Ἡ Ἀκρόπολις τῆς Λίνδου!

 

Ἄποψις τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ τὴν παλαιὰ πόλη

Ἄποψις τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ τὴν παλαιὰ πόλη

  Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἄγρια ὀμορφιὰ τοῦ ἀπόκρημνου βράχου, τοῦ περιτριγυρισμένου ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ κάστρο, ποὺ ζηλότυπα κρύβει  πίσω ἀπὸ τοὺς πύργους καὶ τοὺς φαρδεῖς τοίχους του, τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀρχαίων μνημείων. Σήμερα ἡ ἀκρόπολις τῆς Λίνδου δέν εἶναι περιτριγυρισμένη ἀπὸ τὸ ἱερό ἄλσος ποὺ μὲ ἄπειρη φροντίδα οἱ εὐλαβεῖς Λίνδιοι διατηροῦσαν καί ποὺ ὁ Ἀγλώχορτος, ἱερεῦς τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς ( 3ο μὲ 4ο αἰ. μ.Χ.), μὲ ὑπερηφάνεια ἀναφέρει, σὲ διάφορες ἐπιγραφές, τοὺς κόπους ποὺ κατέβαλλε γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ πανάρχαιου ἄλσους.

    Κατακόρυφα ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, ὑψώνεται ὁ γιγάντιος βράχος ὕψους 116 μέτρων. Στὴν τριγωνικὴ κορυφὴ τοῦ πέτρινου γίγαντα, οἱ ἀρχαῖοι Λίνδιοι λάτρευαν τὴν προστάτιδα θεά τους, τὴ Λινδία Ἀθηνᾶ. Ὁ ἐπιβλητικὸς ναὸς τῆς θεᾶς, δίνει τὸ μέτρο τῆς εὐσέβειας, τὸν πλοῦτο καὶ  τὴν δύναμη τῶν κατοίκων τῆς ἀρχαίας πόλεως.

Πρὶν τὴν εἴσοδο τῆς Ἀκροπόλεως. Διακρίνονται τὰ μεσαιωνικὰ τείχη

Πρὶν τὴν εἴσοδο τῆς Ἀκροπόλεως. Διακρίνονται τὰ μεσαιωνικὰ τείχη

 

     Πανάρχαια ἦταν ἡ λατρεία κάποιας προϊστορικῆς Θεᾶς ἐπάνω στὸν βράχο. Οἱ Ἀχαιοὶ πρῶτα καὶ οἱ Δωριεῖς ἀργότερα, ταύτισαν τὴ θεότητα αὐτὴ μὲ τὴν Θεὰ Ἀθηνᾶ. Ὁ Πίνδαρος διηγεῖται πῶς τὸ ἱερὸ ἰδρύθηκε ἀπὸ τοὺς Ἡλιάδες, ἀμέσους ἀπογόνους τοῦ Θεοῦ Ἡλίου καὶ ἐξηγεῖ καὶ τὴν μὴ ὕπαρξη βωμοῦ. Πράγματι, στὴν Λινδία Ἀθηνᾶ δὲν προσέφεραν θυσίες ἐπάνω σὲ φωτιά, ἀλλὰ τῆς προσέφεραν καρποὺς καὶ γεννήματα τῆς γῆς ποὺ δὲν χρειαζόταν νὰ τὰ κάψουν. Ὁ Πίνδαρος τὰ ὀνομάζει «Ἄπυρα ἱερά». Δὲν εἶναι μόνον ὁ μύθος τῶν Ἡλιάδων ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἴδρυση τοῦ ἱεροῦ· ἀναφέρεται καὶ ὁ Δαναὸς ὡς ἰδρυτὴς τοῦ ναοῦ.

Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀκροπόλεως. Ἡ θέα.

Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀκροπόλεως. Ἡ θέα.

 

     Ὁ δωρικὸς ναὸς τῆς Θεᾶς Ἀθηνᾶς ποὺ σώζεται σήμερα, κτίσθηκε γύρω στὸ 330 π.Χ. σ’ ἓνα ψηλὸ νοτιοδυτικὸ σημεῖο αὐτῆς τῆς ἀκροπόλεως. Τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ εἶναι 22,40 μ. καὶ τὸ πλάτος του 7,20 μ. Κάποια στιγμὴ μετὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ, μᾶλλον κατὰ τὸν 2ο αἰ. π.Χ., τὸ ἐπιβλητικὸ περιβάλλον του ἐνισχύθηκε μὲ μία ἀρχιτεκτονικὴ διαμόρφωση στὴν ἀκρόπολη, ἡ ὁποία ἔκρυβε τὸ ναὸ στὴν κορυφὴ ἀπὸ τὴν ἄμεση θέα καὶ ὑποχρέωνε τὸν ἐπισκέπτη νὰ ἀνεβῇ μία σειρὰ ἀπὸ σκάλες καὶ νὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ διάφορες πύλες πρὶν τοῦ «ἀποκαλυφθῇ» ἡ τελικὴ θέα.

    Σκαρφαλώνοντας ὁ ἐπισκέπτης στὴν ἀκρόπολη, πρῶτα συναντοῦσε μία μεγάλη δωρικὴ στοὰ μὲ πτέρυγες (87 μ. μῆκος). Περνῶντας ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς στοᾶς ἀνέβαινε μία πλατιὰ σκάλα μέχρι τὰ προπύλαια, ποὺ ἐξωτερικά, πρὸς τὴν μεριὰ τῆς σκάλας, εἶχαν τὴ μορφὴ μικρότερης δωρικῆς στοᾶς μὲ πτέρυγες, ἐνῶ ἐσωτερικὰ, ἀφοῦ περνοῦσε κάποιος μέσα ἀπὸ τὶς πόρτες της, εἶχαν τὴν μορφὴ περίστυλης αὐλῆς μπροστὰ ἀπὸ τὸν ναό. Ἔτσι ὁ ἀρχιτεκτονικὸς σχεδιασμὸς χρησιμοποιεῖτο γιὰ τὴν δημιουργία μίας σειρᾶς θεατρικῶν σκηνικῶν, ποὺ γρήγορα ὁδηγοῦσαν σὲ δραματικὴ κορύφωση.

Ἡ ροδία τριήρης ποὺ εἶναι ἀνάγλυφη σὲ βράχο στοὺς πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως (180 π.Χ.)

Ἡ ροδία τριήρης ποὺ εἶναι ἀνάγλυφη σὲ βράχο στοὺς πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως (180 π.Χ.)

     Ἐπίσης στὸν χῶρο σώζονται ἐρείπια ἑνὸς ρωμαϊκοῦ ναοῦ ἀφιερωμένου πιθανὸν στὸν Διοκλητιανό (300 μ.Χ.). Ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες διασώζεται τὸ Κάστρο τους, ποὺ κτίσθηκε λίγο πρὶν τὸ 1317 (ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς) ἀλλὰ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἰκοδομήθηκε ἐπάνω σὲ ἀρχαιότερο βυζαντινὸ οἰκοδόμημα. Ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ χρόνια ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 13ου ἢ 14ου αἰ., ἡ ὁποία οἰκοδομήθηκε στὰ ἐρείπια παλαιότερης ἐκκλησίας ἡ ὁποία βάσει ὑπολογισμῶν κτίσθηκε ἐκεῖ  γύρω στὸ 500 μ.Χ. Στὴν περιοχὴ αὐτή γυρίστηκαν μερικὲς σκηνὲς ἀπὸ τὴν ταινία «Τὰ κανόνια τοῦ Ναβαρόνε».

Χλόη

Βιβλιογραφία

«Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ», τοῦ καθ. J.J. Pollitt, ἐκδ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Ἀθήνα 1994.

Φωτογραφίες ©Χλόη

Ρόδος: Ἡ Ἀκρόπολη τῆς Λίνδου!
ἀνιχνευτές

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply