Τὸ εὐρῶ εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης.

Τὸ εὐρῶ εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης.Ἡ Ἰαπωνία κατήντησε νὰ χρησιμοποιῇ τὸ 43% τῶν φόρων γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους της.
Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο παράδειγμα χώρας ποὺ ξεκίνησε τὰ stimulus τὶς ποσοτικὲς χαλαρώσεις καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ χαριτωμένα τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν. Δυστυχῶς γιὰ τὴν Ἰαπωνία, ἡ ἀγορὰ ἐξακολουθεῖ νὰ προσπαθῇ νὰ ξεράσῃ τὸ χρέος ἀποπληθωρίζοντας τὶς κεφαλαιακὲς τιμὲς παραγωγῆς.
Αὐτὸ ὅσο «χρῆμα» καὶ νὰ τυπώνῃ ἤ νὰ «χρεώνῃ» (πεῖτε ὅπως θέλετε οἱ stilmulators) ἡ κεντρικὴ τράπεζα τῆς Ἰαπωνίας, αὐξάνει τελικὰ ἀντὶ νὰ μειώνῃ τὸ χρέος διότι διατηρεῖ ὅλες τὶς φοῦσκες καὶ τὸ overcapacity) ἀζητήτων προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν.

Ὁ Ντράγκι καὶ ἡ ΕΚΤ ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν τὸ ἴδιο στὴν Εὐρώπη.
Νὰ ἀποπληρώσουν χρέος, ἐκδίδοντας χρέος.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία τῆς περιφερείας (PIIGS) ἤδη ἁπαλλοτριώνει περισσοτέρους ἀπὸ 50% σὲ φόρους γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ χρεῶν.
Σὲ μερικὰ χρόνια, οἱ ἄνθρωποι στὸν νότο τῆς ΕΕ θὰ ἐργάζονται ὅλοι γιὰ τὸ κράτος. Γιὰ νὰ ἀποπληρώνουν τὸ κρατικὸ χρέος ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ ἀγοράσῃ ἡ ΕΚΤ ἀπὸ τὴν Δευτέρα.
Τὸ εὐρῶ εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ εὐρῶ εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης.

Leave a Reply