Ἔως τὸ 2025 ἕνα στὰ δύο παιδιὰ θὰ εἶναι αὐτιστικό!

Τί πρέπει νά γνωρίζουν οἱ γονεῖς σχετικὰ μέ τήν Monsanto:

« Μέχρι τὸ 2025, ἕνα στα δύο παιδιὰ θὰ εἶναι Αὐτιστικό».

«Τὰ παιδιὰ σήμερα εἶναι πιὸ ἄρρωστα ἀπὸ ὅ, τὶ ἤταν πρὶν ἀπὸ μιὰ γενεά.
Ἀπὸ καρκίνους τῆς παιδικῆς ἡλικίας μέχρι αὐτισμό, γενετικὲς ἀνωμαλίες καὶ ἆσθμα, ἕνα εὐρὺ φάσμα τῶν παιδικῶν ἀσθενειῶν καὶ διαταραχῶν βρίσκονται σὲ αὐξήσῃ. Οἱ ἀξιολογήσεις μας για τὶς τελευταῖες ἐπιστημονικὲς ἐξελίξεις δὲν ἀφήνουν περιθώρια γιὰ ἀμφιβολία.
Τὰ φυτοφάρμακα εἶναι ὁ βασικὸς συντελεστὴς αὐτῆς τῆς ἀπογοητευτικῆς ἐξελίξεως.»
Ὀκτώβριος: ἔκθεση φυτοφαρμάκων
Δίκτυο Δράσεως Βόρεια Ἀμερικὴ (PANNA) (πηγὴ) (πηγή)

Τὸ 1975, ἕνα στὰ 5000 (παιδιά) ἀνέπτυσσε αὐτισμό.
Τὸ 1985, ἤταν ἕνα στὰ 2.500.
Τὸ 1995, ἤταν ἕνα στὰ 500.
Τὸ 2005 ἤταν ἕνα στὰ 166 καὶ
σήμερα εἶναι περίπου ἕνα σὲ κάθε 68 παιδιά.
Πηγή

Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ ἐπιστήμονες πραγματοποιοῦν κάποιες ἔκτακτες δηλώσεις.
 «Ἐὰν αὐτὸ ὀφείλεται σὲ περιβαλλοντικὰ αἴτια, ποὺ ἔχουν συμβάλει στὴν αὔξηση,  ἐμεῖς βεβαιότατα ἐπιθυμοῦμαι νὰ τὸ βροῦμε.»
– Craig Newschaffer, ἐπιδημιολόγος στὸ Πανεπιστήμιο Drexel στὴ Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία. (πηγή)

Ἡ ἔρευνα συνεχίζεται μὲ τὴν τόση ἔκταση ποὺ δείχνει ὅτι ὁ αὐτισμὸς πηγαίνει πολὺ πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς γενετικής.
Μᾶς δείχνει ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξετάσουμε πολλαπλοὺς παράγοντες (ὅπως οἱ περιβαλλοντικὲς τοξίνες, τὰ συνταγογραφούμενα φάρμακα, κλπ), ὅταν προσπαθοῦμε νὰ καταλάβουμε τὶ συμβαίνει, καὶ γιατὶ τὰ ποσοστὰ αὐτισμοῦ συνεχίζουν νὰ αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
«Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀναζητοῦμε ττὶς περιβαλλοντικὲς αἰτίες, ὡς ἔνοχο γιὰ τὴν ἀξιοσημείωτη αὐξήση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ αὐτισμοῦ στὴν Καλιφόρνια.»
 Irva Hertz-Picciotto, καθηγητὴς ἐπιδημιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια, Ντέιβιντ (πηγή)

Ἔνα ἐπαρκὲς ποσοστὸ ἀποδείξεων μπορεῖ τώρα νὰ καταδείξῃ μὲ δεδομένα, ὅτι τὰ γεωργικὰ φυτοφάρμακα (μεταξὺ τῶν διαφόρων ἄλλων περιβαλλοντικῶν τοξινῶν) μποροῦν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ῥόλο στὴν ταχεῖα αὐξήση τῶν ποσοστὼν αὐτισμοῦ,  κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Μία ἐξέχουσα ἐρευνήτρια ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ἡ Δρ Στέφανι Seneff, προσπαθεῖ ἀπὸ τὴν πλευρά της νὰ δημιουργήσῃ μεγαλύτερη εὐαισθητοποίηση γι’ αὐτὰ τὰ περιστατικά, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη καταστῆ εὑρείας ἀποδοχῆς στὸν κόσμο τῆς ἐπικρατούσας ἰατρικῆς. Σὲ ἕνα πρόσφατο συνέδριο, ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Groton Wellness Organization ἐστιασμένη – ὀλιστικὴ (ἰατρική), δήλωσε ὅτι: «Μὲ τὸν σημερινὸ ῥυθμὸ αὐξήσεως, μέχρι τὸ 2025, ἕνα στὰ δύο παιδιὰ θὰ εἶναι αὐτιστικά.»

Ἡ Seneff παρουσίασε διαφάνειες ποὺ δείχνουν μιὰν ἀξιοσημείωτη ἐμπεριστατομένη συσχέτιση μεταξὺ τῆς αὐξανομένης χρήσεως τοῦ ζιζανιοκτόνου Roundup τῆς Monsanto (μὲ τὴν δραστικὴ οὐσία glyphosate) στὶς καλλιέργειες καὶ τῶν αὐξημένων ποσοστῶν τοῦ αὐτισμοῦ..
Αὐτὸ ποὺ σίγουρα προβληματίζει τοὺς ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπόψιν τὴν ἔρευνά της, εἶναι πὼς διαπιστώνεται ὅτι μέσα στὶς παρενέργειες τοῦ αὐτισμοὺ εἶναι ὅτι μιμεῖται τὸ glyphosate στὴν τοξικότητα καὶ στὶς δυσλειτουργίες.
 

Ἡ Συσχέτιση Δὲν Σημαίνει Αἰτιότητα, Ἀλλὰ …
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γραφικὴ παράστασις ἀπεικονίζει μιὰν ἐντυπωσιακὴ συσχέτιση, δὲν «ἀποδεικνύει» ὅτι ἡ αὐξήσις τοῦ αὐτισμοῦ προκαλεῖται ἄμεσα ἀπὸ τὸ glyphosate. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἔχουμε πολλὲς πληροφορίες καὶ διαθέσιμες ἔρευνες, ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ glyphosate θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἔνας παράγοντας (ἀπὸ τοὺς πολλούς) καὶ ἡ Δρ Seneff ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι.
 
Τὰ φυτοφάρμακα ἔχουν συνδεθῆ μὲ μιὰ σειρὰ παθήσεων στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, ὅπως ἡ Πάρκινσον, ἡ νόσος τοῦ Alzheimer, ὁ καρκίνο καὶ ὁ αὐτισμός. Μπορεῖτε νὰ ἀποκτήσετε πρόσβαση σὲ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές τὶς μελέτες (ἀπό τὶς πολλές)  ἐδῶ
Ἡ Δρ Seneff, μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνά της, πιστεύει ἐπίσης ὅτι τὰ ἐμβόλια, ποὺ περιέχουν ἀλουμίνιο, μποροῦν νὰ εἶναι ἐξίσου ἔνοχα. Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε περισσότερα, ἐπισκεπτόμενη κι αὐτὴν τὴν ἔρευνα, ἐδῶ.

Ἡ Τοξικότητα τοῦ Glyphosate καὶ ὁ Αὐτισμὸς
Στὴν διάλεξα ποὺ ἔδωσε ἡ Δρ Seneff, ἐπικεντρώθηκε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Monsanto ἰσχυρίζεται πὼς τὸ glyphosate συνήθως δὲν εἶναι τοξικὸ (παρά τις πολυάριθμες μελέτες που δείχνουν πόσο τοξικὸ εἶναι), ἐπειδὴ τὰ κύτταρα μας δεν ἔχουν αὐτό που ὀνομάζεται «σικιμικό» (μεταβολικό) μονοπάτι. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθῇ ὡστόσο, εἶναι ὅτι τὰ σωθικά μας ἔχουν πράγματι αὐτὸ τὴν «μεταβολικὴ διαδικασία» καὶ ἐξαρτόμεθα ἀπὸ αὐτὸ στὸ νὰ μᾶς προμηθεύῃ μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἀμινοξέα (μεταξὺ ἄλλων).
Ἡ Ὑγεία τοῦ ἐντέρου εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ τὴν γενικὴ ὑγεία. Ἔτσι αὐτὸ εἶναι ἀρκετὰ ἀνησυχητικό.
Ἡ Seneff ἐπισημαίνει ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα συστατικὰ μαζὺ μὲ τὸ glyphosate ποὺ αὐξάνουν σημαντικὰ τὶς τοξικὲς ἐπιδράσεις του.

Προκαλεῖ ἔκπληξη, ἔτσι δεν εἶναι;
Πῶς θά μποροῦσε μιά ἐταιρεία ὅπως ἡ Monsanto (μιὰ ἑταιρεία ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ῥύθμιση τῆς παγκοσμίου ἐπαρκείας τροφίμων) νά ἰσχυρίζεται ὅτι τό glyphosate εἶναι ἀσφαλές, παρ΄ ὅλα τά στοιχεῖα πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι δέν εἶναι;

«Εἶναι κοινὴ πεποίθηση ὅτι Roundup εἶναι ἀπὸ τὰ ἀσφαλέστερα φυτοφάρμακα …
Παρὰ τὴν φήμη του, τὸ Roundup ἤταν μακρὰν τὸ πιὸ τοξικὸ ἀπὸ τὰ ζιζανιοκτόνα καὶ τὰ ἐντομοκτόνα ποὺ ἐξετάστηκαν. Αὐτὴ ἡ ἀντίφασις μεταξὺ Ἐπιστημονικῶν δεδομένων καὶ βιομηχανικῆς δοξασίας μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ σὲ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἔχουν βρεθῆ νὰ ἀλλοιώνουν τὶς ἀξιολογήσεις κινδύνου γιὰ τὴν ὑγεία καὶ να καθυστεροῦν τὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροὺν στὴν ὑγεία.
 R. Mesnage et al., Biomed Research International, τόμος 2014 (2014), ἄρθρον ID 179691.

Λάβετε ὑπόψιν ὅτι ἡ χρήσις τοῦ glyphosate αὐξήθηκε κατὰ 1500% στὸ διάστημα 1995 – 2005, καὶ ὅτι 100 ἐκατομμύρια λίρες δαπανῶνται γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ glyphosate, ποὺ χρησιμοποιεῖται κάθε χρόνο σὲ περισσότερα ἀπὸ ἔνα δισεκατομμύριο στρέμματα. (Cherry B. GM Στὶς καλλιέργειες αὐξάνεται ἡ χρήσις ζιζανιοκτόνων στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες. Ἐπιστήμη στὴν Κοινωνία 45, 44-46, 2010)  (πηγή)

Ἔχει ἀκόμη βρεθῆ στὸ μητρικὸ γάλα τῶν μητέρων, καθὼς καὶ σὲ δείγματα οὔρων τῶν ἀνθρώπων σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. (πηγή)

Οἱ κύριες τοξικὲς ἐπιδράσεις τοῦ glyphosate ποὺ προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν Δρ Seneff ἔχουν ὡς ἐξῇς:

  •  Σκοτώνει τὰ ἐπωφελῆ βακτήρια τοῦ ἐντέρου καὶ ἐπιτρέπει τὰ παθογόνα νὰ τὸ ὑπερκαλύψουν 
  • Παρεμποδίζεται ἡ λειτουργία τοῦ κυτοχρώματος P450 (CYP ἐνζύμων) 
  • Χηλικὰ σημαντικὰ ὀρυκτὰ (σίδηρος, κοβάλτιο, μαγγάνιο, κλπ)
  • Ἐπηρεάζει τὴν σύνθεση τῶν ἀρωματικῶν ἀμινοξέων καὶ τὴν μεθειονίνη.
  • Ὁδηγεῖ σὲ ἐλλείψεις σὲ κρισίμους νευροδιαβιβαστὲς καὶ φυλλικὸ ὀξὺ
  • Διαταράσσει τὴν σύνθεση τῶν θειϊκῶν καὶ τῶν θειικῶν μεταφορέων.

Σκευάσματα φυτοφαρμάκων ποὺ πωλοῦνται καὶ χρησιμοποιοῦνται εἶναι μέχρι καὶ 1000 φορὲς πιὸ τοξικὰ ἀπὸ ὅ,τι συνήθως ἰσχυρίζονται οἱ ῥυθμιστικὲς ἀρχές. Ἐνημερωτικὰ πάντως εἶναι στὴν πραγματικότητα τὰ πιὸ τοξικὰ τῶν ζιζανιοκτόνων καὶ ἐντομοκτόνων ποὺ χρησιμοποιοῦνται. Ὑπάρχει μία τεράστια σειρὰ τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ποὺ δείχνουν ἐπίσης λανθασμένες ἀξιολογήσεις ἀσφαλείας. Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε περισσότερα γιὰ  αὐτὸ ἐδῶ.

«Τὰ ἀνοσοενισχυτικὰ στὰ φυτοφάρμακα συνήθως δηλώνονται ὡς ἀδρανῆ καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν ἔχουν δοκιμαστῆ σὲ μακροπρόθεσμα ῥυθμιστικὰ πειράματα. Συνεπώς, εἶναι πολὺ περίεργό που ἐνισχύουν ἕως 1000 φορὲς τὴν τοξικότητα τῶν δραστικῶν συστατικῶν, στὸ 100% τῶν περιπτώσεων, ποὺ ὑποδεικνύονται ὅπως παρουσιάζονται ἀπὸ τὸν κατασκευαστή.» – Mesnage κ.ἅ., Biomed Research International, τόμος 2014. (2014) ἄρθρο ID 179691

Ἡ Seneff ἐπισημαίνει μιὰ σειρὰ ἀπὸ πασίγνωστους «βιο-δεῖκτες τοῦ αὐτισμοῦ». Συμπεριλαμβανομένου τοῦ χαμηλοῦ θειικοῦ ὀροῦ, διαταράσσονται τὰ βακτήρια τοῦ ἐντέρου, παρουσιάζεται φλεγμνὴ στὸ ἔντερο, ἀνεπάρκεια σεροτονίνης καὶ μελατονίνης, μιτοχονδριακὴ διαταραχή, ἔλλειψις ψευδαργύρου, σιδήρου καὶ ἄλλων σημαντικῶν στοιχείων. Ἐπισημαίνει, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι: «Ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν ὡς δυνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ προϊόντος glyphosate, στὰ βιολογικὰ συστήματα.»

Ἡ Δρ Seneff ἐμβαθύνει μὲ περισσότερες λεπτομέρειες, καὶ γιὰ νὰ ἔχετε πρόσβαση στὴν συγκεκριμένη ἐπιστήμη μπορεῖτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ. Για προσβάσῃ σὲ πρόσφατες ἔρευνές της, γιὰ τὰ θέματα αὐτά, μπορεῖτε νὰ κάνετε κλὶκ ΕΔΩ . Γιὰ νὰ δεῖτε ὁλοκλήρη τὴν ὁμιλία της, μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

(Ὅλοι οἱ σύνδεσμοι, ἐνεργοί, στὸ πρωτότυπο.)
Πέρα ἀπὸ τὴν Δρ Seneff.
(Περισσοτέρη ἔρευνα.)

«Ἡ ἀλλαγή που ἐπῆλθε στὴν γεωργικὴ παραγωγή, ἔφερε εἰλικρινά, μιὰ ἀλλαγὴ καὶ στὸ προφὶλ τῶν ἀσθενειῶν. Ἔχουμε περάσει ἀπὸ ἔναν ἀρκετὰ ὑγιῆ πληθυσμὸ σὲ ἔναν πληθυσμὸ μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ καρκίνου, γενετικὲς ἀνωμαλίες καὶ ἀσθένειες ποὺ σπάνια βλέπαμε στὸ παρελθόν. Οἱ καπνοβιομηχανίες ἀρνήθηκαν τὴν σχέση μεταξὺ τοῦ καπνίσματος καὶ τοῦ καρκίνου, καὶ χρειάστηκαν δεκαετίες γιὰ νὰ παραδεχθοῦν τὴν ἀλήθεια.
Οἱ βιοτεχνολογικοὶ καὶ ἀγροχημικοὶ ὅμιλοι εἶναι ἴδιοι μὲ τὴν καπνοβιομηχανία: ψεύδονται καὶ τὸ ὄφελος τῶν ἐπιχειρήσεων γι’ αὐτοὺς εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ.»
– Δρ Medardo Avila Vazquez, παιδίατρος ποὺ εἰδικεύεται στὴν περιβαλλοντικὴ ὑγεία (πηγὴ) (πηγὴ) (πηγὴ)
(Σχετικὸ CE ἄρθρο στο σύνδεσμο GMO / Καρκίνος στην Ἀργεντινὴ ἔδω)

Ὑπάρχει ἔνας τεράστιος ἀριθμὸς προσφάτων ἐρευνῶν, ποὺ διεξάγονται, ποὺ ἐξετάζουν τὸν ῥόλο τῶν περιβαλλοντικῶν τοξινῶν (τὰ γεωργικὰ φυτοφάρμακα εἶναι μιὰ ἀπὸ αὐτές τὶς κατηγορίες) στὸν αὐτισμό.

Γιὰ παράδειγμα, μιὰ μελέτη ποὺ προέρχεται ἀπὸ University of California Davis, προσδιορίζει ὅτι σὲ ἔγκυες γυναῖκες ποὺ ζοῦν κοντὰ σὲ γῆ καὶ σὲ φάρμες ὅπου εἶχαν /ἔχουν ἐφαρμοστῆ χημικὰ παρασιτοκτόνα, αὐξάνει κατὰ δύο τρίτα ὁ κίνδυνος νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ διαταραχὴ τοῦ φάσματος τοῦ αὐτισμοὺ ἢ κάποια ἅλλη ἀναπτυξιακὴ διαταραχή.
«Αὐτὴ ἡ μελέτη ἐπιβεβαιώνει τὰ ἀποτελέσματα τῆς προηγουμένης ἐρεύνης ποὺ εἶχε ἀναφερθῆ ἡ συσχέτισις μεταξὺ τοῦ νὰ γεννηθῇ ἕνα παιδὶ μὲ αὐτισμὸ καὶ ἡ προγεννητικὴ ἔκθεσίς του σὲ γεωργικὰ χημικὰ στὴν Καλιφόρνια.
Παράλληλα, ἐξακολουθοῦμε να διερευνοῦμε κατὰ πόσο ὁρισμένες ὑπό-ὁμάδες εἶναι περισσότερο εὐάλωτες στὴν ἔκθεση ἔναντι αὐτῶν τῶν ἑνώσεων (χημικῶν) ἀπὸ τὶς ἄλλες ὑπό-ὁμάδες.

Τὸ μήνυμα εἶναι πολὺ σαφές: Οἱ γυναῖκες ποὺ εἶναι ἔγκυες πρέπει νὰ λαμβάνουν ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἐπαφή τους μὲ τὰ γεωργικὰ χημικά, ὅποτε αὐτὸ εἶναι δυνατόν». – Janie Φ Shelton, μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς τοῦ UC Davis, ὁ ὁποῖος διαβουλεύεται τώρα μὲ τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη, ἐπικεφαλῆς συγγραφέας τῆς μελέτης. (πηγή)
Μπορεῖτε να διαβάσετε περισσότερα για αὐτὸ ΕΔΩ.

Μιὰ νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ PLOS Computational Biology, ἀπὸ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγο, ἔδειξε ὅτι ποσοστὰ τοῦ αὐτισμοῦ καὶ τῆς νοητικῆς ἀναπηρίας (ID), συνδέονται μὲ τὴν ἔκθεση σὲ ἐπιβλαβεῖς περιβαλλοντικοὺς παράγοντες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκ γενετῆς ἀναπτύξεως. (πηγή)

Σὲ μιὰν ἅλλη περίπτωση, μιὰ ὁμάδα ἐπιστημόνων συγκέντρωσε μιὰ συνολικὴ ἀναθεώρηση τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων ποὺ δείχνουν πὼς οἱ εὐρωπαϊκὲς ῥυθμιστικὲς ἀρχὲς γνωρίζουν ὅτι τὸ glyphosate τῆς Monsanto προκαλεῖ μιὰ σειρὰ ἀπὸ γενετικὲς καὶ ἐγκεφαλικὲς δυσπλασίες τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 2002.
Οἱ Ῥυθμιστικὲς Ἀρχὲς παραπλανοῦν τὸ κοινὸ σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια τοῦ glyphosate, ἐνῶ στὴν Γερμανία, ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν Προστασία τῶν Καταναλωτῶν καὶ τὴν Ἀσφάλεια τῶν Τροφίμων δήλωσε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ὅτι δὲν ὑπῆρχαν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ νὰ ὑποδηλώνουν ὅτι τὸ glyphosate προκαλεῖ γενετικὲς ἀνωμαλίες. (πηγή)

Στην πραγματικότητα, ὑπάρχει ἀφθονία ἐρευνῶν ποὺ ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ μητέρες ποὺ ἐκτίθενται σὲ ἐκτεταμένη χρήση τῶν «Ἀσφαλῶν» φυτοφαρμάκων θὰ γεννήσουν παιδιὰ μὲ χαμηλὴ νοημοσύνη, δομικὲς ἀνωμαλίες τοῦ ἐγκεφάλου, διαταραχὲς συμπεριφορᾶς, μὲ μειωμένες κινητικὲς  δεξιότητες, ὑψηλὰ ποσοστὰ καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ μικρὸ σὲ μέγεθος κεφάλι. Μπορεῖτε να διαβάσετε περισσότερα για αὐτὸ ἐδῶ.

Ὁ κατάλογος συνεχίζεται καὶ μπορεῖτε νὰ ἀποκτήσετε πρόσβαση σὲ περισσότερες μελέτες ποὺ ἀποτελοῦν αἰτία ἀνησυχίας ΕΔΩ.

«Τὸ τρομακτικὸ εἶναι ὅτι, ἐνῶ γνωρίζουμε τοὺς κινδύνους αὐτοὺς ἔδω καὶ δεκαετίες, ἔχουμε κάνει ἐλάχιστα. Σχεδὸν πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια, οἱ ἐπιστήμονες στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἐρεύνης ζήτησαν τὴν ταχεῖα δράση γιὰ τὴν προστασία τῶν νέων καὶ τὰ ἀναπτυσσόμενα σώματα, ἀπὸ τὰ φυτοφάρμακα. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ σήμερά που γνωρίζουμε ὅτι τὰ φυτοφάρμακα εἶναι ἐπιβλαβή, τὰ παιδιὰ στὶς ΗΠΑ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐκτίθενται σὲ αὐτά, στοὺς χώρους ποὺ ζοῦν, ποὺ μαθαίνουν, ποὺ παίζουν.»-
Pesticide Action Network North America (PANNA)
(πηγή)

Ἐλευθέρα μετάφρασις, ἐπιμέλεια
Τίσις

Πηγή

Πηγὲς τοῦ ἄρθρου:

http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Groton_Seneff.pdf

http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Seneff_AutismOne_2014.pdf

http://people.csail.mit.edu/seneff/

http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1003518

https://filonoi.gr/wp-content/uploads/2015/07/pdf10.pdf

http://ehp.niehs.nih.gov/1307044/

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/8978

http://www.scientificamerican.com/article/autism-rise-driven-by-environment/

http://www.emagazine.com/earth-talk/pesticides-and-childrens-health

http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply