Μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἑνότητος.

Μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἑνότητος.Ὅσο περισσότερο οἱ σχέσεις μας εἶναι βασισμένες στὴν ἀγάπη, τόσο περισσότερο λειτουργοῦμε μὲ τὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μας καὶ τότε βλέπουμε τὸν κόσμο διαφορετικά, γιατὶ ἡ καρδιὰ  ἔχει τὸν δικό της τρόπο νὰ κυττάζῃ τὸν κόσμο.

Ὁ νοῦς μας δὲν μπορεῖ νὰ κυττάξῃ ποτὲ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο.
Ὁ νοῦς μπορεῖ μόνον νὰ ἀναλύῃ ἀτελείωτα, ἡ καρδιὰ ὅμως μπορεῖ νὰ συνθέτῃ.
Ὁ νοῦς μπορεῖ νὰ κομματιάζῃ καὶ νὰ χωρίζῃ.
Ἡ καρδιὰ μπορεῖ νὰ ἑνώνῃ…

Ὅταν κυττᾶμε τὸν κόσμο μὲ τὸ νοῦ βλέπουμε ἄτομα ξεχωριστά, ἐνῶ ὅταν κυττάζουμε μὲ τὴν καρδιά μας βιώνουμε τὴν μοναδικὴ ἐμπειρία τῆς ἑνότητος.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply