Ἐπιστρατεύτησαν οἱ τράπεζες στὸ Χρηματιστήριον

Ἐπιστρατεύτησαν οἱ τράπεζες στὸ ΧρηματιστήριονΜετὰ τὸν «μεγαλοεπενδυτὴ» Τζὸν Πόλσον, ἐπιστρατεύθησαν οἱ τράπεζες καὶ οἱ «ἀδελφές» ἑταιρεῖες ἤ καὶ ἑταιρεῖες ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὸ κράτος, γιὰ νὰ κατακρημνίσουν τὸ Χρηματιστήριο, διαγράφοντας μία πτώση ἄνω τοῦ 16%, ἀπὸ τὴν ῥευστοποίηση ὁλοκλήρων χαρτοφυλακίων, παρασύροντας καὶ ἄλλους μικρο-ἐπενδυτές.

Ἄλλωστε οἱ μικροὶ ἐπενδυτὲς δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν πρὶν τὶς 11:00 τὴν ξαφνικὴ ἀπόφαση Σαμαρᾶ γιὰ πρόωρες Προεδρικὲς Ἐκλογές.

Τὸ «καταστροφικὸ Σχέδιο» συζητήθηκε στὶς δύο συναντήσεις Βενιζέλου-Σαμαρᾶ, μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ νὰ μεταφέρῃ τὴν ἄποψη καὶ τὸ ἐπικοινωνιακὸ σχέδιο τῶν Τραπεζῶν.

Ὡστόσο οἱ κρίσεις φέρνουν καὶ εὐκαιρίες, ἀφοῦ ἡ ἀγορὰ στὶς ἐπόμενες ἡμέρες τῶν, μὲ τὴν μεγαλυτέρα πτώση, μετοχῶν, προδικάζουν κέρδη γιὰ τοὺς ἐπενδυτές.
Γεγονὸς ποὺ ἀνησυχεῖ τὸ σύστημα. 

Παράλληλα ἐπιστρατεύθησαν καὶ τὰ φιλικὰ ΜΜΕ καὶ ἀργυρώνητοι δημοσιογράφοι, δίνοντας δείγματα τῆς φογικῆς ἐπικοινωνιακῆς τακτικῆς, ἡ ὁποίαα θὰ ἐπακολουθήση, σὲ μία προσπάθεια παραοχῆς δικαιολογίας στοὺς μνημονιακοὺς βουλευτὲς καὶ ἄλλους «περιφερομένους», οἱ ὁποῖοι «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ βαρείᾳ τῇ τσέπη» ἐντέλλονται ἤ ἐμπαίζονται, προκειμένου νὰ ψηφίσουν τὸ  «ἐκλεκτὸ παιδί» τῶν ἀγορῶν καὶ τῆς μνημονιακῆς Εὐρώπης, Σταῦρο Δῆμα.

Ὁ Σταῦρος Δήμας, ἐργάσθηκε στὴν Γουὸλ στρίτ, στὴν Διεθνὴ Τράπεζα τοῦ ΟΗΕ, ἐνᾦ διετέλεσε ὑποδιοικητὴς τῆς ΕΤΒΑ καὶ Ὑπουργὸς ἀπὸ τὸ 1977 ἔως τὸ 2012 (Κυβέρνησις Παπαδήμου) τῶν κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιὰ τὴν διασπάθιση τοῦ Δημοσίου Χρήματος, ἐνὧ στὴν συνέχεια ὅρισε τὸν ὑιό του Χρῖστο Δῆμα, ὡς κληρονόμο τῆς βουλευτικῆς ἕδρας.

Ὁ ὁρατὸς κίνδυνος ποὺ διατρέχουν οἱ τράπεζες εἶναι ἡ ἀπώλεια κεφαλαιακῶν «ἐνέσεων» ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, παρέχοντας στὴν ΕΚΤ, ὡς ἐγγύηση, τὰ κατεσχεμένα, μὲ ταχύτατες ἠλεκτρονικὲς διαδικασίες ἀκίνητα, τῶν δανειοληπτῶν, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ «κόκκινα δάνεια».

Ἐξάλλου  ἡ καταστροφολογία ποὺ ἀναπτύσσεται γιὰ δῆθεν κλείσιμο τῆς στρόφιγγας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (!) πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τρομάζει περισσότερο τὶς ἀγορὲς (ὅπως ἀναδεικνύεται απὸ τὴν πτώση καὶ τῶν λοιπῶν Εὐρωπαϊκῶν Χρηματιστηρίων, ἀλλὰ καὶ τῆς Wall Street) παρὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἄρα δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτραπῇ.

Ὡστόσο καὶ ὁ Σύριζα δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τηρήση ὅλες τὶς δεσμεύσεις του καὶ ἄρα ὡς καλλίτερη λύση προδικάζεται μία πολυκομματικὴ κυβέρνησις μὲ κορμὸ τὸν Σύριζα.

Ὁ πραγματικὸς πόλεμος εἶναι μεταξὺ Τραπεζῶν καὶ Κοινωνίας.
Ἕνας πόλεμος μεταξὺ Δαβὶδ καὶ συγχρόνων Γολιάθ, τοῦ ὁποίου τὸ ἀποτέλεσμα θὰ προδικάση καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν λοιπῶν κοινωνιῶν τῶν χωρῶν τοῦ Νότου.

Μία ἀκόμη ἐπανάστασις τῶν Ἑλλήνων τραβᾶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὰ βλέμματα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ ἐλπίδα τῆς Εὐρώπης ἔχει ὄνομα: Ἑλλάς!!!

Ἰωάννης Δέμος

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply