Ὁ Πυθαγόρειος τρόπος ζωῆς.

Θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ τονίζεται ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια: Ὁ Πυθαγόρας καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἀγνοοῦσαν παντελῶς τὴν χορτοφαγία, ὁμοίως καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἱερεῖς. Ἔκαναν δὲ κανονικότατα ἱεροθυσίες.Ὁ Πυθαγόρειος τρόπος ζωῆς.

Αὐτὸ ποὺ δὲν κατανοοῦν κάποιοι σήμερα εἶναι ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι δὲν ἀνῆλθαν σὰν φιλοσοφικὴ σχολὴ ἀλλὰ ὡς πολιτικὴ Ἐταιρεία. Ὑπῆρχε ἐπιλογή, ἐξωτερικὸς καὶ ἐσωτερικὸς κύκλος καὶ βαθμίδες. Δὲν ἦταν ὁ τυχάρπαστος καθένας Πυθαγόρειος.
Μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἐμφανίσθησαν οἱ λεγόμενοι «πυθαγοριστές», ἀπλοὶ ἄσχετοι ποὺ ἐπιδίδοντο σὲ διαφόρους τρόπους ζωῆς ποὺ θεωροῦσαν δημοφιλεῖς. Δὲν εἶχαν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Πυθαγόρειο Ἐταιρεία.

Ὁ δὲ τρόπος ζωῆς τῶν Πυθαγορείων ἦταν αὐτὸς τῆς ἑλληνικῆς ἀριστοκρατίας τοῦ 6ου αἰῶνος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν σοβαροὶ καὶ ἠσχολοῦντο μὲ τὴν πολιτικὴ διοίκηση, τοὺς νόμους καὶ τὰ στρατιωτικά.
Δὲν ἦσαν διαιτολόγοι…

Φρούριον

εἰκών

(Visited 36 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ὁ Πυθαγόρειος τρόπος ζωῆς.

Leave a Reply