Ἡ γυναῖκα…

«Γιὰ τὸν Ἀνατολίτη, ἡ γυναῖκα εἶναι κατώτερη καὶ λιγότερο ἀναπτυγμένη ἀπὸ κάθε ἄποψη.
Πολλοὶ Δυτικοὶ τὴν θεωροῦν, ἀντιθέτως, ἀνώτερη ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἐμπνευστὴ καὶ φύλακα τοῦ ἰδανικοῦ.

Αὐτὲς οἱ διαφορετικὲς στάσεις ἀντανακλῶνται στὶς ἐσωτερικὲς μεθόδους τῆς κάθε παραδόσεως. Ἡ γυναῖκα...2

Ὁ Ἀνατολίτης ἀποκρυφιστὴς σπανίως βρίσκει στὶς γυναῖκες ποὺ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὴν κάλυψη τοῦ purdah, ἀνάπτυξη τῆς διανοίας καὶ τοῦ πνεύματός τους συμβατὲς γιὰ νὰ τὸν συντροφεύουν στὶς ὑψηλὲς καὶ ἀπαιτητικὲς του ἐργασίες, καὶ σὲ αὐτὲς ἐὰν τὸ σὲξ δὲν μπορῇ νὰ χρησιμοποιηθῇ στὶς ὑψηλότερες πτυχές του, τότε ἀποφεύγεται τελείως.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἀνατολίτικη παράδοση δὲν συμπεριλαμβάνει τὴν ἐσωτερικὴ συμβολὴ τοῦ γυναικείου φύλου στὴν ζωὴ τῆς φυλῆς. 

Ἡ γυναῖκα...1

Στὴν Δυτική παράδοση, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ γυναῖκα διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο, ἀκριβῶς ὅπως κάνει καὶ στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωή τῆς Δύσέως.»

~ Dion Fortune,
Ἐσωτερικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἔρωτος καὶ τοῦ Γάμου

(Visited 98 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ γυναῖκα…

Leave a Reply