Ἡ δράσις τοῦ δαίμονος.

Ἡ δράσις τοῦ δαίμονος.Ἡ δράσις τοῦ δαίμονος εἶναι διά νά μεταφράζῃ καί νά μεταβιβάζῃ εἰς τοὺς θεοὺς τὰ προερχόμενα ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἐκ τῶν θεῶν, ἐκείνων μὲν τὰς προσευχὰς καὶ τὰς θυσίας, τούτων δὲ τὰς προσταγὰς καὶ τὰς ἀνταποδόσεις.

Εἰς τὸ μέσον δὲ καί τῶν δύο ὅπως εὑρίσκεται, πληρεῖ τὸ κενόν.
Ὥστε τὸ σύμπαν νὰ ἔχῃ ἐσωτερικὴν συνοχήν.
Διὰ μέσου τούτου προβαίνει εἰς τὸ ἔργον της καί ἡ μαντικὴ ὁλόκληρη καὶ ἡ τέχνη τῶν ἰερέων ἡ σχετικὴ μὲ τὰς θυσίας καὶ τὰς μυσταγωγίας καὶ τὰς ἐπωδοὺς, καὶ γενικὰ μὲ τὴν μαγείαν καὶ τὴν γοητεία,.
Τὸ θεῖον μετὰ τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔρχεται εἰς ἄμεσον ἐπαφήν, ἀλλὰ διὰ τῆς μεσολαβήσεως τούτου συντελεῖται ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία καὶ συνομιλία θεῶν καὶ ἀνθρώπων, εἶτε κατὰ τὴν ἐγρήγορσιν εἶτε εἰς τὸν ὕπνον των.
– ΠΛΑΤΩΝ (Συμπόσιον)
διὰ τὴν μεταγραφὴν
Τᾶσος Γκολέμης

 

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply