Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.

Λύκος (Lupus lupus) Καστοριᾶ.
Ὁ ἀπόλυτος κυνηγός, ὁ ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος τῆς Ἑλληνικῆς φύσεως. 

Ὄλες οἱ αἰσθήσεις του λειτουργοῦν τέλεια, ὄρασις, ὄσφρησις, ἀκοή.
Τὰ δυνατὰ σαγόνια του μποροῦν νὰ συνθλίψουν τὰ πάντα.

Ὁ σβέρκος του εἶναι τόσο μυώδης, ποὺ μπορεῖ νὰ φορτωθῇ ἕνα ὁλόκληρο Ζαρκάδι βάρους 25 κιλῶν καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ γιὰ χιλιόμετρα.
Ἕνα ἄλλο ὅπλο ποὺ διαθέτει ὁ Λύκος εἶναι «ἡ ἕκτη αἴσθησις», τὸ νὰ αἰσθάνεται τὴν παρουσία σου.
Ὅσο μακρυὰ καὶ νὰ εἶσαι, ὅσο ἥσυχα καὶ νὰ πλησιάσῃς, μόλις τὸν ἀντικρύσης θὰ γυρίση ἀμέσως τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ ἐσένα καὶ θὰ σὲ κυττάξη στὰ μάτια.
Θὰ ἀπομακρυνθῆ χωρὶς νὰ φοβᾶται, κρυμμένος πίσω ἀπὸ τὰ δένδρα, θὰ συνεχίση νὰ σὲ παρατηρῇ, δὲν πανικοβάλλεται, δὲν τρέχει ὅπως ὅπως νὰ φύγῃ μακρυά, κάθεται ἐκεῖ κρυμμένος καὶ σὲ παρατηρεῖ.

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ὅμως, αὐτὸ ποὺ τὸν καθιστᾶ τὸν ἀπόλυτο βασιλιᾶ τῆς φύσεως, εἶναι ἡ ἀτσάλινη ὑπομονή του…
Ὧρες, ἡμέρες μπορεῖ νὰ παρατηρῇ καὶ νὰ περιμένῃ τὴν κατάλληλο στιγμὴ νὰ ὀρμήξῃ καὶ νὰ ἁρπάξῃ τὴν λεία του.

Ὁ λύκος εἶναι τὸ ἀγαπημένο μου ζῶο.
Κάθε φορὰ ποὺ τὸν ἀντικρύζω αἰσθάνομαι δέος γιὰ αὐτὸ τὸ ὑπέροχο, γεμάτο ὑπερηφάνεια πλάσμα.

Καπουργὰς Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply