Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις

Πολλὲς φορὲς λόγῳ ἐργασίας, ἀνατρέχω στὴν μελέτην τοῦ παρελθόντος μέσῳ πηγῶν. Κι ἐκεῖ ποὺ ἀναζητῶ πληροφορίες  χρήσιμες γιὰ τὴν ἔρευνά μου, βγαίνουν ἀπὸ τὸ πουθενὰ κάτι «λαγοί», λαγούδαροι. Στὴν ἀνεξάρτητη ἐφημερίδα «ὁ Ταχυδρόμος» τῆς Ἀλεξανδρείας, ὅπου κάποτε διαβιοῦσε ἀκμαία ἑλληνικὴ κοινότης, φιλοξενεῖται μιὰ πολὺ ὡραία εἴδησις: «Διαδηλώσεις εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐναντίον τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου».Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις2.4

Ἡ εἴδησις προέρχεται ἀπὸ μίαν ἐφημερίδαν ἡ ὁποία σὲ καμμιὰ περίπτωσιν δὲν ἦταν «χουντικιά». Πῶς νὰ εἶναι ἐξάλλου ἐφόσον ἡ ἐφημερίδα εἶχε δεκαετίες ζωῆς, ἐνῶ τὸ καθεστὼς Παπαδοπούλου μόλις ἕνα ἔτος. Στὸν ἑλληνισμὸν τῆς Ἀλεξανδρείας (αὐτὸν ποὺ ἐξεδίωξε μὲ τὶς κλωτσιὲς ὁ Νάσερ) δὲν ὑπῆρχαν μάλιστα τὰ πολιτικὰ μετεμφυλιοπολεμικὰ πάθη τῆς μητέρας Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐφημερίδα θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῇ μετριοπαθής. Ἑπομένως, ἡ εἴδησις δὲν εἶναι κατασκεύασμα ἢ ὑπερβολή.Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις1α
Ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ φοιτητὲς ποὺ πῆγαν νὰ ὑποδεχτοῦν «μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες» τὸν «γκιαούρη» ἀρχιεπίσκοπο δὲν ἦταν οἱ μουτζαχεντὶν ὀθωμανοὶ τῆς Τουρκιᾶς, ἀλλὰ οἱ… ἀριστεροὶ φοιτητὲς τοῦ κοσμικοῦ κράτους. Προσπαθῆστε καὶ κάνετε ἕναν παραλληλισμὸ στὴν Ἑλλάδα: φοιτητὲς προσκείμενοι στὸν σύριζα, κκε, δημάρ, ἀνταρσύα καὶ λοιπὲς «προοδευτικὲς δυνάμεις» νὰ ὑποδέχονται μὲ γιούχα τὸν ψευτομουφτὴ τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου ἢ κάποιον ἄλλον ἰμάμη Ἀλλὰχ οὐ Ἄκμπαρ ἀπὸ τὸ Πακιστάν, ἐπειδὴ βλάπτει τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Σὰν νὰ λέμε ἡ Τσιτσιολίνα ὅτι εἶναι παρθένα ἕνα πρᾶγμα. Ἀναρωτῶμαι ἐπίσης, ἂν τὸ ἐν λόγῳ κεμαλικὸ φοιτηταριὸ θὰ πετοῦσε ἀποῤῥίματα στὸ γραφεῖο τοῦ πρυτάνεώς των. Ὅλοι οἱ «συνειδητοποιημένοι/διαβασμένοι ἀριστεροὶ» εἶναι κατὰ τῶν θρησκειῶν… φτάνει νὰ εἶναι χριστιανικὰ δόγματα.
Πᾶμε τώρα στὸν δεύτερον λαγὸ… αὐτὸν τῆς «Ἐλευθερίας».
Διαπιστώνει κάποιος (ἄρθρο ἐπάνω δεξιὰ) πὼς ὅ,τι συμβαίνει σήμερα στὴν Ἑλλάδα συνέβαινε πρὶν ἀπὸ 50 ἀκριβῶς ἔτη! Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἦταν τότε ὁ γνωστὸς ἐκ Καρπαθίων Γκαργκαμὲλ Μητσοτάκης (ἐλπίζω, ὅταν θὰ δεῖτε τὴν φωτογραφία του νὰ μὴν σᾶς καῇ ἡ ὀθόνη ἢ ὁ σκληρὸς δίσκος τοῦ ὑπολογιστοῦ σας). Τότε τὸ ΔΝΤ λεγόταν Διεθνὴς τράπεζα.
Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις2.2Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἦταν ἀκριβῶς τὰ ἴδια. Ἴδια χρέη, ἴδια ἐπώνυμα, ἴδιες φαμίλιες, ἴδια ξευτίλα (Καραμανλῆδες, Παπανδρέηδες, Μητσοτάκηδοι καὶ λοιπὰ λαμπρὰ σόϊα). Ἴσως τὸ μόνο ποὺ ἄλλαζε ἦταν ὁ ἴδιος ὁ λαός, ἀφοῦ μποροῦσε νὰ ζῇ στὴν φτώχεια χωρὶς νὰ ἐκλιπαρῇ γιὰ τὶς λίρες (τότε δὲν ὑπῆρχαν εὐρώ) τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν λοιπῶν σωτήρων. 
Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις2.5
Ἂν προσέξῃ κάποιος καὶ τὸ κύριον ἄρθρον, ἐκεῖ εἶναι ποὺ θὰ φρίξη μὲ τὶς συμπτώσεις. Ὁ κύριος ἐκ τῶν «ἐπιδρομέων» ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς «νεοφασίστας» καὶ «τέντυ-μπόϋ τῆς ἄκρας δεξιᾶς» εἶναι ὁ γνωστὸς διανοούμενος Ρένος Ἀποστολίδης, τὸν ὁποῖον οἱ παλαιότεροι τὸν θυμόμαστε σὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς σχετικὲς μὲ κριτικὴν καὶ παρουσίασιν βιβλίων λογοτεχνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ περιεχομένου. Ὁ συγκεκριμένος κύριος μόνον φασίστας δὲν ἦταν (ἡ «Ἐλευθερία» προσέκειτο φιλικῶς στὴν κεντροδεξιὰ τοῦ παπποῦ τοῦ Τζέφφρυ ποὺ κυβερνοῦσε τότε), ἀλλὰ πῆρε τὴν ταμπέλα τοῦ «φασίστα», ἐπειδὴ διεμαρτυρήθη γιὰ τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως στὸ Κυπριακόν (ἡ ἀλήθεια εἶναι κάπως δυναμικῶς, ἐξ οὗ καὶ ὁ πέλεκυς τῆς Δικαιοσύνης… βαρύς). Ὁ ἴδιος ἐδήλωνε πνευματικός, ἀγνωστικός, ἀναρχικὸς καὶ ἐλευθεριακός. Μάλιστα, ἕνα βιβλίο του γιὰ τὸν Ἐμφύλιο (Πυραμίδα 67) ἔγινε ντοκυμαντὲρ σὲ σκηνοθεσία τοῦ ἀριστεροῦ Κώστα Φέρρη.Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις2.1
Μεταξὺ τῶν ἀπαλλαγέντων τῶν κατηγοριῶν εὑρίσκετο ὁ Π. Μιχαλολιάκος. Πρόκειται γιὰ τὸν Παναγιώτη (Τάκη) Μιχαλόλια, ἀδερφὸν τοῦ Νικολάου Μιχαλολιάκου τῆς ΧΑ, ποὺ ἀργότερα ἄλλαξε τὸ ἐπώνυμόν του ἀκολουθώντας μιὰ τοπικὴν παράδοσιν τῆς Μάνης. Ἡ ἀφορμὴ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἦταν τὸ Κυπριακόν. Τὸ Κυπριακὸν σήμερα εἶναι ὅσο ποτὲ ἐπίκαιρο, ὅταν οἱ τουρκαλάδες (συγνώμη, οἱ «ἀδέρφια Τοῦρκοι» ἤθελα νὰ πῷ) εἰσέρχονται παρανόμως καὶ μὲ τὴν βία σὲ χωρικὰ ὕδατα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου γιὰ νὰ ἐπιβάλουν στὴν ΝΑ Μεσόγειο τὸν νόμο τοῦ Μογγόλου. Ἂν ἡ ἱστορία ἐπαναληφθῇ ὁ Μιχαλολιάκος θὰ ἀποφυλακιστῆ, ἀλλὰ ἕνας Θεὸς ξέρῃ ἂν τὸ Γραικυλιστὰν πῇ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν».
Ντῖνος Πανάγος
(Visited 148 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις

Leave a Reply