Κυττῶντας τὸ σύνολον κι ὄχι τὸ μέρος του.

Κυττῶντας τὸ σύνολον κι ὄχι τὸ μέρος του.Τὶς περισσότερες φορὲς ἑστιάζουμε τὴν ματιά μας σὲ αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς θέλουμε νὰ δοῦμε κι ὄχι σὲ αὐτὸ ποὺ πράγματι συμβαίνει.
Πολὺ πιθανὸν αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ δοῦμε νὰ εἶναι κι ἀληθὲς καὶ ἀναγκαῖον. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ΔΕΝ βλέπουμε, κι ἀφορᾶ στὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τῆς πληροφορίας, εἶναι ἐπίσης ἀληθὲς κι ἀναγκαῖον νὰ τὸ μάθουμε.

Παραμένοντας ἐγκλωβισμένοι στὰ προβλήματά μας ἀποκτοῦμε ἐμμονὲς ποὺ περιορίζουν τὸ ὀπτικό μας πεδίον.
Δὲν εἶναι εὔκολο πάντα νὰ «βγοῦμε» ἀπὸ αὐτὰ καὶ νὰ ἀφήσουμε τὸ βλέμμα μας νὰ ἀγκαλιάσῃ τὸν ὁρίζοντα. Μὰ εἶναι τόσο πιὸ μεγάλος ὁ ὀρίζοντας, ποὺ ὅταν θὰ καταφέρουμε νὰ τὸν δοῦμε, θὰ θυμώσουμε μὲ τὸν ἑαυτόν μας καὶ τὸν χρόνο ποὺ χάσαμε.

Οἱ πληροφορίες εἶναι πάντα ἐκεῖ ἔξω καὶ περιμένουν ἀπο ἐμᾶς νὰ τὶς ἀντλήσουμε.
Ἐὰν θέλουμε πράγματι νὰ μάθουμε κι ὄχι νὰ ἐπιβεβαιωθοῦμε, τότε ὅλα θὰ εἶναι πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν ζωή μας. Ἐὰν ὄχι, τότε διαρκῶς θὰ ἐπαναλαμβάνονται τὰ παθήματά μας, ἀλλὰ τὰ …μαθήματα δὲν θὰ ἔρχονται.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply