Νά βάζουμε τίς γυναῖκες νά παίρνουν ΚΑΙ …κάμψεις;

Στὰ θρησκευτικὰ τῆς Γ΄ Λυκείου διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Σαοῦλ (Ἀπόστολος Παῦλο) ὅτι ἡ γυναῖκα πρέπει νὰ ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ ὁ ἄνδρας εἶναι ἀρχηγὸς τῆς γυναίκας.
Σιγὰ μὴν τὴν βάλουμε νὰ παίρνῃ καὶ …κάμψεις!!!

Νά βάζουμε τίς γυναῖκες νά παίρνουν ΚΑΙ ...κάμψεις;

Τό  Ὑπουργεῖο Παιδείας γνωρίζει ὅτι εὑρισκόμεθα ἐν ἔτῃ 2015;

Κῦρος Μανούσκας

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply