Μόνον ὁ δανεισμὸς συντηρεῖ τὸ κράτος-λακέ!!!

Μόνον ὁ δανεισμὸς συντηρεῖ τὸ κράτος-λακέ!!!Ἐλᾶτε τώρα.
Ὑπάρχει ἀκόμη σοσιαλιστής πούθεωρεῖ πώς ὁ σύριζα καί τά ὑπόλοιπα κρατικιστικά κόμματα, θά μποροῦσαν νά ἐπιβιώσουν χωρίς τά μνημόνια;

Τὸ χρῆμα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ διατηροῦν τὸ παρασιτικὸ κράτος καὶ τοὺς «ἀπαραιτήτους» ἐπιχειρηματέες, ὑπάρχει μόνον στὰ  ΕΣΠΑ, στὰ bailouts καὶ στὶς «δόσεις» τῶν Βρυξελλῶν.
Ὅλα αὐτὰ ποὺ χρεωκόπησαν τὸν περισσότερο κόσμο, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὰ ποὺ συντηροῦν τὸ κράτος-λακέ.

Μπορεᾶ νὰ καταντ κουραστικό, ἀλλὰ θὰ σᾶς ἐπισημάνω γιὰ μία ἀκόμη φορά, πὼς  μόνον ἡ στάσις πληρωμῶν θὰ σταματήση τὰ μνημόνια τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς ἀπαλλοτριώσεως.
Καὶ αὐτὴ θὰ συμβῆ εἶτε ἐσκεμμένα, εἶτε λόγῳ ἀδυναμίας, εἶτε μὲ συνδυασμὸ καὶ τῶν δύο.
Ἤδη ἐξελίσσεται.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply