Ἡ ἰστορία τῆς J.P. Morgan

Ἡ J.P. Morgan τὸ 1915, ἀγόρασε 25 ἠγετικὲς ἐφημερίδες στὴν Ἀμερική, ἔβαλε δικούς της ἐκδότες καὶ κατάφερα νὰ πείσῃ τὴν τὴν κοινὴ γνώμη ὥστε νὰ συμμετάσχουν οἱ Η.Π.Α. στὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατὰ τῆς Γερμανίας !!
——————————————————
Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ἔχει ξεσπάσει στὶς 28/07/1914
Ἡ πλουτοκρατία στὴν Ἀμερικὴ ἀποφασίζει ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξῃ μιὰ προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης, ὥστε νὰ συμμετάσχουν οἱ Η.Π.Α.  στὸ πλευρὸ τῆς Ἀγγλίας κατὰ τῆς Γερμανίας.
Ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α Wilson ἤθελε νὰ κρατήσῃ τὴν χώρα του ἔξω ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ στὸ τέλος συμμετεῖχαν σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο, στὴν πλευρὰ τῆς ει τῇ χώρᾳ τοῦ ἔξω ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ στο τέλος συμμετείχαν σὲ αὐτὸν στην πλευρὰ τῆς J.P. Morgan and Company!!

Αὐτὸ ἔχει τεκμηριωθεῖ μὲ ἀκρίβεια στὸ πολὺ σημαντικὸ βιβλίο τοῦ 1985 «Ἡ Ἀγγλία, ἡ Ἀμερικὴ καὶ οἱ Δυνάμεις τοῦ Πολέμου, 1914-1918» (Britain, America and the Sinews of War, 1914-1918), τὰ ὁποῖα συνοψίζονται πολὺ καλὰ στὸ Business History Review, ποὺ σημειώνει τὸ παρακάτω :

Ἡ J.P. Morgan & Co., ὑπηρέτησε ὡς ὁ οἰκονομικὸς καὶ ἐμπορικὸς ἀνταποκριτὴς / πράκτορας τῆς Βρετανίας, καὶ ὁ συγγραφέας κάνει ἰδιαίτερα καλὴ χρήση τῶν ἐγγράφων τῆς Morgan Grenfell & Co. στὸ Λονδίνο, γιὰ νὰ ἐξετάσῃ τὴν ἐν λίγῳ σχέση.

Ἡ ἐπέκτασις τῆς Βρετανικὴς ζητήσεως γιὰ δολλάρια ΗΠΑ, γιὰ νὰ πληρώσῃ γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἀμερική, ἔκανε τὴν πολιτικὴ τῶν συναλλαγματικῶν ἀνταλλαγῶν ἀπολύτως κεντρικὴ στὶς Ἀγγλο-ἀμερικανικὲς σχέσεις.
Τὸπῶς θὰ διαχειρίζονταν αὐτὲς οἱ πολιτικές, ἔγινε ἡ κυρία ἐνασχόλησις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ ἀνταποκριτοῦ / πράκτορος τῆς Βρετανίας στὶς ΗΠΑ.

Τὸ 1917, μετὰ ἀπὸ σχεδὸν δύο χρόνια βαρειὰ ἀντί-γερμανικῆς προπαγάνδας στὸν Τύπο τῶν ΗΠΑ, ποὺ κατασκεύασε μιὰ συντριπτικὴ ὑποστήριξη τοῦ κοινοῦ γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Η.Π.Α στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Γερμανίας, τὸ Κογκρέσσο διεπίστωσε, ὅτι τὸν Μάρτιο τοῦ 1915, «συμφέροντα τῆς  J.P. Morgan εἶχαν ἀγοράση 25 κορυφαῖες ἐφημερίδες τῆς Ἀμερικής, καὶ εἶχαν διορίση δικούς τους ἐκδότες, προκειμένου νὰ ἐλέγχουν τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως», ὥστε νὰ συμμετάσχουν οἱ Η.Π.Ἃ στὸν πόλεμο, στὸ πλευρὸ τῆς Ἀγγλίας.

Ἐκτιμῶντας μὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τὸ τότε, ἤταν ὁ ἡγέτης τῆς Γερμανίας ποὺ εἶχε «βουκεντρηθῆ»’ (εἶχε ὁδηγηθῆ) στὴν παροχή μιᾶς προφάσεως γιὰ τὶς Η.Π.Α. ὥστε νὰ κηρύξουν τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς χώρας 
Eric Zuesse

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρο του γιὰ σήμερα.
«Ἐνδείξεις ὅτι οἱ ΗΠΑ σχεδιάζουν πυρηνικὸ κτύπημα κατὰ τῆς Ῥωσσίας.»)
——————————————————
Business History Review

Ἡ ἰστορία τῆς J.P. Morgan1

Business History Review

——————————————————

1917: J.P. Morgan bought US corporate media to be 1%’s lying sacks of spin?

Congressman Oscar Callaway lost his Congressional election for opposing US entry into WW 1. Before he left office, he demanded investigation into JP Morgan & Co for purchasing control over America’s leading 25 newspapers in order to propagandize US public opinion in favor of his corporate and banking interests, including profits from US participation in the war. Mr. Callaway alleged he had the evidence to prove Morgan associates were working as editors to select and edit articles, with the press receiving monthly payments for their allegiance to Morgan.

1917: J.P. Morgan bought US corporate media to be 1%’s lying sacks of spin?

 

——————————————————

J.P. Morgan Interests
Buy 25 of America’s Leading Newspapers and Insert Editors

U.S. Congressional Record February 9, 1917, page 2947

Congressman Calloway announced that the
J.P. Morgan interests bought 25 of America’s leading newspapers, and
inserted their own editors, in order to control the media.

mind fully
——————————————————
Morgan, Grenfell & Co.

Morgan, Grenfell & Co. was a leading London-based investment bank regarded as one of the oldest and once most influential British merchant banks.

History[edit]
The bank was founded by the American George Peabody in 1838 as the UK branch of his US bank which subsequently became known as J.P. Morgan & Co.[1] In 1904, Edward Grenfell was made a partner in the firm, and, in 1909, it underwent a change of name to become Morgan, Grenfell and Company. It played a key role in reconstructing Europe in the 1920s and had an extremely effective corporate finance department.[1] J.P. Morgan & Co. divested 33% of its shares in Morgan Grenfell in 1933 and all the remaining shares in 1982.[2]

In 1990 Morgan Grenfell was acquired by Deutsche Bank for $1.48 billion and was renamed Deutsche Morgan Grenfell [2] until 1999 when the use of the Morgan Grenfell name was discontinued by Deutsche Bank.[3]

Morgan Grenfell
——————————————————
CFR JP MORGAN CHASE BAILOUT THE NWO NOT NEW 1917


——————————————————
Britain, America and the Sinews of War 1914-1918 (RLE The First World War)

amazon-Britain America Sinews-1…/…/1138018376

Britain, America and the Sinews of War 1914-1918 (RLE The First World War)
——————————————————
J.P. Morgan & Co. of New York was the major American financier for the Allies, and worked closely with French bankers. However its dealings became strained because of growing misunderstandings between the Wall Street bankers and French bankers and diplomats.[48]

Economic history of World War I
——————————————————
Britain finally repays all First World War debts more than 100 years after the outbreak of the conflict
Government repaid £1.9billion still owed to more than 100,000 people
Debts can be repaid because the cash can be borrowed cheaper elsewhere
Debt Management Office estimates thew UK has paid £5.5billion in interest

Britain finally repays all First World War debts more than 100 years after the outbreak of the conflict

 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply