσι ὥστε νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας πρὸς μία νέα σημαντικὴ  κατεύθυνση.
Ὅταν λειτουργοῦμε σὰν ὅλα ὅσα μας συμβαίνουν νὰ ἔχουν ἔνα νόημα καὶ ἔναν σκοπό, μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν τέχνη τοῦ συγχρονισμοῦ καὶ τότε διαπιστώνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι ἀλλὰ εἴμαστε προνομιοῦχα ἄτομα, στὰ ὁποῖα προσφέρεται στήριξη, καθοδήγηση καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὀραμάτων μας

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δύναμις τοῦ …συγχρονισμοῦ!!!

Leave a Reply