Κέρνοι…

Κέρνων συνέχεια…

Ὁ κέρνος τῆς Σάμου

Ἀθηναῖος, «Δειπνοσοφισταί»
Βιβλίο 1, 52, 1

Κέρνος:
Ἀγγεῖον κεραμεοῦν, ἔχον ἐν αὑτῷ πολ-
λοὺς κοτυλίσκους κεκολλημένους, ἐν οἷς, φησίν, μή-
κωνες λευκοί, πυροί, κριθαί, πισοί, λάθυροι, ὦχροι,
φακοί. ὁ δὲ βαστάσας αὐτὸ οἷον λικνοφορήσας τού-
των γεύεται, ὡς ἱστορεῖ Ἀμμώνιος ἐν γʹ περὶ Βωμῶν
καὶ Θυσιῶν. 

Εἰκόνες
1. Κέρνοι μὲ πολλαπλὲς ὑποδοχὲς ἀπὸ φλεβωτὸ μάρμαρο.
(Θολωτοὶ τάφοι Μεσαρᾶς, 3000-1900 π.Χ.)

Κέρνοι...1
2. Λίθινος κέρνος μὲ τρεῖς ὑποδοχές.
Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἡρακλείου
(Θολωτοὶ τάφοι Μεσαρᾶς, 3000-1900 π.Χ.)

Κέρνοι...3
3. Ὁ κέρνος τῆς Μήλου περὶ τὸ 2000 π.Χ,
Παρίσι, Μουσεῖο Λούβρου.

Κέρνοι...2
 4. Ὁ κέρνος τοῦ Ὀρβιέτο. 3ος αἱ. π.Χ.
Ἔχει παραχθεῖ στὴν Canosa τῆς Ἀπουλίας
Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Φλωρεντίας

Kernos etrusco da Orvieto, III secolo a.C.
Museo Archeologico di Firenze

Κέρνοι...4

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply