Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ Κράτους!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ Κράτους!Ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίου Διαφωτισμοῦ καὶ Προπαγάνδας τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας … Γκαῖμπελς.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀσκοῦσε τὸν ἔλεγχο στὰ μυαλὰ ἑκατομμυρίων Γερμανῶν καὶ ὑπεστήριζε ὅτι τὸ ράϊχ φτιάχτηκε ἀπὸ τὴν προπαγάνδα.

«Ἂν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνεις, οἱ

ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν.
Τὸ ψέμμα μπορεῖ νὰ διατηρηθῇ μόνο γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ τὸ κράτος μπορεῖ νὰ προστατεύσῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς πολιτικές, οἰκονομικὲς καὶ στρατιωτικὲς συνέπειες τοῦ ψεύδους.
Εἶναι λοιπόν, ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὸ κράτος νὰ χρησιμοποιήσῃ ὅλες τὶς ἐξουσίες του γιὰ νὰ καταστείλῃ τὴν διαφωνία· ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ ψεύδους, καὶ ὡς ἐκ τούτου, κατ’ ἐπέκταση, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ κράτους.»

Χλόη

MASTER PROPAGANDIST: JOSEPH GOEBBELS: Everything you wanted to know about the man.
“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

History In Pictures

(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ Κράτους!

Leave a Reply