Συζήτησις μὲ ἕναν …σωῤῥο-ἕλληνα!!!

Μοῦ προέκυψε κι αὐτό…
Δὲν πάει καιρός… Λίγες ἡμέρες μόνον…

Βρέθηκα λοιπὸν σὲ κάποια παρέα, σὲ συγγενικό μου περιβάλλον, καὶ τὴν …πάτησα!!!
Ἀπέναντί μου, ὁμοτράπεζος, στενὸς φίλος τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ ὅμως ΔΕΝ μᾶς ἔδωσε ἐξ ἀρχῆς τὰ …διαπιστευτήριά του, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγῳ τὴν …βουτιά!!!

Κουβέντα στὴν κουβέντα λοιπόν, κι ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περίμενα, ξεκινᾶ ὁ ὁμοτράπεζος νὰ μιλᾶ γιὰ τὰ διάφορα παιχνίδια ποὺ μᾶς ἔχουν στήσει. Καί πῶς νά διαφωνήσῳ μαζύ του;
Κάτι γιὰ τὶς τράπεζες εἶπε, κάτι γιὰ τοὺς σπόρους, κάτι γιὰ τὶς πουλημένες κυβερνήσεις…
Τὸν ἄκουγα καὶ συμφωνοῦσα.

Οἱ οἰκοδεσπότες ὅλο ἀπορίες…
Κι ἔτσι, ὁμαλὰ θὰ πήγαινε, ἐὰν δὲν μᾶς πετοῦσε τὸ …τοῦβλο γιὰ τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια.

Ἐκεῖ τινάχθηκα…

 • -Μά τί λές; (ἐρωτῶ ἐγώ, μέσα στὶς ἀπορίες…!!!)
 • -Καλά, δέν ξέρεις πώς ὁ Σῶῤῥας δίνει δισεκατομμύρια στήν κυβέρνησιν κι αὐτή δέν τά παίρνει; Γιὰ αὐτὸ εἶναι ὅλοι τους προδότες.
 • -Δῆλα δή, εἶναι προδότες γιατὶ δὲν παίρνουν τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα ἀλλὰ δὲν εἶναι προδότες γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα.
 • -Ναί, γιὰ αὐτό.
 • -Κι ἀπό ποῦ προκύπτει πώς ὁ Σῶῤῤας ἔχει δισεκατοτρισεκατομμύρια;
 • -Ἀπὸ τὰ παγκόσμια καταπιστεύματα…
 • -Δῆλα δή μᾶς τελείωσαν τά δισεκατοτρισεκατομμύρια ἀπό τήν διαστημική τεχνολογία, πού πούλησε στά ἀμερικανά καί πού ἔπρεπε νά πληρωθοῦν τόν περασμένο Αὔγουστο;
 • -Ἄστα αὐτά. Αὐτὰ τὰ παίρνει ὅποτε θέλει. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ τὰ καταπιστεύματα.
 • -Ποιά καταπιστεύματα μωρέ;
 • -Δέν διάβασες τό ΦΕΚ τοῦ 2007;
 • -Κι ἐὰν ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ καταπιστεύματα, λέμε τώρα, γιατί νά μπορῇ νά τά πάρῃ ὁ Σῶῤῥας; Γιατί ἔχει τό δακτυλίδι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, κατὰ πῶς λέει ἤ γιατί ἔχει τόν κ@λο πίσω, ἐν ἀντιθέσει μέ ἐμᾶς, τούς ὑπολοίπους, ποὺ μᾶλλον, τὸν ἔχουμε …ἐμπρός;
 • -Δὲν ξέρεις τὶ λές… Δὲν ἐνημερώνεσαι. Νὰ πᾷς νὰ διαβάσῃς τὰ ΦΕΚ.
 • -Θὰ πάω… Ἀλλά γιατί αὐτός μπορεῖ νά πάρῃ χρῆμα πού δέν μποροῦν νά πάρουν οἱ κυβερνήσεις καί οἱ Ἕλληνες γενικότερα;
 • -Γιατὶ εἶναι προδότες.
 • -Ἄ, μόνον γιά αὐτό εἶναι προδότες;…………
  …………………………….

Κι ἐδῶ κάπου, ἐπεὶ δὴ ὁ καυγὰς ξεκινοῦσε καὶ παραμένει ἄγνωστον τὸ ποῦ θὰ κατέληγε, ἐπενέβη ὁ οἰκοδεσπότης. Κάτι μὲ φωνές, κάτι μὲ παρακάλια, κάτι μὲ ἀπειλὲς τὴν σταμάτησε τὴν συζήτησιν. (Καὶ μὲ τὸ δίκιο του ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Τί ὀρέξεις νά εἶχε νά μάθῃ γιά σωῤῥοκαταστάσεις καί σωῤῤοκομπίνες;)

Τί νά κάνῳ; Εἶχα ἐκνευρισθῆ πολύ. Πάρα πολύ. Μὰ σταμάτησα, γιὰ τὴν ὥρα, νὰ συμμετέχῳ στὶς κουβέντες.

Δὲν μποροῦσα νὰ διανοηθῷ πὼς ὑπάρχουν τόσο φανατικοὶ γύρω μας. Κι ἀκόμη χειρότερα, δὲν μποροῦσα νὰ φαντασθῷ πὼς μποροῦν νὰ γίνουν τόσο ἐπιθετικοί.

Διότι ὁ …«δικός» μου σωῤῥοέλλην ἦταν ἀρκούντως ἐπιθετικὸς καὶ στὸν λόγο του, μὰ κυρίως μὲ τὴν στάσιν τοῦ σώματός του. Κάτι ποὺ διεπίστωσα λίγο ἀργότερα, ὅταν θέλοντας καὶ μή, ἐπανῆλθε τὸ θέμα τῶν δισεκατοτρισεκατομμυρίων στὴν συζήτησιν.

Λίγο πρὶν ἀναχωρήσῳ ἀπὸ τὴν οἰκία τῶν συγγενῶν μου, κι ἐνᾦ εἶχα σηκωθῆ γιὰ νὰ χαιρετήσῳ, ὁ σωῤῥοέλλην τὸ …ξανάπιασε τὸ θέμα, ἀλλὰ ἀπὸ …ἄλλην σκοπιά.

 • -Γίναμε πολλοὶ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο…
 • -Λές; (πετάγομαι ἐγώ…)
 • -Ναί, πολλοί… Κι ἐπὶ τέλους πρέπει νά ξεχωρίσουμε…
 • -Πῶς θά ξεχωρίσουμε μωρέ; Θά κάνουμε ἐκκαθαρίσεις;
 • -Ναί, γιατί ὄχι;
 • -Καί ποιός εἶναι αὐτός πού ἔχει δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου ἐπάνω στούς ἄλλους; Ποιός θά ἀποφασίση γιά τό ποιοί θά μείνουν καί ποιοί θά φύγουν;;  Ἐσύ ἤ ἐγώ;
 • -Ἔρχεται ἡ ὥρα…
 • -Ποιά ὥρα; Ἔ;;;

Ἔκλεισε τὰ αὐτιά του γιὰ νὰ μὴν μὲ ἀκούῃ ἀλλὰ συνέχιζε νὰ λέῃ, νὰ λέῃ… Τόσο ποὺ καὶ οἱ δικοί του τὸν πῆραν στὸ ψιλό…

Σηκώθηκα κι ἔφυγα ἀπὸ ἐκεῖ μέσα  ἀπογοητευμένη, ἀηδιασμένη καὶ λίγο μουδιασμένη…

Κάτι στὸ μάτι του γυάλιζε… Κάτι πολὺ ἄσχημο. Κάτι ποὺ δὲν μοῦ ἄρεσε…

Κάτι ποὺ βρώμαγε κατάντια ἐνδεδυμένη μὲ τὰ κουρέλια ἀπὸ τὸ «…περασμένα μεγαλεῖα καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς», ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἀδαοῦς, τοῦ …χασάπη, ποὺ …ὅλα τὰ σφάζει κι ὅλα τὰ μαχαιρώνει, ἐὰν κάποιος τοῦ φέρῃ ἀντιῤῥήσεις.
Κάτι ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν κατάντια, τὸν ὠχαδελφισμὸ κι ὁπωσδήποτε ΟΧΙ τὴν ἔννοια Ἑλλάς.
Διότι αὐτὴν τὴν ἔννοια τὴν ὑπηρετοῦν Ἐραστὲς τοῦ Κάλλους, τοῦ Ὡραίου, τοῦ Δικαίου, τοῦ Λόγου, τῆς Σκέψεως, τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Ἀληθείας κι ὄχι τοῦ φανατισμοῦ, τῆς ἡμιμαθείας καὶ τῆς προχειρότητος.
Τύποι ποὺ ἀκολουθοῦν …«ἐθνικὰ ἀπόβλητα», τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι ῥωτοῦν τὸ ποῦ βρῆκε ὁ …κουβάς τους τὰ λεφτά, εἶναι ζῷα, εἶναι ἡ τελευταία ἀναλαμπὴ τοῦ παρακράτους τῶν τραμπούκων, ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ ἐμφύλιος ὡς κατάλοιπο.

Ὁ …ἐκπρόσωπος τῶν μαϊμούδων, ποὺ θέλει νὰ μᾶς διδάξῃ, σὲ ὅλες του τὶς λεπτομέρειες, τὸ τὶ ΔΕΝ σημαίνει Ἕλλην!!!

Κι ἐπεὶ δὴ τάζει λαγοὺς μὲ πετραχήλια τρέχουν ἀπὸ πίσω του νὰ τὸν …δοξάσουν.

Ἀλήθεια, σέ τί διαφέρει ἀπό τό κάθε ὄργιο, πού ἔως σήμερα, μέ τόν ὁποιονδήποτε τρόπο μᾶς ἐξαπατᾶ, γιά νά ὑφαρπάξῃ τήν ψῆφο μας;

Δυστυχῶς σὲ τίποτα…
Πολὺ φοβᾶμαι λοιπὸν πὼς δὲν εἶναι ἰδέα μου ὅλες αὐτὲς οἱ σκέψεις ποὺ μοῦ προέκυψαν μετὰ τὴν …«συζήτησιν» μὲ τὸν σωῤῥοέλληνα…

Οὔτε εἶναι μόνον τὸ δικό του μάτι ποὺ γυαλίζει ἔτσι… Ἐπικίνδυνα…

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὅλοι αὐτοί, οἱ ὅμοιοί του, ἔχουν καταντήσει μία στρατιὰ ἀνεγκεφάλων ποὺ εἶναι ἱκανοὶ ἀκόμη καὶ νέα γενοκτονία νὰ μᾶς φέρουν.

Πολὺ τὸ φοβᾶμαι… Πάρα πολύ…

Φιλονόη

Σημειώσεις-Ἔρευνα

Περὶ ΦΕΚ καὶ λοιπῶν ἀνοησιῶν:

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ καταπιστευμάτων καὶ «θείων» …ἐγγυητῶν (!!!!!!!):

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Στὶς 26 Δεκεμβρίου 1945 ὁ Θεμιστοκλῆς Σοφούλης ἐπικηρώνει-(ΣΥΝ)ὑπογράφει, μαζὺ μὲ δεκάδες ἄλλους ἠγέτες, ἀλλὰ καὶ μὲ κυβερνητικοὺς παράγοντες, τὴν συνθήκη τοῦ Μπρέτον Γούντς, ποὺ ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἰσοτιμίες καὶ τὴν σύνδεσιν χρυσοῦ νομισμάτων, ἀναφέρεται ΚΑΙ στὴν δημιουργία τοῦ …ΔΝΤ!!!

Μία συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη, διὰ ἐξουσιοδοτημένων ἀντιπροσώπων, στὶς 22 Ἰουλίου 1944, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ καὶ τὶς δικαιοδοσίες-ἁρμοδιότητες διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν, καθὼς καὶ τὴν ἰσοτιμία χρυσοῦ-δολλαρίου, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῶν ΗΠΑ!!! Ὄχι, δὲν ἀναφέρεται κάτι γιὰ τὰ  παγκόσμια καταπιστεύματα.

Ποῦ στά κομμάτια τό βρῆκαν αὐτό τό καραγκιοζιλίκι;;; Ἔ;Συζήτησις (;;;) μὲ ἕναν ...σωῤῥο-ἕλληνα!!!2Συζήτησις (;;;) μὲ ἕναν ...σωῤῥο-ἕλληνα!!!1

 

 Ἀπὸ σχόλια ποὺ διάβασα, κατόπιν τῶν δύο παραπάνω ἀναρτήσεων, στὸ φατσοβιβλίο, τὰ σωῤῥοπληγμένα σωῤῥοελληνόφωνα, πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις βλέπουν πὼς ἔρχεται ὁ …alexis!!!

Ἤ, γιὰ νὰ τὸ λέμε στὴν δική τους γλῶσσα, τὸ παραπάνω ΦΕΚ λέει μὲν πὼς ὑπεγράφη ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες ἡ συνθήκη δημιουργίας τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Παγκοσμίου τραπέζης, ἀλλὰ τὴν ἵδρυσιν τῶν καταπιστευμάτων τὴν …ἐννοοῦν, δὲν τὴν ἀναφέρουν!!!

Ἐν τάξει… Ὅ,τι πεῖτε.

Διότι σημασία δὲν ἔχει τὸ τὶ λέει κάποιος, οὔτε τὸ τὶ γράφεται σὲ ἕνα τόσο ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀλλὰ τὸ τὶ …φαντάζονται ἤ ἀντιλαμβάνονται αὐτοὶ ποὺ τὸ βλέπουν. (Ὄχι τὸ διαβάζουν… Ἀ πὰ πά… Ἀπαγορεύεται!!!)

Νά ὑποθέσῳ τά χειρότερα ἤ νά τά θεωρήσῳ βέβαια;

(Visited 1,878 times, 1 visits today)




Leave a Reply