Προκλήσεις τῆς καθημερινότητος

Προκλήσεις τῆς καθημερινότητοςὙπάρχουν κάποιες καταστάσεις στὴν ζωὴ ὅλων μας ποὺ μας καλοῦν να ἀναπτύξουμέ τις ἱκανότητές μας, προκειμένου νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μεταμφιεσμένες οὐράνιες εὐλογίες, ποὺ μᾶς στέλνονται, ὄχι γιὰ νὰ μᾶς ταλαιπωρήσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνουν τὴν ψυχή μας μεγαλύτερη.

Κάθε φορὰ ποὺ στεκόμαστε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων γινόμαστε ὅλο καὶ πιὸ ἐπιδέξιοι σὲ αὐτό.
Καὶ κάθε φορὰ ποὺ τὰ βγάζουμε ἐπιτυχημένα πέρα, μὲ ὀτιδήποτε ἡ ζωὴ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀντιμετωπίσουμε, προσθέτουμε περισσότερη ἐμπιστοσύνη καὶ περισσοτέρη δύναμη στὸ κεφάλαιο τοῦ αὐτοσεβασμοῦ μας.
Γι΄ αὐτὸ κάθε βράδυ δῶσε συγχαρητήρια στὸν ἑαυτό σου, πές του μπράβο, ποὺ μπόρεσε νὰ ἀντιμετωπίσῃ μὲ κατανόηση καὶ ἠρεμία τὰ ἀπρόοπτα τῆς ἡμέρας.

Σήμερα ἂν πρέπῃ νὰ φανῇς ἀντάξιος τῶν περιστάσεων κάνε το μὲ σοφία καὶ μὲ ἔνα χαμόγελο γνώσεως.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐκπλήξης τὸν ἴδιο σου τὸν ἑαυτὸ καὶ ὅλα θὰ γίνουν πραγματικὰ εὔκολα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Προκλήσεις τῆς καθημερινότητος

Leave a Reply