Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ΜΕΣΑ μας κι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ τὴν ἐξωτερικεύσουμε!

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ΜΕΣΑ μας κι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ τὴν ἐξωτερικεύσουμε!Ἀλλὰ πρῶτα νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε.

Γιὰ νὰ ἀνακαλύψῳ τὴν ὀμορφιὰ μέσα μου ἀπαιτεῖται νὰ σταθῷ καὶ νὰ συνομιλήσῳ μὲ τὸν ἑαυτόν μου.
Ἀπαιτεῖται νὰ τὸν γνωρίσῳ, νὰ τὸν ἐκτιμήσῳ καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσῳ.
Ἀπαιτεῖται νὰ σεβαστῷ αὐτὸ ποὺ ἤδη εἶμαι καὶ μετὰ νὰ ἐπιλέξῳ αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι.
Εἶναι διαδρομὴ δύσκολη, ἐπίπονη, ἀνηφορικὴ ἀλλὰ πανέμορφη.

Ἡ στατικότης ΔΕΝ εἶναι κάτι ποὺ ἐπιθυμεῖ ἤ ποὺ ἐπιλέγει ἡ Φύσις.
Ἡ στατικότης σημαίνει οὐσιαστικῶς ιθάνατο καὶ καταστροφή.
Ἐὰν λοιπὸν θέλῳ νὰ ἐξωτερικεύσῳ ὀμορφιὰ πρέπει ἀφ΄ ἑνὸς νὰ τὴν ἀνακαλύψῳ κι ἀφ΄ ἑτέρου νὰ τὴν καλλιεργῷ καθημερινῶς.
Δῆλα δὴ νὰ εἶναι ζωντανή, ἀναπτυσσομένη καὶ ἀναγνωρίσιμος.Μὰ πάντα μὴ στατική…

Μποροῦμε.
Ὁ κόσμος μας δὲν εἶναι οὔτε καλὸς οὔτε κακός. Ἐὰν τὸν βλέπουμε κακὸ ἡ ἀντανάκλασίς του θὰ εἶναι ἄσχημη.
Ἐὰν τὸν βλέπουμε καλό, ἡ ἀντανάκλασίς του θὰ εἶναι κάτι πολὺ ὄμορφο.
Ἐὰν ἐμεῖς ἐπιλέγουμε νὰ ἐκπέμπουμε ὀμορφιά, θὰ ἀντανακλᾶται καὶ θὰ ἐπιστρέφη σὲ ἐμᾶς ὀμορφιά.
Ἐὰν ὄχι, θὰ εἰσπράττουμε ἀσχήμια.
Ὅ,τι ἐξωτερικεύσω, αὐτὸ καὶ θὰ ἐπιστραφῆ σὲ ἐμέναν.
Ἐὰν ἐγὼ θέλῳ νὰ ὀμορφαίνῳ τὸν κόσμο, θὰ σκέπτομαι, θὰ φρονῶ καὶ θὰ ἐκπέμπω ὄμορφα.
Ἐὰν ὄχι, τότε θὰ εἶμαι κι ἐγὼ ἕνα μέρος τῆς ἀσχήμιας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δυστυχῶς ἡ ὀμορφιὰ ΔΕΝ εἶναι κάτι ἀντικειμενικό. Δὲν εἶναι μία εἰκόνα ἀλλὰ κατάστασις. Γιὰ νὰ γίνῃ ἀναγνωρίσιμος ἀπὸ ὅλους πρέπει ΟΛΟΙ νὰ μποροῦν νὰ τὴν δοῦν!!! Συνεπῶς ΔΕΝ ἐκπέμπουμε ὀμορφιὰ γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς καὶ μόνον!!!

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply