Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!

Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!Γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ μαθήματος «Φορολογικῆς Συνειδήσεως» στὰ σχολεῖα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 ἔκανε λόγο σὲ συνέντευξή του, στὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ τῆς Κυριακῆς» ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Τρύφων Ἀλεξιάδης.

Ἀνέφερε ἀκόμη πὼς σὲ συνεργασία μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νῖκο Φίλη προετοιμάζεται «μάθημα Φορολογικῆς Συνειδήσεως», ποὺ θὰ εἰσαχθῆ στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὸν ἐπόμενο Σεπτέμβριο. Ὅπως εἶπε, πρόκειται γιὰ «ἐπένδυση», ὥστε νὰ πεισθῇ ἡ κοινωνία ὅτι γιὰ τὰ χάλια σὲ δρόμους, παιδικὲς χαρές, νοσοκομεῖα, εὐθύνονται αὐτοὶ ποὺ κλέβουν φόρους. Θὰ πρέπει νὰ δείξουμε ὅτι δὲν βλέπουμε τὸν πολίτη, τὸν φορολογούμενο, ὡς ὑπήκοο ἀλλὰ ὡς πολίτη, ἀνέφερε.»

Σὲ αὐτὸν τὸν «τοῖχο», ἔχω πολλὲς φορὲς ἐπισημάνει τὸν βρώμικο ῥόλο τῆς κρατικῆς ἐκπαιδεύσεως.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς στόχους της ἦταν καὶ εἶναι νὰ διατηρῇ στὸ σκοτάδι τοὺς ἀνθρώπους, σὲ σχέση μὲ τὰ οἰκονομικά, ἀναγάγοντάς τα σὲ «θετική» ἐπιστήμη, ἐγκεκριμένη ἀπὸ κρατικὰ ἐπιβεβλημένη ὕλη.

Ὁ δεύτερος καὶ κυριότερος σκοπός της εἶναι μέσῳ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου νὰ μετατρέψῃ τὸν κόσμο σὲ πειθήνιο κοπάδι αἰγοπροβάτων, ὥστε ὄχι ἁπλᾶ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἁπαλλοτρίωση τῶν εἰσοδημάτων, μέσῳ τῆς φορολογίας, ἀλλὰ νὰ τὴν καταστήσῃ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὡς εὐεργέτημα.
Ὁ ἄθλιος ῥόλος τῆς κρατικῆς παιδείας εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένος μὲ τὴν ἰδεοληψία τοῦ κρατισμοῦ.

Ἡ δημοκρατία, ὡς πολίτευμα, καθιστᾶ βίαια ὡς ὑποχρεωτικὴ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἐκπαίδευση-πλύση ἐγκεφάλου, διατηρώντας τὸ «δικαίωμα» νὰ ἁρπάζῃ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους, σὲ περίπτωση ποὺ οἱ τελευταῖοι προσπαθήσουν νὰ τὰ διδάξουν κάτι διαφορετικό.
Ἡ «ἐκπαίσευσις» στὴν δημοκρατία εἶναι ἕνας ἀπολυταρχικὸς ἀνελεύθερος θεσμὸς ἐπιβολῆς τοῦ κρατισμοῦ, ἀνάλογος τῆς ἐκπαιδεύσεως κάθε ἄλλης βιαίως ἐπιβεβλημένης ἰδεοληψίας.

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply