Ἀπογύμνωσις.

Ἀπογύμνωσις.Ἡ γενικοτέρα τάσις τῆς ἐποχῆς μας εἶναι τὸ πλιατσικολόγημα.
Τὰ θύματα αὐτῆς τῆς τάσεως, ποὺ πάντα εἶναι οἱ λαοί, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ δέχονται ὅλες τὶς πιέσεις καὶ  αἰσθάνονται πὼς διώκονται. Καὶ πράγματι, διώκονται.
Τὰ πρῶτα θύματα αὐτῆς τῆς κατρακύλας εἶναι οἱ πιὸ ἀδύναμοι…
Καὶ οἱ πιὸ ἀδύναμοι ἔχουν ἤδη ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ τὰ περισσότερα.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κυττῶ τοὺς ἀστέγους, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται, καὶ διακρίνω πὼς ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ ἀποκτοῦν μίαν ἀνάσα κι ἕνα βλέμμα ἐλευθερίας. Σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ ἀφήνουν πίσω τους τὴν ἐξάρτησίν τους ἀπὸ ὅλα τὰ περιττὰ καὶ νὰ κρατοῦν μόνον τὰ χρήσιμα.
Μὰ τὰ χρήσιμα, ποὺ εἶναι διαφορετικὰ γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀφοροῦν πάντα ΜΟΝΟΝ σὲ ἐμᾶς κι ὄχι στὰ ὅποια ἀγαθά!

Ναί, ἄσχημο τὸ παράδειγμά μου. Σωστά. Καὶ δυσάρεστον!!! Μὰ εἶναι καὶ ὑπαρκτόν!
Πολὺ πιθανὸν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀστέγους ἀκόμη νὰ μὴν ἔχουν ἀποκτήσει αὐτὸν τὸν ἀέρα ἐλευθερίας, ποὺ προσδίδει ἡ ἀπεξάρτησις ἀπὸ τὰ ὅποια ὑλικὰ ἀγαθά.
Ἁπλῶς μόνον ἀκόμη ΔΕΝ τὸ ξέρουν. Δὲν τὸ ἀποδέχονται… Τὸ πολεμοῦν…
Μὰ συμβαίνει… Εἶναι κάτι σὰν …ἀνάγκη!

Ἡ μεγάλη λοιπὸν στροφὴ ποὺ χρειαζόμεθα ὡς κοινωνίες εἶναι νὰ αἰσθανθοῦμε ΟΛΟΙ μας λίγο σὰν …ἄστεγοι.
Νὰ πάψουμε νὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὰ ὑλικὰ καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀπολαμβάνουμε, μὲ ΟΛΕΣ μας τὶς δυνάμεις αὐτὰ ποὺ ἔχουμε σήμερα, καὶ τὰ ὅποία εἶναι πολὺ σημαντικά!
Κι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἰδία τὴν ζωή, τὸ δικαίωμά μας στὴν ἀνάσα μας, στὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ στὴν παραμονή μας στὸν πλανήτη.
Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἔρχονται καὶ παρέρχονται ἀλλὰ ἐμεῖς ἀκόμη ἐδῶ εἴμαστε, σὲ πείσμα τῶν καιρῶν.

Ἐὰν καταφέρουμε λοιπὸν νὰ ἀπογυμνώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, δῆλα δὴ νὰ περάσουμε σὲ ἐκείνην τὴν κατάστασιν ποὺ δὲν θὰ ἔχη καὶ μεγάλη σημασία ἡ ἰδιοκτησία, τότε εἶναι σὰν νὰ ἀνοίγουμε τὴν πόρτα γιὰ τὴν ἐλευθερία μας. Τὴν πραγματική μας ἐλευθερία.
Αὐτὸ φυσικὰ ΔΕΝ σημαίνει πὼς ξαφνικὰ θὰ πρέπη νὰ πετάξουμε, ἔτσι, ἀπὸ τὸ παράθυρο, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὴν ζωή μας. Ἀρκεῖ ἁπλῶς νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς μποροῦμε νὰ εἴμαστε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, χαρούμενοι, εὐτυχισμένοι, αὐτάρκεις καὶ μὲ αὐτά, ἀλλὰ καὶ δίχως τους.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply