Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις…

Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις...Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἔνας κόσμος καὶ αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικό.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μιὰ ἱστορία καὶ ἐπίσης ἔχει καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ μετατρέπῃ τὴν ἀπελπισία σὲ ἐλπίδα.
Μπορεῖ νὰ σκουπίζῃ τὰ δάκρυά του καὶ νὰ ἀντικαθιστᾷ μὲ χαμόγελο.

Ὑπάρχουν δύο δυνάμεις, δύο κόσμοι, ὁ ἐσωτερικὸς καὶ ὁ ἐξωτερικός.
Οἱ περισσότεροι προσπαθοῦν να ἐλέγξουν τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο.
Πῶς ὅμως μπορεῖς νά ἐλέγξῃς τήν καταιγίδα, τήν πλημμύρα ἤ τήν οἰκονομική κρίση;
Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις.
Τό πῶς ἀντιδρᾶς ἐσύ…
Τὸ τὶ κάνεις ἐσύ…
Τὸ πῶς χρησιμοποιεῖς τὴν ἐσωτερική σου δύναμη.
Τὸ πῶς παίρνεις αὐτὸ ποὺ σοῦ δίνει ἡ ζωὴ καὶ τοῦ δίνεις μία ἄλλη κατεύθυνη καὶ ἕνα βαθύτερο νόημα…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις…

Leave a Reply